Gemeente Meerssen | Terinzagelegging vastgesteld bestemmingsplan Kuileneindestraat 69

Officiele publicatie

Terinzagelegging vastgesteld bestemmingsplan Kuileneindestraat 69

Burgemeester en wethouders van Meerssen maken ingevolge artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat de raad van de gemeente Meerssen in haar vergadering van 7 juli 2011 het bestemmingsplan Kuileneindestraat 69 (6231 KE) gewijzigd heeft vastgesteld ten opzichte van het ontwerp. Er is geen exploitatieplan vastgesteld.

Het bestemmingsplan ligt met ingang van 19 augustus 2011 gedurende een periode van 6 weken ter inzage, op afspraak, bij het klantenbureau Bouwen & Milieu (tel. 043-3661702) in het bestuurscentrum, Beekstraat 51 te Meerssen. U kunt de stukken ook raadplegen via de site www.ruimtelijkeplannen.nl. Heeft u geen internet? Dan kunt u (gratis) gebruikmaken van de digitale informatiezuil in de hal van het bestuurscentrum (ma t/m vrij van 9–17 uur).

Met dit bestemmingsplan wordt het planologisch-juridisch kader geboden om het pand Kuileneindestraat 69 te vervangen door een nieuwbouwwoning met bijgebouwen en zwembad.

De wijziging in het plan heeft betrekking op de toelichting waarin de passage over welstandniveau 3 vervangen wordt door een passage over welstandniveau 2.

Tegen het vastgestelde bestemmingsplan staat gedurende de genoemde termijn van terinzagelegging rechtstreeks beroep open bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Beroep kan worden ingesteld door belanghebbenden, die tijdig hun zienswijze ten aanzien van het ontwerpbestemmingsplan kenbaar hebben gemaakt bij de gemeenteraad. Geen beroep kan worden ingesteld door een belanghebbende aan wie redelijkerwijs kan worden verweten dat hij/zij geen zienswijzen tegen het ontwerpwijzigingsplan kenbaar heeft gemaakt. U stelt beroep in door binnen de beroepstermijn een gemotiveerd, gedagtekend en ondertekend beroepschrift in te dienen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Voor zover de gemeenteraad bij de vaststelling van het plan daarin wijzingen heeft aangebracht ten opzichte van het ontwerp kan eenieder gedurende de genoemde termijn van 6 weken bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State tegen de wijzigingen schriftelijk bedenkingen inbrengen.

Het vastgestelde bestemmingsplan treedt in werking daags na afloop van de beroepstermijn. Een ingesteld beroep schorst de inwerkingtreding van het vastgestelde bestemmingsplan niet. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State is ingediend, wordt de inwerkingtreding van het bestemmingsplan opgeschort totdat op het verzoek is beslist.

Meerssen,

19 augustus 2011
Burgemeester en wethouders van Meerssen.