Gemeente Meerssen | Ontwerp Omgevingsvergunning en ontwerp verklaring van geen bedenkingen herbestemmen en verbouwen Hoeve Weerterhof Meerssen

Officiele publicatie

Ontwerp Omgevingsvergunning en ontwerp verklaring van geen bedenkingen herbestemmen en verbouwen Hoeve Weerterhof Meerssen

Ontwerp omgevingsvergunning en ontwerp verklaring van geen bedenkingen voor het herbestemmen en verbouwen van hoeve Weerterhof te Meerssen tot een crematorium met kleinschalig uitvaartcentrum (percelen Meerssen Sectie B nummers 5885, 5887, 5888, 6000, 6227, Weert 85-89, 6231 RE Meerssen)

Het college van burgemeester en wethouders en de gemeenteraad van Meerssen is voornemens om met toepassing van artikel 2.12, lid 1, sub a, onder 3o Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (zogenaamde uitgebreide voorbereidingsprocedure) medewerking te verlenen aan de volgende aanvraag:

Herbestemmen en verbouwen van hoeve Weerterhof tot een crematorium met kleinschalig uitvaartcentrum, het plaatsen van een geluidsscherm, de aanleg van een parkeerterrein en een wadi en het maken van een uitweg op de percelen plaatselijk bekend als Weert 85, 87 en 89 te Meerssen.

Ter inzage

In verband hiermee liggen bovengenoemde aanvraag, het ontwerpbesluit van de omgevingsvergunning met bijhorende stukken, het besluit op vormvrije M.E.R.-aanmeldingsnotitie en de ontwerpverklaring van geen bedenkingen van 8 maart 2018 tot en met 18 april 2018 op afspraak ter inzage in het gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC), Markt 50 in Meerssen. Bel voor het maken een afspraak tel. 14 043.

Zienswijzen

Gedurende de termijn van ter inzagelegging kan eenieder zowel schriftelijk als mondeling een zienswijze indienen. De voorkeur gaat uit naar het indienen van schriftelijke zienswijzen, te richten aan het college van burgemeester en wethouders van Meerssen, postbus 90, 6230 AB Meerssen. Voor mondelinge zienswijzen maakt u een afspraak met de gemeente Meerssen via het algemene telefoonnummer 14 043.

Meerssen, 7 maart 2018

Burgemeester en Wethouders van Meerssen