Gemeente Meerssen | Onderwerp:Verkeersbesluit inzake het instellen van een periodiek stopverbod in de Lindenlaan.

Officiele publicatie

Onderwerp:Verkeersbesluit inzake het instellen van een periodiek stopverbod in de Lindenlaan.

Het college van burgemeester en wethouders van de Gemeente Meerssen,

Gelet op artikel 2 juncto artikel 18, eerste lid, onder d van de Wegenverkeerswet 1994 (WVW 1994), (o.m. artikel 12) het bepaalde in het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW), alsmede het besluit van de gemeenteraad van 18 december 2000;

overwegende,

dat als vervolg op het enkele jaren geleden uitgevoerde verkeersplan en op de uitgevoerde pilot met een stopverbod in een deel van de Lindenlaan, de in beeld gebrachte feitelijke verkeerssituatie rondom de schoolzone Bunde (Bundeling, Franciscus en MIK) noopt tot het treffen van additionele verkeersmaatregelen ten einde de verkeersveiligheid verder te bevorderen;

dat het streven is vastgelegd om verkeersstromen op de school-thuisroute zo veel mogelijk te scheiden;

dat parkeermanoeuvres en het ophalen en afzetten van kinderen met de auto in de Lindenlaan, in de praktijk gevaarlijke situaties opleveren voor de kwetsbare verkeersdeelnemers;

dat er een algemeen bekend gemaakte voorkeursroute is voor autoverkeer voor het halen en brengen van leerlingen, namenlijk via de Meidoornlaan- Kersenlaan - Schoollaan – Pastoorslaan;

dat voorkomen moet worden dat autoverkeer hinderlijk deel uit maakt van de verkeersstroom fietsers en voetgangers;

dat dit kan worden bewerkstelligd door de benutting van de Lindenlaan voor het halen en brengen van leerlingen met de auto, alwaar de verkeersstroom fietsers en voetgangers in hoofdzaak gebruik van plegen te maken, tegen te gaan;

dat een stopverbod een verkeersregel is dat het voorgaande kan bewerkstelligen;

dat er op korte loopafstand van de schoolzone Bunde voldoende parkeerplekken aanwezig zijn;

dat met deze maatregel de verkeersveiligheid en de doorstroming in de Lindenlaan worden gewaarborgd;

dat voor bewoners via een ontheffing geregeld kan worden om te voorzien in de behoefte aan parkeergelegenheid in de Lindenlaan gedurende de blokuren van het in te stellen stopverbod;

dat de Lindenlaan is gecategoriseerd als erftoegangsweg I binnen bebouwde kom en derhalve een functie heeft in de verkeersafwikkeling;

dat de weg in beheer is van de gemeente Meerssen;

dat overeenkomstig artikel 24 van het BABW heeft overleg plaatsgevonden met de politie Limburg-Zuid, Basiseenheden Heuvelland;

dat de politie heeft geadviseerd dat het besluit handhaafbaar en voor de politie aanvaardbaar is;

dat het ontwerp verkeersbesluit is bekend gemaakt en ter visie is gelegd vanaf 30 maart t/m 10 mei 2016;

dat geen zienswijzen zijn ingekomen naar aanleiding van de bekendmaking van het ontwerp verkeersbesluit;

dat geen reden zijn om het voorgenomen besluit te wijzigen;

BESLUIT:

 • tot instellen van een periodiek stopverbod in de Lindenlaan vanaf T-splitsing Sportlaan tot kruispunt Wilgenlaan;
 • te bepalen dat het stopverbod van kracht is op de volgende tijden:
  maandag tot en met vrijdag tussen:
  • 08.00 – 08.45 uur;
  • 11.45 – 13.15 uur;
  • 14.45 – 15.15 uur;
 • dit besluit kenbaar te maken door middel van het plaatsen van bord E02 van Bijlage 1 van het Reglement Verkeersregels en verkeerstekens 1990 met de onderborden met daarop de tekst ‘8:00-8:45h, 11:45-13:15h, 14:45-15:15h’ en ‘ma t/m vr’ een en ander conform het bij dit besluit behorende bebordingsplan.

Meerssen, 19 mei 2016.

Krachtens mandaat,

Namens het college van Burgemeester en Wethouders van Meerssen,

E.H.G. Moonen,

Beleidsadviseur Ruimte

Relevante documenten en links