Gemeente Meerssen | Ontwerpbestemmingsplan en ontwerpbesluit omgevingsvergunning Uitbreiding supermarkt Sint Rochusstraat 18-22, Meerssen

Officiele publicatie

Ontwerpbestemmingsplan en ontwerpbesluit omgevingsvergunning Uitbreiding supermarkt Sint Rochusstraat 18-22, Meerssen

Burgemeester en wethouders van Meerssen maken ter voldoening aan het bepaalde in artikel 3.8 en artikel 3.31 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat met ingang van 7 november 2013 gedurende zes weken voor eenieder ter inzage liggen:

  • Ontwerpbestemmingsplan ‘Uitbreiding supermarkt Sint Rochusstraat 18-22’ en het bijhorende ontwerpbesluit;
  • Ontwerpbesluit omgevingsvergunning.

Het plangebied omvat de het perceel plaatselijk bekend St. Rochusstraat 18-22, 6241 CD Bunde, kadastraal bekend Meerssen, C, nummers 1620 (gedeeltelijk) en 1857 (gedeeltelijk).

De supermarkt Albert Heijn is momenteel gevestigd aan de Vliegenstraat 50 te Bunde en zal worden verplaatst naar het Expo-gebouw aan de St. Rochusstraat 18-22. Met het bestemmingsplan “Uitbreiding supermarkt St. Rochusstraat 18-22” wordt beoogd een juridisch – planologisch kader te bieden voor de uitbreiding van supermarkt met ca. 324 m2aan de achterzijde (zijde begraafplaats). Het benodigde aantal parkeerplaatsen kan aan de voorzijde van het pand worden gerealiseerd op basis van de vigerende bestemming ‘Verkeer’. Met de initiatiefnemer is een overeenkomst gesloten, waarin afspraken zijn gemaakt over de ontwikkeling van de locatie en de vergoeding van de kosten die de gemeente maakt vanwege de planologische medewerking die zij voornemens is te verlenen.

Met de gelijktijdige terinzagelegging van de aanverwante besluiten wordt op verzoek van de aanvragers toepassing gegeven aan de coördinatieregeling van artikel 3.30 e.v. van de Wet ruimtelijke ordening en aan de Coördinatieverordening gemeente Meerssen. Hierdoor wordt het mogelijk om het verzoek om wijziging van het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning gecoördineerd te behandelen.

Het ontwerpbestemmingsplan, ontwerpbesluiten en de bijbehorende stukken liggen van 7 november t/m 18 december 2013 op afspraak ter inzage bij het klantenbureau van de afdeling Ruimte (tel. 043-3661702), Beekstraat 51 te Meerssen. Het ontwerpbestemmingsplan is ook in te zien via de landelijke website: www.ruimtelijkeplannen.nl. Heeft u geen internet? Dan kunt u (gratis) gebruikmaken van de digitale informatiezuil in de hal van het Bestuurscentrum (ma t/m vrij van 9-17 uur).

Gedurende de termijn van ter inzage legging kan eenieder zowel schriftelijk als mondeling zijn/haar zienswijze kenbaar maken. De voorkeur gaat uit naar het indienen van schriftelijke zienswijzen, te richten aan de Gemeenteraad van Meerssen, Postbus 90, 6230 AB Meerssen. Mondelinge zienswijzen kunnen worden ingediend bij de afdeling Ruimte, na telefonische afspraak met de heer Giel Cuijpers (tel. 043-3661788). Van hetgeen mondeling naar voren wordt gebracht, wordt een verslag gemaakt.

Meerssen,

6 november 2013
Burgemeester en wethouders van Meerssen.