Gemeente Meerssen | Ontwerp bestemmingsplan Veegbestemmingsplan 2018 en ontwerpbesluit hogere grenswaarde Wet geluidhinder

Officiele publicatie

Ontwerp bestemmingsplan Veegbestemmingsplan 2018 en ontwerpbesluit hogere grenswaarde Wet geluidhinder

Burgemeester en wethouders van de gemeente Meerssen maken bekend dat op grond van artikel 3.8, eerste lid, Wet ruimtelijke ordening, gedurende een termijn van 6 weken, ingaande op 22 augustus 2018 het ontwerp bestemmingsplan “Veegbestemmingsplan 2017” ter inzage ligt.

Burgemeester en wethouders van Meerssen maken tevens bekend dat op grond van artikel 110c Wet geluidhinder gedurende een termijn van 6 weken, ingaande op 22 augustus 2018 een ontwerpbesluit hogere grenswaarde ter inzage ligt inzake het perceel Humcoven 15 te Ulestraten. Dit ontwerpbesluit houdt verband met het ontwerpbestemmingsplan Veegbestemmingsplan 2018, waarin voornoemde locatie is opgenomen.

Het bestemmingsplan

Het bestemmingsplan is opgesteld in het kader van de uitvoering van het Plan van Aanpak “Meer uit Meerssen halen: Meer ruimte voor coulance”, als vastgesteld door de gemeenteraad op 29 januari 2015 en betreft de volgende percelen:

 • 1.
  Holstraat 17 – Heideweg 4, Rothem: legalisatie bestaande bouwwerken en tweede woning;
 • 2.
  Humcoven 15, Ulestraten: legalisatie bestaande bouwwerken, bedrijf en tweede woning;
 • 3.
  Moorveldsberg 93, Geulle: persoonsgebonden overgangsrecht voor gebruik bijgebouw als woning;
 • 4.
  Waterval 1c, Ulestraten: legalisatie stallingsruimte, realisatie inpandige bedrijfswoning, waartegenover sloop chalet en realisatie landschapsplan staan;
 • 5.
  Weerterstraat 9a-9b, Meerssen: legalisatie 2 "reguliere" woningen (in tegenstelling tot de wel toegestane  bedrijfswoningen) en uitsluiting spuitwerkzaamheden bij ter plaatse gelegen autobedrijf;
 • 6.
  Zonkampweg 1, Ulestraten: legalisatie bedrijfswoning, twee paardenbakken en bestaande bouwwerken en gebouwen;
 • 7.
  Eijkskensweg 4, Geulle: wijziging agrarisch bouwkavel, waartegenover landschappelijke inpassing staat.

Inzagetermijn en termijn voor indienen van zienswijzen:

van 22 augustus t/m 2 oktober 2018.

Indienen van zienswijzen t.b.v. het bestemmingsplan:

gedurende de termijn van terinzagelegging kan eenieder zowel schriftelijk als mondeling zijn/haar gemotiveerde zienswijze over het ontwerp bestemmingsplan en bijbehorende stukken kenbaar maken. Deze dient u te richten aan: de gemeenteraad van Meerssen, Postbus 90, 6230 AB Meerssen. Mondelinge zienswijzen kunnen worden ingediend bij de afdeling Ruimte, na telefonische afspraak (via het gemeentelijke Klant Contact Centrum - KCC, tel. 14 043). Van hetgeen mondeling naar voren wordt gebracht, wordt een verslag gemaakt. Indienen per e-mail is niet mogelijk.

Indienen van zienswijzen t.b.v. het ontwerpbesluit:

gedurende de termijn van terinzagelegging kunnen belanghebbenden zowel schriftelijk als mondeling zijn/haar gemotiveerde zienswijze over het ontwerpbesluit kenbaar maken. Deze dient u te richten aan: burgemeester en wethouders van Meerssen, Postbus 90, 6230 AB Meerssen. Mondelinge zienswijzen kunnen worden ingediend bij de afdeling Ruimte, na telefonische afspraak (via het KCC, tel. 14 043). Van hetgeen mondeling naar voren wordt gebracht, wordt een verslag gemaakt. Indienen per e-mail is niet mogelijk.

Waar ter inzage :

u kunt het ontwerp bestemmingsplan en de bijbehorende stukken op afspraak inzien bij het klantenbureau Ruimte (via het KCC, tel. 14 043), Markt 50, 6231 LS Meerssen. U kunt de stukken ook digitaal raadplegen via de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl met identificatienummer NL.IMRO.0938.VBP06003-ON01.

Informatie:

Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl.