Gemeente Meerssen | Ontrekken van de Haertelsteinveldweg aan de openbaarheid

Officiele publicatie

Ontrekken van de Haertelsteinveldweg aan de openbaarheid

Besluit

Burgemeester en wethouders delen mee dat zij, ingevolge artikel 9 van de Wegenwet, de Haertelsteinveldweg per 1 mei 2015 aan het openbaar verkeer hebben onttrokken tot 31 december 2018 of zoveel langer als de aanleg van het passeervak in het Julianakanaal en de aanleg van een nieuwe Haertelsteinveldweg duurt.

Aanleiding voor dit besluit

De Haertelsteinveldweg ligt aan de westzijde van het Julianakanaal. De weg ligt parallel aan het kanaal en loopt van Voulwames naar Maastricht en vice versa.

In verband met de werkzaamheden van het Consortium Grensmaas heeft de gemeenteraad al in 2008 het besluit genomen om de Haertelsteinveldweg gedurende 7 jaren aan de openbaarheid te onttrekken. Het besluit uit 2008 liep af in mei 2015.

Er zijn de volgende redenen om een nieuw besluit te nemen:

In 2011 hebben het Rijk en provincie Limburg de uitvoeringstermijn voor de werkzaamheden aan de Grensmaas verlengd. Dit betekent dat de grindwinning 2 en ¾ jaar langer duurt dan in 2008 bekend was. Dit houdt in dat de haven bij het Julianakanaal even ten zuiden van Voulwames, langer blijft liggen. Hierdoor blijft ook de grond langer afgegraven op de plek waar de Haertelsteinveldweg lag. Herstellen van de Haertelsteinveldweg is daardoor niet mogelijk.

In 2009 heeft het Rijk het besluit genomen om het Julianakanaal te verbreden met een passeervak (verkeersmanagementvariant). Dit betekent dat ter hoogte van de huidige haven, het Julianakanaal aan de westzijde, over de lengte van ca. 1 kilometer, wordt verbreed. Rijkswaterstaat combineert deze werkzaamheden vooralsnog met het verwijderen van de haven door Consortium Grensmaas.

Nadat de verbreding van het Julianakanaal gereed is, legt Rijkswaterstaat de Haertelsteinveldweg weer aan.

Be zwaar

Vanaf 9 juli tot en met 19 augustus 2015 ligt het besluit om de Haertelsteinveldweg aan de openbaarheid te onttrekken ter inzage.

Belanghebbenden, die redelijkerwijs niet kunnen worden verweten dat zij geen zienswijzen naar voren hebben gebracht tegen het ontwerpbesluit, kunnen gedurende deze termijn een bezwaar indienen. U stuurt uw bezwaar naar het college van burgemeester en wethouders. Het adres is Postbus 90, 6230 AB, Meerssen. In uw bezwaar neemt u in ieder geval op:

  • 1
    uw naam, adres, datum en handtekening; graag ook het telefoonnummer waarop u overdag te bereiken bent;
  • 2
    een omschrijving van het voornemen waartegen het bezwaar is gericht;
  • 3
    de reden waarom u vindt dat het voornemen onjuist is.

In artikel 9 van de Wegenwet is geregeld dat de raad bevoegd is tot het onttrekken aan het openbaar verkeer van een weg binnen de gemeente welke niet door het Rijk, Provincie of Waterschap wordt onderhouden. De raad heeft zijn bevoegdheid op 2 april 2015 gedelegeerd aan burgemeester en wethouders.

Meerssen, 9 juli 2015

Burgemeester en wethouders