Gemeente Meerssen | Ter inzagelegging vastgesteld bestemmingsplan ‘Cazenderstraat 3’

Officiele publicatie

Ter inzagelegging vastgesteld bestemmingsplan ‘Cazenderstraat 3’

Burgemeester en wethouders van Meerssen maken ter voldoening aan het bepaalde in artikel 3.8 lid 4 van de Wet ruimtelijke ordening bekend, dat de gemeenteraad op 26 september 2019 het bestemmingsplan Cazenderstraat 3 ongewijzigd heeft vastgesteld. De raad heeft tijdens bovengenoemde vergadering tevens besloten voor dit bestemmingsplan geen exploitatieplan vast te stellen.

Het bestemmingsplan en de bijbehorende stukken liggen van 24 oktober 2019 t/m 4 december 2019 op afspraak ter inzage bij het Klantenbureau Ruimte in het bestuurscentrum van de Gemeente Meerssen, Markt 50 in Meerssen (telefoon 14 043). Het bestemmingsplan en de bijbehorende stukken, zoals vervat in het GML-bestand NL.IMRO. 0938.BP03007-VA01 zijn ook in te zien via de website www.ruimtelijkeplannen.nl.

Degene die tijdig een zienswijze bij de gemeenteraad heeft kenbaar gemaakt binnen de termijn van terinzagelegging van het ontwerpbestemmingsplan kan, gedurende bovengenoemde termijn, bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, schriftelijk een gemotiveerd, gedagtekend en ondertekend beroepschrift indienen tegen het vastgestelde bestemmingsplan. Geen beroep kan worden ingesteld door een belanghebbende aan wie redelijkerwijs kan worden verweten dat hij/zij geen zienswijzen tegen het ontwerpwijzigingsplan kenbaar heeft gemaakt.

Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, treedt het besluit niet in werking totdat op dat verzoek is beslist.

Beroepschriften resp. verzoeken om voorlopige voorziening dienen te worden gericht aan de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage.

Burgemeester en wethouders van Meerssen,
23 oktober 2019