Gemeente Meerssen | Ontwerp-omgevingsvergunning en ontwerpverklaring van geen bedenkingen Schonen Steynweg te Moorveld-Geulle

Officiele publicatie

Ontwerp-omgevingsvergunning en ontwerpverklaring van geen bedenkingen Schonen Steynweg te Moorveld-Geulle

Burgemeester en wethouders van de gemeente Meerssen maken op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht bekend dat zij het voornemen hebben om een omgevingsvergunning te verlenen voor de vestiging van een kleinschalige distilleerderij aan de Schonen Steynweg ongenummerd te Moorveld-Geulle.

Inzagetermijn en termijn voor indienen van zienswijzen:

van 11 oktober t/m 21 november 2017.

Waar ter inzage:

De aanvraag, het ontwerpbesluit omgevingsvergunning, de ontwerpverklaring van geen bedenkingen van de gemeenteraad en de bijbehorende stukken liggen tijdens bovengenoemde termijn op afspraak ter inzage bij het gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC), Markt 50, 6231 LS Meerssen. U kunt de ruimtelijke onderbouwing ook raadplegen via de landelijke website: www.ruimtelijkeplannen.nl met identificatienummer NL.IMRO.0938.OAB05001-ON01.

Zienswijzen indienen:

Binnen de genoemde inzage termijn kan iedereen zienswijzen over de ontwerp-omgevingsvergunning en/of over de ontwerp verklaring van geen bedenkingen naar voren brengen. De schriftelijke zienswijzen ten aanzien van het ontwerpbesluit omgevingsvergunning moeten worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders, schriftelijke zienswijzen ten aanzien van de ontwerp verklaring van geen bedenkingen moeten worden gericht aan de gemeenteraad. Zowel zienswijzen gericht aan het college als aan de raad kunnen worden gezonden naar Postbus 90, 6230 AB Meerssen.

Informatie

Klant Contact Centrum (KCC), telefoon 14 043. E-mail: info@meerssen.nl.