Gemeente Meerssen | Vastgesteld bestemmingsplan Damiaanberg

Officiele publicatie

Vastgesteld bestemmingsplan Damiaanberg

Burgemeester en Wethouders van Meerssen maken ingevolge het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat de Raad van de Gemeente Meerssen in de vergadering van 17 september 2009 het bestemmingsplan ‘Damiaanberg’ en het bijbehorende beeldkwaliteitsplan ‘Damiaanberg’ gewijzigd heeft vastgesteld.

Met het bestemmingsplan ‘Damiaanberg’ wordt beoogd een juridisch planologisch kader te bieden voor het realiseren van een woningbouwproject met 9 bouwkavels, 9 woningen en een wooncomplex met 11 appartementen ter plekke van het terrein van het voormalige klooster Damiaanberg, gelegen op het perceel Damiaanberg 16, het perceel Lange Raarberg 36 en het aanliggende bosperceel aan de Korte Raarberg, allen te Meerssen, kadastraal bekend Meerssen, sectie A, nummers 3942, 3239 en 3747(6231 KN en 6231 RN).

De wijzigingen ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan betreffen in het kort: tekstuele correcties en een wijziging van de voorschriften met betrekking tot de maximale bouwhoogte van bijgebouwen.

Het bestemmingsplan, inclusief het bijbehorende beeldkwaliteitsplan en de zienswijzennota, ligt met ingang van 24 september 2009 gedurende een periode van zes weken voor een ieder op afspraak (tel. 043-3661702/043-3661710. E-mail info@meerssen.nl) ter inzage bij het Klantenbureau Bouwen & Milieu in het bestuurscentrum, Beekstraat 51 te Meerssen.

U kunt deze informatie ook raadplegen op www.meerssen.nl. De achterliggende stukken zijn te raadplegen via RIS → zoekscherm → 2009/5877. Klik vervolgens op mapje Zaak. Heeft u geen internet? Dan kunt u (gratis) gebruikmaken van de digitale informatiezuil in de hal van het Bestuurscentrum (ma t/m vrij van 9.00–17.00 uur).

Belanghebbenden die tijdig een zienswijze naar voren hebben gebracht, en belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij geen zienswijzen naar voren hebben gebracht, kunnen gedurende bovengenoemde termijn bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage, beroep instellen.

Het besluit treedt in werking daags na afloop van de beroepstermijn. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State is ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

Meerssen,

23 september 2009
Burgemeester en Wethouders van Meerssen.