Gemeente Meerssen | Vastgesteld bestemmingsplan ‘Weert 93 te Bunde’, gemeente Meerssen

Officiele publicatie

Vastgesteld bestemmingsplan ‘Weert 93 te Bunde’, gemeente Meerssen

Burgemeester en wethouders van Meerssen maken ingevolge artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend, dat de gemeenteraad van Meerssen op 27 september 2018 heeft besloten tot gewijzigde vaststelling van het bestemmingsplan Weert 93 te Bunde.

De wijziging heeft betrekking op het wijzigen van het landschappelijk inpassingsplan met het toevoegen van een boom. De raad heeft tijdens bovengenoemde vergadering tevens besloten voor dit bestemmingsplan geen exploitatieplan vast te stellen, omdat er een anterieure overeenkomst is gesloten.

Het bestemmingsplan biedt een juridisch-planologisch kader voor de uitbreiding van het agrarisch bedrijf met de realisatie van een aardappel- en werktuigenloods, op het adres Weert 93, 6241 GS te Bunde, kadastraal bekend Bunde Sectie C nrs. 1800, 1892, 1893.

Het bestemmingsplan en de bijbehorende stukken op afspraak liggen ter inzage van 19 oktober t/m 29 november 2018 bij het klantenbureau van de afdeling Ruimte in het bestuurscentrum van de gemeente Meerssen, Markt 50 te Meerssen. Bel voor een afspraak telefoonnummer 14 043. Het bestemmingsplan en de bijbehorende stukken, zoals vervat in het GML-bestand NL.IMRO.0938.BP04006-VG01 zijn ook in te zien via de website www.ruimtelijkeplannen.nl.

Degene die tijdig een zienswijze bij de gemeenteraad heeft kenbaar gemaakt binnen de termijn van terinzageligging van het ontwerpbestemmingsplan kan, gedurende bovengenoemde termijn, bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, schriftelijk een gemotiveerd, gedagtekend en ondertekend beroepschrift indienen tegen het vastgestelde bestemmingsplan. Geen beroep kan worden ingesteld door een belanghebbende aan wie redelijkerwijs kan worden verweten dat hij/zij geen zienswijzen tegen het ontwerpwijzigingsplan kenbaar heeft gemaakt. Voor zover de gemeenteraad bij de vaststelling van het plan daarin wijzingen heeft aangebracht ten opzichte van het ontwerp kan een ieder gedurende de bovengenoemde termijn van zes weken bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State tegen de wijzigingen schriftelijk bedenkingen inbrengen.

Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in werking met ingang van de dag na waarop de beroepstermijn afloopt. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, treedt het besluit niet in werking totdat op dat verzoek is beslist.

Beroepschriften resp. verzoeken om voorlopige voorziening dienen te worden gericht aan de Afdeling resp. de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage.

Meerssen, 19 oktober 2018
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN MEERSSEN