Gemeente Meerssen | Vastgesteld bestemmingsplan Raar 53

Officiele publicatie

Vastgesteld bestemmingsplan Raar 53

Burgemeester en wethouders van Meerssen maken ingevolge artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat de raad van de gemeente Meerssen in haar vergadering van 17 maart 2011 het bestemmingsplan Raar 53 heeft vastgesteld. Er is geen exploitatieplan vastgesteld. De economische uitvoerbaarheid is middels een anterieure overeenkomst verzekerd.

Met het bestemmingsplan Raar 53 wordt het juridisch – planologisch kader geboden om oostelijk van het pand Raar 53 (6231 RP) een opslag-/verwerkingsloods te realiseren. Westelijk van het pand zal het mogelijk worden hier permanente tunnels, boogkassen, tijdelijke overkappingen e.d. te plaatsen. Een en ander ter bevordering van het telen van kleinfruit.

Vanaf 7 april 2011 t/m 18 mei 2011 liggen de stukken op afspraak ter inzage bij het klantenbureau Bouwen & Milieu (tel. 043-3661702). U kunt de stukken ook raadplegen via de site www.ruimtelijkeplannen.nl. Heeft u geen internet? Dan kunt u (gratis) gebruikmaken van de digitale informatiezuil in de hal van het Bestuurscentrum (ma t/m vrij van 9−17 uur).

Gedurende bovenstaande termijn kunnen degenen, die tijdig bij de gemeenteraad zienswijzen hebben ingediend en belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij geen zienswijzen naar voren hebben gebracht, beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage.

Het besluit treedt in werking daags na afloop van de beroepstermijn. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State is ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

Meerssen,

6 april 2011
Burgemeester en Wethouders van Meerssen.