Gemeente Meerssen | Ontwerpbestemmingsplan Vliek 34 te Ulestraten, Meerssen

Officiele publicatie

Ontwerpbestemmingsplan Vliek 34 te Ulestraten, Meerssen

Burgemeester en wethouders van Meerssen maken ter voldoening aan het bepaalde in artikel 3.8 en artikel 3.31 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat met ingang van 2 oktober 2014 gedurende zes weken voor eenieder het ontwerpbestemmingsplan Vliek 34 te Ulestraten en het bijbehorende ontwerpbesluit ter inzage liggen.

Het plangebied omvat de locatie plaatselijk bekend Vliek 34 te Ulestraten, kadastraal bekend Ulestraten, sectie B nummer 3362 (deels). Het doel van het bestemmingsplan is beëindiging van de intensieve veehouderij en een primair grondgebonden agrarische bedrijfsvoering ter plekke te gaan exploiteren, waarbij de hoeveelheid bebouwing wordt teruggebracht, bouwmogelijkheden worden beperkt en een landschappelijke inpassing planologisch wordt vastgelegd. In het kader van het betreffende project is een anterieure grondexploitatieovereenkomst aangegaan (vastgesteld op 16-9-2014 door het college van B&W). Een beknopte samenvatting van deze overeenkomst ligt eveneens ter inzage.

Het ontwerpbestemmingsplan, ontwerpbesluit en de bijbehorende stukken liggen van 2 oktober 2014 t/m 12 november 2014 op afspraak ter inzage bij het KCC Ruimte (tel. 043-3661702), Beekstraat 51 in Meerssen. Het ontwerpbestemmingsplan is ook in te zien via de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl onder NL.IMRO.0938.BP05006-ON01. Heeft u geen internet? Dan kunt u (gratis) gebruikmaken van de digitale informatiezuil in de hal van het Bestuurscentrum (ma t/m vrij van 9-17 uur).

Gedurende de termijn van ter inzage legging kan eenieder zowel schriftelijk als mondeling zijn zienswijze kenbaar maken. De voorkeur gaat uit naar het indienen van schriftelijke zienswijzen aan: de gemeenteraad van Meerssen, postbus 90, 6230 AB Meerssen. Mondelinge zienswijzen kunnen worden ingediend bij de afdeling Ruimte na telefonische afspraak met de heer Bart Heffels (tel. 043-3661703). Van hetgeen mondeling naar voren wordt gebracht, wordt een verslag gemaakt.

Meerssen,

1 oktober 2014
Burgemeester en Wethouders van Meerssen