Gemeente Meerssen | Vastgesteld bestemmingsplan ‘Buitengebied 1995, Pasweg/Bonaertsweg, Bunde’

Officiele publicatie

Vastgesteld bestemmingsplan ‘Buitengebied 1995, Pasweg/Bonaertsweg, Bunde’

Burgemeester en wethouders van Meerssen maken ingevolge artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat de raad van de gemeente Meerssen in de vergadering van 17 december 2009 het bestemmingsplan ‘Buitengebied 1995, Pasweg/Bonaertsweg, Bunde’ (6241 NK) ongewijzigd heeft vastgesteld.

Met het ontwerpbestemmingsplan ‘Buitengebied 1995, Pasweg/Bonaertsweg, Bunde’ wordt een juridisch - planologisch kader geboden voor de ontwikkelingen ter plekke van hoveniersbedrijf Dolmans, gelegen Pasweg 25 en 26 en Bonaertsweg 6. Het bouwvlak en bestemmingsvlak van de bedrijfsbestemming, met de nadere aanduiding ‘hovenier’, worden gewijzigd, zodat de bedrijfsactiviteiten van het hoveniersbedrijf kunnen worden uitgebreid. Tevens wordt de voormalige bedrijfswoning aan de Bonaertsweg afgestoten van het bedrijf. Deze woning krijgt de bestemming ’wonen’.

Het bestemmingsplan, inclusief de bijbehorende stukken, ligt met ingang van 14 januari 2010 gedurende een periode van zes weken voor eenieder ter inzage. U kunt de informatie raadplegen op www.meerssen.nl. De achterliggende stukken zijn te raadplegen via RIS → zoekscherm → 2009/6774. Klik vervolgens op mapje Zaak. Heeft u geen internet? Dan kunt u (gratis) gebruikmaken van de digitale informatiezuil in de hal van het Bestuurscentrum (ma t/m vrij van 9–17 uur). De papieren stukken kunt u op afspraak inzien bij het Klantenbureau Bouwen & Milieu, tel. 043-3661702/043-3661710, in het bestuurscentrum, Beekstraat 51 te Meerssen.

Belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij geen zienswijzen naar voren hebben gebracht, kunnen gedurende bovengenoemde termijn bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage, beroep instellen.

Het besluit treedt in werking daags na afloop van de beroepstermijn. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State is ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

Meerssen,

13 januari 2010
Burgemeester en Wethouders van Meerssen.