Gemeente Meerssen | Ontwerpbestemmingsplan Buitengebied, Meerssen

Officiele publicatie

Ontwerpbestemmingsplan Buitengebied, Meerssen

Burgemeester en wethouders van Meerssen maken ter voldoening aan het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat met ingang van 6 december 2012 gedurende zes weken voor een ieder het ontwerpbestemmingsplan Buitengebied ter inzage ligt:

Een bestemmingsplan heeft een wettelijke status en regelt de bouw- en gebruiksmogelijkheden van gronden en opstallen. Dit ontwerpbestemmingsplan omvat gronden van de gemeente gelegen buiten de kernen. De gronden gelegen tussen het Julianakanaal en de Maas incl. de hierin gelegen buurtschappen, de gronden van het bedrijventerrein Bamford en Maastricht Aachen Airport en de buurtschappen Waterval en Raar liggen ook in dit ontwerpbestemmingsplan. Hieronder worden enkele zaken genoemd die het plan regelt:

De uitbreidingen van de agrarische bedrijven gelegen aan de Heerenstraat 13 en Heerenstraat 37 in Moorveld-Geulle. De definitieve verplaatsing van het agrarisch bedrijf gelegen Langs de Gewannen 20 naar Genzonweg ongenummerd Ulestraten inclusief de mogelijkheid om op laatst genoemde plek een bedrijfswoning op te richten. De uitbreiding met een nieuwe agrarische bedrijfskavel van het agrarische bedrijf Genzon 39 op de locatie Genzonweg ongenummerd te Ulestraten. Verder de vergroting van het bedrijfsterrein van het transportbedrijf gelegen Brommelen 58a Geulle en de oprichting van bebouwing voor een erfgoed-educatiecentrum op het voormalige hondentrainingsterrein gelegen aan de Hazenstraat ongenummerd Moorveld-Geulle.

Gedurende de termijn van ter inzage legging kan een ieder schriftelijk of mondeling zijn/haar gemotiveerde zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan kenbaar maken. De voorkeur gaat uit naar het indienen van schriftelijke zienswijzen. U kunt deze richten aan: de gemeenteraad van Meerssen, Postbus 90, 6230 AB Meerssen. Mondelinge zienswijzen kunnen worden ingediend bij de afdeling Bouwen & Milieu na telefonische afspraak met mevrouw ir. Renée Kuppers MBA (tel. 043-3661705). Van hetgeen mondeling naar voren wordt gebracht, wordt een verslag gemaakt.

De papieren stukken kunt u op afspraak inzien bij het Klantenbureau Bouwen & Milieu in het bestuurscentrum, Beekstraat 51 te Meerssen, tel. 043-3661702 / 043-3661710. U kunt de stukken ook digitaal raadplegen via de website www.ruimtelijkeplannen.nl. U moet dan bij het tabblad ‘bestemmingsplannen’ onder ‘plan- en kaartfilter’ de optie ‘concept- en (voor)ontwerpplannen’ aanvinken, zodat ontwerpplannen worden weergegeven. Heeft u geen internet? Dan kunt u (gratis) gebruikmaken van de digitale informatiezuil in de hal van het Bestuurscentrum (ma t/m vrij van 9-17 uur).

Meerssen,

5 december 2012
Burgemeester en wethouders van Meerssen