Gemeente Meerssen | Openbare kennisgeving ingevolge artikel 7.9 Wet milieubeheer

Officiele publicatie

Openbare kennisgeving ingevolge artikel 7.9 Wet milieubeheer

Tervisielegging concept-Notitie reikwijdte en detailniveau bestemmingsplan Maastricht Aachen Airport, Businesspark Aviation Valley gemeente Meerssen

Ingevolge artikel 7.9 Wet milieubeheer geven Burgemeester en Wethouders van de gemeente Meerssen hierbij kennis van hun voornemen om een bestemmingsplan als bedoeld in art. 3.1 van de Wet ruimtelijke ordening op te stellen ten behoeve van het Businesspark Aviation Valley.

Het initiatief

In december 2014 is in het POL2014 aangegeven dat het voor de economische kracht van Zuid-Limburg van belang is het Businesspark Aviation Valley nabij de luchthaven Maastricht Aachen Airport optimaal te benutten voor logistiek en productie. Daarnaast is het wenselijk om platformgebonden en luchthaven gerelateerde activiteiten op één locatie te situeren, direct aansluitend aan de luchthaven. Inmiddels is in de praktijk gebleken dat de verkavelingopzet, bouwregels en beeldkwaliteitseisen de vestiging van bedrijven op Aviation Valley onnodig bemoeilijken. De gemeente is dan ook voornemens het huidige bestemmingsplan “Maastricht Aachen Airport” te actualiseren om de inrichting van het terrein aan te passen. Voor de herziening van het bestemmingsplan zal een gecombineerde plan- en project-m.e.r.-procedure doorlopen worden.

Gecombineerd plan- en project-MER

Het bestemmingsplan voorziet in de realisatie van bedrijven tot en met categorie 4.1 als bedoeld in de Handreiking Bedrijven en milieuzonering. Via een afwijkingsbevoegdheid kunnen in het op te stellen bestemmingsplan bedrijven in milieucategorie 4.2 worden toegelaten, mits de betreffende bedrijvigheid uit oogpunt van milieuhinder inpasbaar is. De bedrijfsactiviteiten en het transport leiden tot de uitstoot van stikstof. In de omgeving van het plangebied liggen de Natura 2000-gebieden Geleenbeekdal, Bunder- en Elslooërbos en Geuldal. Aangezien niet op voorhand kan worden uitgesloten dat de bedrijfsactiviteiten en het daarmee samenhangende verkeer significante gevolgen heeft voor de stikstofgevoelige habitats in deze Natura2000-gebieden, is het noodzakelijk dat er een passende beoordeling als bedoeld in de Natuurbeschermingswet 1998 moet worden gemaakt. Het vereiste van een passende beoordeling brengt op grond van art. 7.2a Wet milieubeheer met zich dat er een milieueffectrapport (planMER) moet worden opgesteld.

Uit de Wet milieubeheer en het Besluit milieueffectrapportage volgt tevens dat het bevoegd gezag, gelet op de aard en omvang van de activiteiten, voor dit bestemmingsplan een vormvrije (project) m.e.r-beoordeling moet doen. Omdat al een planMER wordt opgesteld, is er voor gekozen om voor het bestemmingsplan ook een projectMER op te stellen. Dit betekent dat er voor dit bestemmingsplan een gecombineerde plan- en project-m.e.r.-procedure doorlopen wordt. Het doel van de m.e.r.-procedure is om milieuaspecten, zoals leefomgeving, ecologie en landschap, een volwaardige rol te laten spelen bij de besluitvorming. Alle onderzoeksresultaten, alsmede de passende beoordeling zullen worden samengevoegd in één milieueffectrapport (MER).

Concept- Notitie reikwijdte en detailniveau

Alvorens het MER kan worden opgesteld dient de reikwijdte en het detailniveau van het MER te worden bepaald. Daartoe heeft de initiatiefnemer Businesspark Luchthaven Maastricht een concept-Notitie reikwijdte en detailniveau opgesteld. In deze Notitie is beschreven wat de voorgestelde wijzigingen in het bestemmingsplan zijn en welke milieueffecten, op welke wijze en op welk detailniveau worden onderzocht.

U kunt de concept-Notitie reikwijdte en detailniveau MER Businesspark Aviation Valley ligt vanaf 15 januari tot en met 4 februari 2016 op afspraak inzien bij het Klantenbureau Ruimte in het bestuurscentrum, Markt 50, Meerssen, tel. 14 043. U kunt deze Notitie tevens raadplegen via de gemeentelijke website www.meerssen.nl (Gemeentepagina of Bestuur & Organisatie -> Bestuurlijke documenten).

Raadpleging en zienswijzen

Van het vrijwillige advies van de Commissie voor de milieueffectrapportage wordt in deze fase geen gebruik gemaakt. Wel zullen de wettelijke adviseurs en bestuursorganen die bij de besluitvorming over het bestemmingsplan betrokken zijn, in de gelegenheid worden gesteld om advies uit te brengen over de reikwijdte en detailniveau van het m.e.r.-onderzoek.

Daarnaast kan gedurende de termijn van ter inzage legging eenieder schriftelijk zijn zienswijze kenbaar maken omtrent het planvoornemen en de concept-Notitie reikwijdte en detailniveau.

Zienswijzen kunnen worden gericht aan het college van Burgemeester en Wethouders van Meerssen, Postbus 90, 6230 AB Meerssen.

Vervolg

Iedereen die een zienswijze heeft ingediend krijgt een Nota van Beantwoording toegezonden waarin de zienswijzen zijn samengevat en beantwoord. De inhoud van deze Nota zal worden betrokken bij het definitief maken van de Notitie reikwijdte en detailniveau. Het MER zal te zijner tijd gelijktijdig met het ontwerpbestemmingsplan ter inzage worden gelegd en dan bestaat er voor een ieder de gelegenheid daaromtrent een zienswijze kenbaar te maken. Er is dus geen noodzaak om toepassing te geven aan het bepaalde in art. 7.11 Wet milieubeheer.

Meerssen, 14 januari 2016

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN MEERSSEN