Gemeente Meerssen | Parkeerverbod Hussenbergstraat Geulle

Officiele publicatie

Parkeerverbod Hussenbergstraat Geulle

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE MEERSSEN;

gelet op artikel 2 juncto artikel 18, eerste lid, onder d van de Wegenverkeerswet 1994 (WVW 1994), het bepaalde (onder meer artikel 12) in het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW), alsmede het besluit van de gemeenteraad van 18 december 2000;

dat de Hussenbergstraat is gecategoriseerd als gebiedsontsluitingsweg binnen de bebouwde kom en derhalve aangewezen als 50 km/uur gebied;

dat bij geparkeerde voertuigen aan de Hussenbergstraat ter hoogte van huisummer 6 het uitrijden van het Steegske zodanig dient te geschieden dat autoverkeer op de andere weghelft dient te rijden, waardoor onveilige/conflictsituaties kunnen optreden;

dat deze mogelijke conflictsituatie kan worden weggenomen door over een tiental meters een parkeerverbod uit te vaardigen;

dat overeenkomstig artikel 24 van het BABW overleg heeft plaatsgevonden met de politie district Maastricht, Basiseenheden Heuvelland en dat vanuit de politie geadviseerd is om het onderhavige besluit te nemen;

dat het voorgestelde besluit voor de politie handhaafbaar is;

dat het ontwerp besluit is bekend gemaakt en ter inzage is gelegd van 12 augustus 2015 t/m 22 september 2015;

dat geen zienswijze zijn ingekomen en er geen redenen zijn om het ontwerp besluit te wijzigen;

BESLUITEN:

  • 1.
    tot het plaatsen van tweemaal bord E01 van Bijlage 1 van het Reglement Verkeersregels en verkeerstekens 1990 (zoals aangegeven op bijgevoegde tekening), bij het hoekpunt Steegske – Hussenbergstraat;
  • 2.
    bord E01 te voorzien van het onderbord met de pijl welke begin en einde van het parkeerverbod duidt.

Meerssen, 6 oktober 2015.

Burgemeester en Wethouders van Meerssen,

krachtens mandaat

Beleidsadviseur Ruimte

EHG Moonen

Relevante documenten en links