Gemeente Meerssen | Ontwerpbestemmingsplan en ontwerpbesluit hogere grenswaarde geluidhindergebied Pletsstraat – Sint Agnesplein Bunde

Officiele publicatie

Ontwerpbestemmingsplan en ontwerpbesluit hogere grenswaarde geluidhindergebied Pletsstraat – Sint Agnesplein Bunde

Burgemeester en wethouders van Meerssen maken ter voldoening aan het bepaalde in artikel 3.8 en artikel 3.31 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat met ingang van 9 juni 2016 gedurende zes weken voor eenieder ter inzage liggen:

  • het ontwerp bestemmingsplan ‘Pletsstraat-Sint Agnesplein Bunde’ en het bijbehorende ontwerpbesluit;
  • het ontwerp besluit vaststelling hogere grenswaarde woningen in het kader van de Wet Geluidhinder.

Het plangebied omvat de percelen plaatselijk bekend Pletsstraat 18, 6241 CN Bunde en Sint Agnesstraat 13 t/m 49 oneven, 6241 CB Bunde, kadastraal bekend Meerssen, C, nummers 1826, 1827, 829, 1901, 1902 en 2106 (gedeeltelijk).

Met het bestemmingsplan ‘Pletsstraat-Sint Agnesplein Bunde’ wordt beoogd een juridisch - planologisch kader te bieden voor een herontwikkeling in het centrum van Bunde met een supermarkt, een zorgcentrum en 20 appartementen voor senioren. Het gebied wordt voor gemotoriseerd verkeer ontsloten via de Pletsstraat. In het binnengebied worden 85 parkeerplaatsen aangelegd en vindt de bevoorrading van de supermarkt plaats. Met de grondeigenaar is een overeenkomst gesloten, waarin afspraken zijn gemaakt over de ontwikkeling van de locatie en de vergoeding van de kosten die de gemeente maakt vanwege de planologische medewerking die zij voornemens is te verlenen.

Uit het akoestisch onderzoek blijkt dat voor een aantal woningen de voorkeurgrenswaarde uit de Wet geluidhinder overschreden wordt door het wegverkeerslawaai. Hiervoor is een ontwerpbesluit hogere waarden opgesteld.

Het ontwerpbestemmingsplan, ontwerpbesluiten en de bijbehorende rapporten liggen van 9 juni t/m 21 juli 2016 ter inzage bij het gemeentelijke Klant Contact Centrum, Markt 50, 6231 LS Meerssen. U kunt het ontwerpbestemmingsplan ook inzien via de landelijke website: www.ruimtelijkeplannen.nl (NL.IMRO.0938.BP04003-ON01)

Op dinsdag 21 juni 201 6 vindt een informatiebijeenkomst plaats over het ontwerpbestemmingsplan. A anvang 19.00 uur in zalencentrum De Auw Kerk, Burchtstraat 2 in Bunde. Tijdens deze avond worden de plannen uitgebreid toegelicht en kunt u vragen stellen.

Gedurende de termijn van ter inzage legging kan eenieder zowel schriftelijk als mondeling zijn/haar zienswijze kenbaar maken. De voorkeur gaat uit naar het indienen van schriftelijke zienswijzen. Deze moet u richten aan: de Gemeenteraad van Meerssen, Postbus 90, 6230 AB Meerssen. Mondelinge zienswijzen kunnen worden ingediend bij de afdeling Ruimte, na telefonische afspraak met de heer Giel Cuijpers (via het KCC, tel. 14 043). Van hetgeen mondeling naar voren wordt gebracht, wordt een verslag gemaakt.

Meerssen, 8 juni 2016

Burgemeester en wethouders van Meerssen.