Gemeente Meerssen | Ontwerp-omgevingsvergunning Kuilenstraat 60 te Rothem

Officiele publicatie

Ontwerp-omgevingsvergunning Kuilenstraat 60 te Rothem

Burgemeester en wethouders van de gemeente Meerssen maken op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht bekend dat zij voornemens zijn om met toepassing van artikel 2.12 lid 1 sub a onder 3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (afwijking bestemmingsplan/beheersverordening) een omgevingsvergunning te verlenen voor het realiseren van drie parkeerplaatsen, de aanleg van een verharde weg en het plaatsen van een schuifpoort op het perceel Kuilenweg 60 te Rothem. Het bouwplan in strijd is met de planregels van de geldende beheersverordening ‘Kernen’, omdat binnen de bestemming ‘groen’ het realiseren van parkeerplaatsen en de aanleg van een verharde weg niet is toegestaan. De schuifpoort valt binnen de bestemming ‘Bedrijf’, maar is in strijd met de regels, omdat deze hoger wordt dan 1 meter.

Inzagetermijn en termijn voor indienen van zienswijzen

Van 4 oktober t/m 14 november 2018.

Waar ter inzage

De aanvraag, de ontwerpverklaring van geen bedenkingen van de gemeenteraad, de ruimtelijke onderbouwing, de ontwerp omgevingsvergunning en de bijbehorende stukken liggen tijdens bovengenoemde termijn op afspraak ter inzage bij het gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC), Markt 50, 6231 LS Meerssen. U kunt de ontwerp omgevingsvergunning, ontwerpverklaring van geen bedenkingen en de ruimtelijke onderbouwing ook raadplegen via de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl. Op deze website kan het tabblad ‘Bestemmingsplannen’ worden gekozen, waarna het plan kan worden opgeroepen via het invullen van de naam van het plan of het planidentificatienummer NL.IMRO.0938.BJP03001-ON01.

Informatiemarkt

Op donderdag 25 oktober 2018 krijgen geïnteresseerden de gelegenheid meer informatie te krijgen en vragen te stellen tijdens een informatiemarkt. U kunt tussen 17.00-18.00 uur binnenlopen in het gemeentelijke Klant Contact Centrum, Markt 50 in Meerssen.

Zienswijzen indienen

Binnen de genoemde inzagetermijn kan iedereen schriftelijk gemotiveerde zienswijzen over de ontwerp-omgevingsvergunning en/of over de ontwerp verklaring van geen bedenkingen naar voren brengen. De zienswijzen ten aanzien van het ontwerpbesluit omgevingsvergunning moeten worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders. De zienswijzen ten aanzien van de ontwerp verklaring van geen bedenkingen moeten worden gericht aan de gemeenteraad. Zowel zienswijzen gericht aan het college als aan de raad kunnen worden gezonden naar: postbus 90, 6230 AB Meerssen.

Informatie

Klant Contact Centrum (KCC), telefoon 14 043. E-mail: info@meerssen.nl.

Burgemeester en Wethouders van Meerssen