Gemeente Meerssen | Partiële herziening bestemmingsplan ‘Beekerweg/Gen Eijcke’

Officiele publicatie

Partiële herziening bestemmingsplan ‘Beekerweg/Gen Eijcke’

Burgemeester en wethouders van Meerssen maken ingevolge artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat vanaf 31 december 2009 gedurende een periode van 6 weken voor een ieder het ontwerp van de partiële herziening van het bestemmingsplan ‘Beekerweg/Gen Eijcke’ (6235, 6235 ED) op afspraak ter inzage ligt bij het Klantenbureau Bouwen & Milieu (tel. 043-3661702). Met de partiële herziening wordt beoogd een onbedoelde omissie te corrigeren ten aanzien van artikel 10 in hoofdstuk 3 van de regels van dit bestemmingsplan.

Gedurende bovenstaande termijn kan eenieder schriftelijk of mondeling zijn/haar zienswijze over het ontwerp naar voren brengen bij de gemeenteraad. Schriftelijke zienswijzen moeten worden gericht aan de gemeenteraad van Meerssen, postbus 90 6230 AB Meerssen. Mondelinge zienswijzen kunnen worden ingediend bij de Afdeling Bouwen & Milieu, na telefonische afspraak met de heer Jaap Zomerplaag (tel. 043-3661620). Van hetgeen mondeling naar voren wordt gebracht wordt een verslag gemaakt.

U kunt deze informatie ook raadplegen op www.meerssen.nl. De achterliggende stukken zijn te raadplegen via RIS → zoekscherm → 2009/11078. Klik vervolgens op mapje Zaak. Heeft u geen internet? Dan kunt u (gratis) gebruikmaken van de digitale informatiezuil in de hal van het Bestuurscentrum (ma t/m vrij van 9.00–17.00 uur). De papieren stukken kunt u op afspraak inzien bij het Klantenbureau Bouwen & Milieu, tel. 043-3661702 / 043-3661710. E-mail: info@meerssen.nl.

Meerssen,

30 december 2009
Burgemeester en wethouders van Meerssen.