Gemeente Meerssen | Uitvoeringsbesluit Buitengebied en reclame-uitingen gemeente Meerssen 2010

Officiele publicatie

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Meerssen houdende regels omtrent uitvoering buitengebied en reclame (Uitvoeringsbesluit Buitengebied en reclame-uitingen gemeente Meerssen 2010)

Artikel 1. Definiëring Buitengebied gemeente Meerssen

Onder het buitengebied worden die gebieden van de gemeente Meerssen verstaan welke:

 • 1.
  onder het vigerende bestemmingsplan Buitengebied vallen:
 • 2.
  met de bestemmingen “agrarisch gebied met landschappelijke en natuurlijke waarden” en “natuurgebied” of daarmee vergelijkbare bestemmingen zijn bestemd in alle overige vigerende bestemmingsplannen van de Gemeente Meerssen.

Artikel 2. Algemeen verbod reclame-uitingen in het buitengebied

1.

Voor de gebieden die in vigerende bestemmingsplannen bestemd zijn als “agrarisch gebied met landschappelijke en natuurlijke waarde” en “natuurgebied” of daarmee vergelijkbare bestemmingen, geldt een algemeen verbod op reclame-uitingen.

2.

Ter zake van het bepaalde in het eerste lid van dit artikel worden geen ontheffingen verleend.

Artikel 3. Toegestane reclame-uitingen in het buitengebied als bedoeld in artikel 1 van dit uitvoeringsbesluit

Reclame-uitingen in het buitengebied, als bedoeld in artikel 1 van dit uitvoeringsbesluit, zijn, met in achtneming van het gestelde in artikel 2 van dit uitvoeringsbesluit, vergunningsvrij toegestaan indien de reclame-uiting:

 • 1.
  is aangebracht op een wachtruimte bij een halteplaats voor het openbaar vervoer;
 • 2.
  aan of bij een onroerende zaak geplaatst wordt, waarbij deze te koop, te huur of in pacht wordt aangeboden, voor zolang zij feitelijke betekenis heeft;
 • 3.
  is geplaatst op een terrein waar een openbare wedstrijd, manifestatie, evenement of tentoonstelling wordt gehouden, welke niet behoort tot de gebruikelijke commerciële uitoefening van een beroep, bedrijf of dienst, voor zolang zij feitelijke betekenis heeft en voor zover zij niet eerder dan twee weken daaraan voorafgaand is geplaatst;
 • 4.
  van tijdelijke aard is, voor de verkoop van seizoensgebonden agrarische producten ter plaatse waar deze worden gekweekt;
 • 5.
  betrekking heeft op een werk in uitvoering, mits zij onmiddellijk bij het werk is geplaatst en niet langer aanwezig is dan de uitvoering van dit werk duurt;
 • 6.
  is aangebracht op borden, die voldoen aan de door de gemeente Meerssen gestelde regels ten aanzien van de bewegwijzering;
 • 7.
  plaatsvindt op borden die niet worden verlicht dan wel maximaal tot 23.00 uur worden verlicht;
 • 8.
  betrekking heeft op het openbaren van gedachten en gevoelens als bedoeld in artikel 7, eerste lid, van de Grondwet;
 • 9.
  op borden staat ten behoeve van een bedrijf indien deze niet op het bedrijfsperceel worden geplaatst en indien voor zover aan de navolgende voorwaarden wordt voldaan:
  • a.
   het bedrijf kan geen gebruik maken van bebording in het kader van de provinciale circulaire “Richtlijnen Uitvoering Toeristische Bewegwijzering”;
  • b.
   per bedrijf mogen maximaal twee borden worden geplaatst;
  • c.
   borden mogen uitsluitend verwijzen naar het bedrijf dan wel producten van het bedrijf;
  • d.
   borden mogen uitsluitend worden geplaatst binnen een straal van 500 meter van de grens van het bedrijfsperceel zoals is vastgelegd in het bestemmingsplan;
  • e.
   borden mogen niet in de bestemming “agrarisch gebied met landschappelijke en natuurlijke waarden”, “natuurgebied” of daarmee vergelijkbare bestemmingen in het bestemmingsplan worden geplaatst;
  • f.
   borden mogen niet groter zijn dan 1 vierkante meter;
  • g.
   borden mogen tussen 23.00 uur en 07.00 uur niet worden verlicht;
  • h.
   het bedrijfsperceel moet gelegen zijn in het in artikel 1 van dit uitvoeringsbesluit bedoelde buitengebied;
 • 10.
  op maximaal één bord van ten hoogste 1 vierkante meter bij de oprit van een bedrijf geplaatst wordt indien en voor zover de oprit geen deel uitmaakt van het bedrijfsperceel.

Artikel 4. Strafbepalingen

Overtreding van het bij deze uitvoeringsregeling bepaalde wordt, voor zover daartegen niet bij of krachtens een hogere regeling straf is bedreigd, bestraft met hechtenis van ten hoogste drie maanden of een geldboete van de tweede categorie en kan bovendien worden bestraft met openbaarmaking van de rechterlijke uitspraak, voor zover daartegen niet bij of krachtens een hogere regeling straf is bedreigd.

Artikel 5. Inwerkingtreding

Dit uitvoeringsbesluit treedt in werking op de dag na bekendmaking.

Artikel 6. Citeerartikel

Dit besluit kan worden aangehaald als “Uitvoeringsbesluit Buitengebied en reclame-uitingen gemeente Meerssen 2010”.

Ter continuering van het bovenvermelde besluit is dit opnieuw vastgesteld d.d. 21 maart 2017.