Gemeente Meerssen | Ontwerp bestemmingsplan tweede herziening bestemmingsplan Rothemermolen

Officiele publicatie

Ontwerp bestemmingsplan tweede herziening bestemmingsplan Rothemermolen

Burgemeester en wethouders van Meerssen maken ter voldoening aan het bepaalde in artikel 3.8 en artikel 3.31 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat met ingang van 17 september 2015 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage ligt: ontwerp bestemmingsplan “tweede herziening bestemmingsplan Rothemermolen”.

Het plangebied omvat de gronden gelegen tussen de Maastrichterweg en het rijksmonument Rothemermolen (Molenveldweg 5,7 te Rothem, 6231BL), percelen kadastraal bekend Meerssen, sectie B nummers 2773, 5470, 6446, 6509, 6510, 6511, 6512, 6515, 6517, 6518, 6519. Met het bestemmingsplan “tweede herziening bestemmingsplan Rothemermolen” wordt beoogd een juridisch - planologisch kader te bieden voor de uitbreiding van de bestemmingsplanmogelijkheden met maatschappelijke doeleinden, kantoren, kleinschalige bedrijvigheid, dienstverlening, met daaraan ondergeschikt zorg gerelateerde dienstverlening, horeca en voorzieningen op het gebied van welzijn en maatschappelijk terrein en/of sociaal-cultureel terrein. Verder voorziet het plan in de nodige voorzieningen ten behoeve van parkeren. In het kader van het betreffende project is een anterieure grondexploitatieovereenkomst aangegaan (vastgesteld op 1-9-2015 door het college van B&W). Een beknopte samenvatting van deze overeenkomst ligt eveneens ter inzage.

Het ontwerpbestemmingsplan, ontwerpbesluiten en de bijbehorende stukken liggen vanaf van 17-9-2015 t/m 28-10-2015, op afspraak, ter inzage op het bestuurscentrum, Markt 50, 6231 LS Meerssen. U kunt hiervoor een afspraak maken met dhr. Jaap Zomerplaag (tel. 043-3661620, maandag t/m donderdag). Het ontwerpbestemmingsplan (NL.IMRO.0938.BP05008-ON01) is ook in te zien via de landelijke website: www.ruimtelijkeplannen.nl. Heeft u geen internet? Dan kunt u (gratis) gebruikmaken van de digitale informatiezuil in het Klanten Contact Centrum (ma t/m vrij van 9-17 uur).

Gedurende de termijn van ter inzage legging kan een ieder zowel schriftelijk als mondeling zijn zienswijze kenbaar maken. De voorkeur gaat uit naar het indienen van schriftelijke zienswijzen, te richten aan de gemeenteraad van Meerssen, postbus 90, 6230 AB Meerssen. Mondelinge zienswijzen kunnen worden ingediend bij de afdeling Ruimte, na telefonische afspraak met de heer Jaap Zomerplaag (tel. 043-3661620). Van hetgeen mondeling naar voren wordt gebracht, wordt een verslag gemaakt.

Meerssen, 16 september 2015

Burgemeester en Wethouders van Meerssen