Gemeente Meerssen | Ontwerpbestemmingsplan Waterval 14, Meerssen

Officiele publicatie

Ontwerpbestemmingsplan Waterval 14, Meerssen

Burgemeester en wethouders van Meerssen maken ter voldoening aan het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat met ingang van 4 juli 2013 gedurende zes weken voor een ieder het ontwerpbestemmingsplan Waterval 14 ter inzage ligt.

Het plangebied omvat de locatie waterval 14 te Ulestraten, percelen kadastraal bekend Meerssen, sectie L nummers 198, 199, 200 en 410 (deels). Het doel van het bestemmingsplan is de huidige agrarische bedrijfsbestemming om te zetten in een woonbestemming met de mogelijkheid voor een bed & breakfast, de bouwmogelijkheden te beperken en een landschappelijke inpassing planologisch vast te leggen.

Ter voldoening aan artikel 6.2.12 Besluit ruimtelijke ordening maken burgemeester en wethouders bekend dat een anterieure overeenkomst ingevolge artikel 6.24 van de Wet ruimtelijk ordening is gesloten tussen de gemeente en de aanvrager. In de overeenkomst zijn de voorwaarden geregeld waaronder de gemeente bereid is mee te werken aan een wijziging van het bestemmingsplan.

De zakelijke inhoud van de anterieure overeenkomst ligt gelijktijdig met het ontwerp bestemmingsplan Waterval 14 gedurende zes weken ter inzage. Bezwaar is niet mogelijk. Gedurende de termijn van ter inzage legging kan een ieder schriftelijk of mondeling zijn/haar gemotiveerde zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan kenbaar maken. De voorkeur gaat uit naar het indienen van schriftelijke zienswijzen. U kunt deze richten aan: de gemeenteraad van Meerssen, Postbus 90, 6230 AB Meerssen. Mondelinge zienswijzen kunnen na telefonische afspraak worden ingediend bij de afdeling Bouwen & Milieu (Klantenbureau Bouwen & Milieu, tel. 043-3661702/043-3661710). Van hetgeen mondeling naar voren wordt gebracht, wordt een verslag gemaakt.

De papieren stukken kunt u op afspraak inzien bij het Klantenbureau Bouwen & Milieu in het bestuurscentrum, Beekstraat 51 te Meerssen (tel. 043-3661702 / 043-3661710). U kunt de stukken ook digitaal raadplegen via de website www.ruimtelijkeplannen.nl. Denkt u er dan wel aan dat u bij het tabblad ‘bestemmingsplannen’ onder ‘plan- en kaartfilter’ de optie ‘concept- en (voor)ontwerpplannen’ aanvinkt, zodat ontwerpplannen worden weergegeven. Heeft u geen internet? Dan kunt u (gratis) gebruikmaken van de digitale informatiezuil in de hal van het bestuurscentrum (ma t/m vrij van 9-17 uur).

Meerssen,

3 juli 2013
Burgemeester en wethouders van Meerssen.