Gemeente Meerssen | Ontwerpwijzigingsplan Beekerweg te Ulestraten

Officiele publicatie

Ontwerpwijzigingsplan Beekerweg te Ulestraten

Burgemeester en wethouders van Meerssen maken ter voldoening aan het bepaalde in artikel 3.9a van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat met ingang van 25 februari 2021 gedurende zes weken voor eenieder het ontwerpwijzigingsplan “Beekerweg te Ulestraten” met het bijhorende ontwerpbesluit ter inzage ligt.

Met het ontwerpwijzigingsplan “Beekerweg te Ulestraten” wordt beoogd een juridisch-planologisch kader te bieden voor de uitbreiding van het bedrijventerrein Bamford door realisatie van één of meerdere percelen bestemd als bedrijfslocatie op het adres Beekerweg ongenummerd te Ulestraten, kadastraal bekend Ulestraten Sectie B nummer 4235. Het bestemmingsplan “Buitengebied Meerssen” geeft (onder voorwaarden) de mogelijkheid aan het college van burgemeesters en wethouders de bestemming 'Agrarisch met waarden' te wijzigen in de bestemming 'Bedrijventerrein – Luchthaven’ en ‘Groen’. Met dit wijzigingsplan wordt hieraan uitvoering gegeven. In het kader van het betreffende project is een anterieure grondexploitatie- en verhaalsovereenkomst aangegaan. Een beknopte samenvatting van deze overeenkomst ligt eveneens ter inzage.

Inzagetermijn

Het ontwerpwijzigingsplan, ontwerpbesluit en de bijbehorende stukken liggen van 25 februari 2021 tot en met 7 april 2021 op afspraak ter inzage bij het gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC) (telefoon 14 043), Markt 50 in Meerssen. Het ontwerpwijzigingsplan kunt u tevens inzien via de landelijke website: www.ruimtelijkeplannen.nl (GML bestand NL.IMRO.0938.WPUitbrBamford-ON01).

Informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC), telefoon 14 043. E-mail: info@meerssen.nl.

Burgemeester en wethouders van Meerssen
Meerssen, 24 februari 2021