Gemeente Meerssen | Vastgesteld bestemmingsplan ‘Maastricht Aachen Airport herziening 1’

Officiele publicatie

Vastgesteld bestemmingsplan ‘Maastricht Aachen Airport herziening 1’

Burgemeester en Wethouders van Meerssen maken ingevolge het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat de Raad van de Gemeente Meerssen in de vergadering van 17 december 2009 het bestemmingsplan ‘Maastricht Aachen Airport herziening 1’ ongewijzigd heeft vastgesteld.

In oktober 2006 is het bestemmingsplan ‘Maastricht Aachen Airport’ vastgesteld door de gemeenten Beek en Meerssen. Het vigerende bestemmingsplan ‘Maastricht Aachen Airport’ omvat het gebied van luchthaven Maastricht Aachen Airport, het bedrijventerrein Bamford en het gebied van het nieuw te realiseren Businesspark MAA. Het plan voorzag in de ontwikkeling van het bedrijventerrein MAA-Oost en de herinrichting van de luchthaven.

Veranderde inzichten hebben geleid tot aanpassing van enkele beoogde ontwikkelingen, onder meer: de passagiersterminal blijft langs de A2, waardoor aan de oostzijde de ontwikkeling van een maintenance boulevard mogelijk wordt; de dubbelbestemming brandstofleiding wordt op enkele plaatsen verwijderd, omdat de bestaande pijpleiding buiten gebruik gesteld en definitief verwijderd wordt. Daarnaast zijn enkele onjuistheden/onvolkomenheden geconstateerd in het vastgestelde bestemmingsplan ‘Maastricht Aachen Airport’.

Om de nieuwe ontwikkelingen mogelijk te maken en de onvolkomenheden te herstellen is voorliggend bestemmingsplan ‘Maastricht Aachen Airport, herziening 1’ opgesteld.

Het bestemmingsplan, inclusief de bijbehorende stukken, ligt met ingang van 21 januari 2010 gedurende een periode van zes weken voor eenieder op afspraak ter inzage bij het Klantenbureau Bouwen en Milieu in het bestuurscentrum, Beekstraat 51 te Meerssen, tel. 043-3661702/043-3661710. E-mail: info@meerssen.nl.

U kunt deze informatie ook raadplegen op www.meerssen.nl. De achterliggende stukken zijn te raadplegen via RIS → zoekscherm → 2009/9182. Klik vervolgens op mapje Zaak. Heeft u geen internet? Dan kunt u (gratis) gebruikmaken van de digitale informatiezuil in de hal van het bestuurscentrum (ma t/m vrij van 9.00–17.00 uur).

Belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij geen zienswijzen naar voren hebben gebracht, kunnen gedurende bovengenoemde termijn bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage, beroep instellen.

Het besluit treedt in werking daags na afloop van de beroepstermijn. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State is ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

Meerssen,

20 januari 2010
Burgemeester en Wethouders van Meerssen.