Gemeente Meerssen | Sfeervol Meerssen

Officiele publicatie

Sfeervol Meerssen

Onderwerp: Verkeersbesluit inzake:

 • Het invoeren van een 60 km/uur-zone op de volgende, buiten de bebouwde komgelegen wegen t.w. de Kuiperstraat, de Saintweg en de Westelijke Kanaaldijk.
 • Het invoeren van een verbod voor motorvoertuigen, uitgezonderd landbouwverkeer, voor het onverharde weggedeelte van de Kommelderweg gelegen tussen de Saintweg en Kommelderweg 7 in (Elsa Hoeve).

III

Burgemeester en wethouders van de Gemeente Meerssen,

Gelet op artikel 2 juncto artikel 18, eerste lid, onder d van de Wegenverkeerswet 1994 (WVW 1994), het bepaalde in het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW), alsmede het besluit van de gemeenteraad van 18 december 2000;

Gemeente Meerssen

Bezoekadres: Bestuurscentrum Beekstraat 51 6231 LE Meerssen

Telefoon 14 043 Fax 043-3648100

Postadres: Postbus 90 6230 AB Meerssen

KVK-nummer: 50443089

Overwegende:

dat genoemde weggedeelten buiten de bebouwde kom t.w. de Kuiperstraat, de verlegde Saintweg en de Westelijke Kanaalweg, alsook de Kommelderweg, in het beheer en onderhoud zijn van de gemeente Meerssen;

dat de buurgemeente Stein de wegen buiten de bebouwde kom tussen Elsloo en Gr. Meers t.w. de Westelijke Kanaaldijk en het verlengde daarvan nl. de weg van Elsloo naar Gr. Meers alsook de weg over de kanaalbrug nl. de weg Op de Berg, reeds geruime tijd als 60 Ion.-zone heeft ingericht;

dat de bestemming tot 60 km zone van de gemeente Meerssen voor genoemde wegen / gebied buiten de bebouwde kom van Geulle hier op aansluit;

dat genoemde wegen zijn gecategoriseerd als erftoegangsweg buiten de bebouwde kom, maar nog niet als zodanig zijn ingericht;

dat de maximumsnelheid op deze wegen nu nog 80 km/uur is;

dat onveilige situaties ontstaan door hoge snelheden van gemotoriseerd verkeer in combinatie met de aanwezigheid van tegemoetkomend verkeer, langzaam verkeer, fietsers en voetgangers;

dat het openbare wegen betreft met een breedte van gemiddeld 3,50 meter;

dat volgens de essentiële herkenbaarheidskenmerken de maximumsnelheid op een erftoegangsweg buiten de bebouwde kom 60 km/uur moet zijn waarbij de kruispunten en splitsingen met overige erftoegangswegen gelijkwaardig dienen te zijn;

dat het gedeelte Kommelderweg tussen de Saintweg en Kommelderweg 7 (Elsa Hoeve) onverhard is;

dat genoemde wegen conform de essentiële herkenbaarheids-kenmerken vrijwel aan alle eisen voldoen voor een erftoegangsweg buiten de bebouwde kom;

dat het derhalve gewenst is de maximumsnelheid op genoemde wegen terug te brengen

naar 60 km/uur; H □

Vervolg-blad

□ □ □ □

dat het derhalve gewenst is om geen gemotoriseerd verkeer toe te staan op genoemde 'onverharde' wegen;

dat overeenkomstig artikel 24 van het BABW heeft overleg plaatsgevonden met de politie district Maastricht, Basiseenheid Heuvelland;

dat het voorgestelde besluit voor de politie handhaafbaar is;

dat het ontwerp-besluit is bekend gemaakt en ter visie is gelegd in de periode 28 mei t/m 8 juli 2014;

dat geen zienswijzen zijn ingekomen en er overigens geen reden zijn om het ontwerpbesluit te wijzigen;

BESLUITEN:

 • 1.
  Middels het plaatsen van borden '60 km zone' borden t.w. borden AOlóOzb A0160ze en/of bord A0160 herhaling, van Bijlage 1 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990, de maximumsnelheid op de genoemde wegen terug te brengen van 80 km/uur naar 60 km/uur (conform tekening);
 • 2.
  Dit middels het vervangen van het bestaande bord A0130ze door het bord AOlöOzb bij het einde van de huidige 30 km-zone aan de Kuiperstraat in Geulle aan de Maas; ter hoogte van de 30 km dwarsmarkering direct na huisnummer 5;
 • 3.
  Dit middels het plaatsen van herhalingsborden A0160 'zone-herhaling'op de Saintweg/Westelijke Kanaaldijk ter hoogte van de gemeentegrens van de gemeente Meerssen met de gemeente Stein; dit in de berm aan beide zijden van de weg;
 • 4.
  Dit middels het vervangen van het bestaande bord A0130ze door het bord AOlóOzb bij het einde van de huidige 30 km-zone aan de Kommelderweg in Geulle; Dit nabij de 30 km dwarsmarkering direct na Kommelderweg huisnummer 7 (Elsa Hoeve);
 • 5.
  Middels het plaatsen van verbodsborden t.w. bord C12 van Bijlagel van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990, het onverharde weggedeelte van de Kommelderweg gelegen buiten de bebouwde kom, af te sluiten voor alle motorvoertuigen, uitgezonderd landbouwverkeer;
 • 6.
  Dit middels het plaatsen van bord C12, en onderbord 'uitgezonderd landbouwverkeer' op de splitsing van de Kommelderweg op de Saintweg én op de Kommelderweg nabij huisnummer 7, Elsa Hoeve, op de overgang tussen de asfaltweg en het onverharde gedeelte Kommelderweg.

Meerssen, 23 juli 2014.