Gemeente Meerssen | Regeling tegemoetkoming premie aanvullende zorgverzekering gemeente Meerssen 2022 e.v.

Officiele publicatie

Regeling Tegemoetkoming premie aanvullende zorgverzekering Gemeente Meerssen 2022 e.v.

Artikel 1: Begripsbepalingen

1.

Alle begrippen die in deze regeling worden gebruikt en die niet nader worden omschreven hebben dezelfde betekenis als in de Participatiewet, de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (hierna: IOAW) en de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (hierna: IOAZ).

2.

In deze beleidsregels wordt verstaan onder:

 • a.
  laag inkomen: maximaal 110% van de geldende bijstandsnorm;
 • b.
  tegemoetkoming: een tegemoetkoming in de kosten van de premie voor een aanvullende zorgverzekering.

Artikel 2: Doelgroep

1.

De regeling is toegankelijk voor:

 • a.
  inwoners van de gemeente Meerssen van 18 jaar en ouder die geregistreerd staan in de basisregistratie personen en;
 • b.
  een inkomen hebben tot en met 110% van de geldende bijstandsnorm en;
 • c.
  een aanvullende zorgverzekering hebben afgesloten.
2.

Studenten komen niet in aanmerking voor de tegemoetkoming.

Artikel 3: Tegemoetkoming

1.

Er wordt een tegemoetkoming verstrekt van maximaal € 80,00 per persoon van 18 jaar of ouder, per verzekerd kalenderjaar.

2.

De tegemoetkoming wordt verstrekt als de kosten van de aanvullende zorgverzekering aantoonbaar zijn voldaan.

3.

Bedraagt de premie van de aanvullende zorgverzekering minder dan € 80,00 per verzekerd kalenderjaar, dan worden de daadwerkelijk gemaakte kosten vergoed.

Artikel 4: Aanvraag en toekenning

1.

Het aanvragen van de tegemoetkoming geschiedt per verzekerd kalenderjaar. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van een door het college vastgesteld aanvraagformulier.

2.

Aanvrager is verplicht om inlichtingen te verstrekken of inzage te verlenen in alle zaken die van belang zijn om het recht op de tegemoetkoming te kunnen vaststellen.

Artikel 5: Situaties waarin deze regeling niet voorziet

Het college kan in bijzondere individuele gevallen ten gunste van de belanghebbende afwijken van de bepalingen in deze regeling als deze regeling tot onbillijkheden van overwegende aard leidt.

Artikel 6: Inwerkingtreding en citeertitel

1.

Deze regels treden ingaande 1 januari 2022 in werking.

2.

Deze regels kunnen worden aangehaald als ‘Regeling Tegemoetkoming premie aanvullende zorgverzekering Gemeente Meerssen 2022 e.v. ’.

Aldus vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van Meerssen, in haar vergadering van 31 augustus 2021.
de secretaris,
Mr. J.J.M. Eurlings
de burgemeester,
M.A.H. Clermonts-Aretz