Gemeente Meerssen | Stimuleringsregeling Winkelconcentratiegebied Meerssen 2019

Officiele publicatie

Verordening Stimuleringsregeling Winkelconcentratiegebied Meerssen 2019

Inleiding

Het doel van de Stimuleringsregeling Meerssen is een stimulering van het winkelgebied Meerssen welke is beschreven in het “kader stimuleringsregeling Meerssen”. Dit document is opgesteld met als doel “het terugdringen van leegstand in Meerssen met als gewenst resultaat een kwalitatief goed winkelgebied dat in huidige en toekomstige tijden rendabel is”.

De urgentie van het centrum noopt tot vlotte acties en het actief inspelen op kansen om (nieuwe) ondernemers te doen vestigen in het winkelconcentratiegebied Meerssen. Er wordt derhalve voor gekozen om de beslissingsbevoegdheid tot het verlenen van een bijdrage in het kader van deze stimuleringsregeling, na advies van de toetsingscommissie, toe te kennen aan het College.

Algemene bepalingen

Artikel 1 Begripsbepalingen

Deze regeling verstaat onder:

 • a.
  Retailcluster: concentratiegebied of balansgebied van detailhandel en dienstverlening.
 • b.
  Retailcluster Meerssen: een cluster van detailhandel en dienstverlening, qua omvang zoals aangegeven op bijgaande tekening.
 • c.
  Winkelconcentratiegebied: de commerciële ruimten zoals aangegeven op bijgaande tekening.
 • d.
  College: burgemeester en wethouders van de gemeente Meerssen.
 • e.
  Toetsingscommissie: commissie gevormd door een afvaardiging van de gemeente Meerssen.
 • f.
  Detailhandel: het bedrijfsmatig te koop aanbieden, verkopen en/of leveren van goederen aan de eindgebruiker.
 • g.
  Huurder: een natuurlijk of rechtspersoon die een pand, of gedeelte daarvan, huurt.
 • h.
  Ondernemer: een persoon die zich ten doel stelt zich een inkomen te verschaffen door met een bepaalde combinatie van arbeid, kapitaal en kennis een bedrijf te leiden of in stand te houden.
 • i.
  Onderneming: elke eenheid die een economische activiteit uitoefent ongeacht haar rechtsvorm en de wijze waarop zij wordt gefinancierd.
 • j.
  De-minimisverklaring: een verklaring dat de aanvrager in de afgelopen drie belastingjaren niet meer dan € 200.000,- aan overheidssteun heeft ontvangen. 

Artikel 2 Stimuleringsbijdrage

1.

Aan een ondernemer die voldoet aan de criteria genoemd in artikel 3 kan een bijdrage in de te maken (verplaatsings)kosten worden verstrekt indien de onderneming:

 • a.
  Gelegen is buiten de bestaande retailclusters (Meerssen, Bunde, Geulle) en wil verplaatsen naar het winkelconcentratiegebied Meerssen, of;
 • b.
  gelegen is binnen het aangewezen retailcluster Meerssen en wil verplaatsen naar het winkelconcentratiegebied Meerssen, of;
 • c.
  nog niet in Meerssen is gevestigd en zich wil vestigen in het winkelconcentratiegebied Meerssen,
 

met dien verstande dat de betreffende ondernemer gedurende 3 jaar voorafgaande aan de datum van de aanvraag voor een bijdrage als bedoeld in artikel 3, geen (andere) onderneming gevestigd heeft gehad binnen het winkelconcentratiegebied Meerssen.

Artikel 2.1 Bijdrage ten behoeve van verhuiskosten, verbouwingskosten en vestigingskosten

1.

De bijdrage geldt als aan te wenden voor de verhuiskosten, verbouwingskosten en vestigingskosten van de onderneming;

2.

De bijdrage mag niet worden aangewend voor schuldsanering en/of het verrichten van achterstallige betalingen;

3.

De bijdrage is € 2.500,- per ondernemer.

Artikel 2.2 Plafond van het budget voor de bijdragen

1.

Een bijdrage kan alleen worden toegekend zolang het budget van deze regeling dit toelaat;

2.

Voor alle bijdragen gezamenlijk is een budgetplafond vastgesteld van € 20.000,-.

Bepalingen voor de aanvraag, toekenning, vaststelling en weigering van de bijdrage

Artikel 3 Algemene toekenningsvoorwaarden bijdrage

Een bijdrage kan slechts worden toegekend indien:

 • a.
  de onderneming is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel;
 • b.
  de onderneming zich rechtmatig kan vestigen op de locatie waarvoor de bijdrage wordt aangevraagd;
 • c.
  de onderneming op begane grondniveau wordt gevestigd.

Artikel 4 De aanvraag en de bescheiden

1.

De aanvraag voor een bijdrage in het kader van deze stimuleringsregeling dient voorafgaand aan vestiging schriftelijk te worden ingediend bij het College middels het opgestelde Aanvraagformulier Bijdrage Stimuleringsregeling Winkelconcentratiegebied Meerssen.

2.

De aanvraag dient vergezeld te zijn van:

 • a.
  een kopie van het inschrijfbewijs van de Kamer van Koophandel;
 • b.
  een kopie van een geldig identiteitsbewijs;
 • c.
  een kopie van de (concept) huur- dan wel koopovereenkomst, c.q. (concept)huurcondities van de te verlaten/nieuwe locatie;
 • d.
  een gedegen ondernemersplan, zijnde een levensvatbaarheidsonderzoek;
 • e.
  een de-minimisverklaring.
3.

Indien een aanvraag naar het oordeel van het College niet voldoet aan de eisen en/of niet volledig is, wordt de aanvrager in de gelegenheid gesteld de aanvraag schriftelijk aan te vullen c.q. aan te passen.

4.

Indien de aanvrager een in lid 3 geboden gelegenheid ongebruikt voorbij laat gaan, kan het College besluiten de aanvraag niet in behandeling te nemen.

5.

Aanvragen worden behandeld in volgorde van ontvangst, met dien verstande dat ze volledig dienen te zijn.

Artikel 5 Toekenning bijdrage

1.

Het College beslist over het al dan niet toekennen van de bijdrage;

2.

Behoudens de situatie als omschreven in artikel 4, lid 3, wordt de beslissing over de toekenning genomen binnen 8 weken na ontvangst van een aanvraag.

Artikel 6 Uitbetaling subsidie

1.

Bevoorschotting van 50% van het subsidiebedrag vindt plaats vier weken na het toekenningsbesluit en het van start gaan van de onderneming nadat de ondernemer het College hiervan schriftelijk op de hoogte heeft gesteld;

2.

Eén jaar na het van start gaan van de onderneming dient de ondernemer schriftelijk om vaststelling van de subsidie te verzoeken. Uitbetaling van de resterende 50% van het subsidiebedrag vindt plaats binnen vier weken nadat de ondernemer het College schriftelijk om vaststelling van de subsidie heeft gevraagd.

Artikel 7 Weigeringsgronden

1.

Voor alle onderdelen van de stimuleringsregeling geldt dat het College een aanvraag om een bijdrage afwijst, indien:

 • a.
  niet aan de criteria in artikel 3 wordt voldaan;
 • b.
  er voor het indienen van de aanvraag reeds een begin is gemaakt met de uitvoering van de desbetreffende activiteit;
 • c.
  de onderneming reeds nieuw is gevestigd;
 • d.
  het subsidieplafond bereikt is;
 • e.
  de ondernemer doelstellingen beoogt of activiteiten ontplooit die in strijd zijn met de wet, gemeentelijke regelgeving, het algemeen belang of de openbare orde;
 • f.
  naar het oordeel van het College twijfels bestaan over de levensvatbaarheid van de onderneming of de kredietwaardigheid van de aanvrager;
 • g.
  het College eerder voor dezelfde onderneming en/of dezelfde ondernemer subsidie op grond van deze regeling heeft verstrekt;
 • h.
  de aanvraag betrekking heeft op het vestigen van een onderneming waarvoor reeds van overheidswege op andere wijze subsidie is verstrekt.

Artikel 8 Intrekking, wijziging en terugvordering

1.

De beschikking tot verlening van een bijdrage kan worden ingetrokken of gewijzigd indien de ontvanger niet binnen de in de beschikking tot verlening van de stimuleringsbijdrage opgenomen termijn beschikt over de vereiste vergunningen, ontheffingen of andere (rechtens benodigde) toestemmingen in verband met het project of indien blijkt dat de bijdrage niet is aangewend voor het doel waarvoor deze is verstrekt. Het besluit tot intrekking of wijziging bevat tevens de voorwaarden waaronder terugbetaling van verleende bijdragen dient te geschieden;

2.

Indien de ondernemer de gestelde voorwaarden niet nakomt, kan de bijdrage worden ingetrokken of gewijzigd;

3.

Indien de ondernemer, tevens aanvrager, de economische activiteit, welke plaatsvindt op de locatie waarvoor de definitieve subsidiebijdrage is vastgesteld, beëindigt binnen drie jaar, kan het College de aan deze ondernemer/aanvrager verstrekte bijdrage als bedoeld in art. 2.1 terugvorderen. Voor wat betreft de verstrekte bijdrage als bedoeld in art. 2.1 bedraagt het terug te vorderen bedrag bij beëindiging van de economische activiteit in het eerste jaar aansluitend de datum van de verstrekte bijdrage 75 procent, bij beëindiging in het tweede jaar aansluitend de datum van de verstrekte bijdrage 50 procent en bij beëindiging in het derde jaar aansluitend de datum van de verstrekte bijdrage 25 procent van de verstrekte bijdrage.

Artikel 9 Extra weigeringsgrond

Een bijdrage kan alsnog worden geweigerd en op nihil vastgesteld worden indien de aanvrager zijn onderneming niet binnen een jaar nadat de bijdrage is toegekend op de locatie heeft gevestigd waarop de aanvraag betrekking heeft. De in voorkomend geval verstrekte bijdrage dient te worden terugbetaald.

Artikel 10 Hardheidsclausule

Indien strikte toepassing van deze regeling leidt tot een onbillijkheid van een overwegende aard dan wel tot ernstige afbreuk aan het belang dat deze regeling beoogt te beschermen, dan wel tracht na te streven kan het College in bijzondere gevallen afwijken van de bepalingen in deze regeling.

Slotbepalingen

Artikel 11 Evaluatie

Eén jaar na inwerkingtreding en na afloop van deze regeling worden de doeltreffendheid en de effecten van deze regels in de praktijk geëvalueerd.

Artikel 12 Werkingsgebied en citeertitel

Het werkingsgebied is het winkelconcentratiegebied binnen Meerssen (zie bijlage). De regeling kan worden aangehaald als Stimuleringsregeling Winkelconcentratiegebied Meerssen 2019.

Artikel 13 Inwerkingtreding en duur

De regeling treedt in werking per 1 augustus 2019. De regeling is geldig totdat het maximum van het beschikbare budget ad € 20.000,00 bereikt is.

Aldus vastgesteld in de vergadering van de raad van de gemeente Meerssen d.d. 26 september 2019
De voorzitter,
De griffier,