Gemeente Meerssen | Ongewijzigd vastgesteld bestemmingsplan Langs de Gewannen 20 te Ulestraten

Officiele publicatie

Ongewijzigd vastgesteld bestemmingsplan Langs de Gewannen 20 te Ulestraten

Burgemeester en wethouders van de gemeente Meerssen maken op grond van artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening bekend dat de gemeenteraad van Meerssen op 26 september 2019 het bestemmingsplan “Langs de Gewannen 20 te Ulestraten” ongewijzigd heeft vastgesteld. Het plan betreft de realisatie van een landschapsbegraafplaats op deze locatie.

Inzage en beroep

Het bestemmingsplan “Langs de Gewannen 20 te Ulestraten” met het bijbehorende raadsbesluit ligt met ingang van 10 oktober 2019 gedurende 6 weken ter inzage bij het gemeentelijke Klant Contact Centrum, Markt 50, 6231 LS Meerssen (telefoon 14 043). Het bestemmingsplan is ook in te zien via de landelijke website: www.ruimtelijkeplannen.nl met identificatienummer NL.IMRO.0938.BP05011-VG01. Bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage kan gedurende deze termijn beroep worden ingediend tegen (de vaststelling van) het bestemmingsplan door belanghebbenden die een zienswijze hebben ingediend ten aanzien van het ontwerpbestemmingsplan c.q. ontwerpbesluit hogere grenswaarde, dan wel belanghebbenden die redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij geen zienswijzen naar voren hebben gebracht. Het beroep schorst de inwerkingtreding van het bestemmingsplan niet. Het bestemmingsplan treedt in werking op de dag na afloop van de beroepstermijn. Om de inwerkingtreding te schorsen dient u als belanghebbende een verzoek om voorlopige voorziening te doen bij bovengenoemd orgaan. Indien dit verzoek binnen de termijn van zes weken is ingediend, treedt het bestemmingsplan niet eerder in werking dan nadat op dat verzoek is beslist.

Informatie

Gemeentelijk Klant Contact Centrum (KCC), telefoon 14 043. E-mail: info@meerssen.nl.