Gemeente Meerssen | Ontwerpbestemmingsplan, ontwerpbesluiten omgevingsvergunning ‘Sint Josephstraat 101’, Meerssen

Officiele publicatie

Ontwerpbestemmingsplan, ontwerpbesluiten omgevingsvergunning ‘Sint Josephstraat 101’, Meerssen

Burgemeester en wethouders van Meerssen maken ter voldoening aan het bepaalde in artikel 3.8 en artikel 3.31 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat met ingang van 18 juni 2015 gedurende zes weken voor eenieder ter inzage liggen:

  • Ontwerpbestemmingsplan ‘Sint Josephstraat 101’ en het bijhorende ontwerpbesluit;
  • Ontwerpbesluit omgevingsvergunning.

Het plangebied omvat de percelen plaatselijk bekend Sint Josephstraat 101, 6231 ED Meerssen, kadastraal bekend Meerssen, sectie B nummers. 3910, 6390 en 6445 (gedeeltelijk). Met het bestemmingsplan ‘Sint Josephstraat 101’ wordt beoogd een juridisch – planologisch kader te bieden voor de realisatie van een dierenartsenpraktijk met een woning ten behoeve van kamerverhuur, inclusief parkeervoorzieningen.

Met de gelijktijdige terinzagelegging van de aanverwante besluiten wordt op verzoek van de aanvragers toepassing gegeven aan de coördinatieregeling van artikel 3.30 e.v. van de Wet ruimtelijke ordening en aan de Coördinatieverordening gemeente Meerssen. Hierdoor wordt het mogelijk om het verzoek om wijziging van het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning gecoördineerd te behandelen.

In het kader van het betreffende project is een anterieure grondexploitatieovereenkomst aangegaan (vastgesteld op 9-6-2015 door het college van B&W). Een beknopte samenvatting van deze overeenkomst ligt eveneens ter inzage.

Het ontwerpbestemmingsplan, ontwerpbesluiten en de bijbehorende stukken liggen van 18 juni 2015 t/m 29 juli 2015 op afspraak ter inzage bij het KCC Ruimte van de gemeente Meerssen (043-3661702), Beekstraat 51 in Meerssen. Het ontwerpbestemmingsplan is ook in te zien via de landelijke website: www.ruimtelijkeplannen.nl. Heeft u geen internet? Dan kunt u (gratis) gebruikmaken van de digitale informatiezuil in de hal van het Bestuurscentrum (ma t/m vrij van 9-17 uur).

Gedurende de termijn van ter inzage legging kan een ieder zowel schriftelijk als mondeling zijn zienswijze kenbaar maken. De voorkeur gaat uit naar het indienen van schriftelijke zienswijzen, te richten aan de gemeenteraad van Meerssen, postbus 90, 6230 AB Meerssen. Mondelinge zienswijzen kunnen worden ingediend bij de afdeling Ruimte, na telefonische afspraak met de heer ir. Jaap Zomerplaag (tel. 043-3661620). Van hetgeen mondeling naar voren wordt gebracht, wordt een verslag gemaakt.

Meerssen,

17 juni 2015
Burgemeester en Wethouders van Meerssen