Gemeente Meerssen | Onderwerp: Verkeersbesluit inzake:Verkeersbesluit - Gemeente Meersen - Inzake het instellen van een eenzijdig parkeerverbod op Holstraat ter hoogte van het kruispunt met Heideweg

Officiele publicatie

Onderwerp: Verkeersbesluit inzake:Verkeersbesluit - Gemeente Meersen - Inzake het instellen van een eenzijdig parkeerverbod op Holstraat ter hoogte van het kruispunt met Heideweg

•Het instellen van een eenzijdig parkeerverbod op Holstraat ter hoogte van het kruispunt met Heideweg

Burgemeester en wethouders van de Gemeente Meerssen,

Gelet op artikel 2 juncto artikel 18, eerste lid, onder d van de Wegenverkeerswet 1994 (WVW 1994), het bepaalde in het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW), alsmede het besluit van de gemeenteraad van 18 december 2000;

Overwegende,

dat de Holstraat is gecategoriseerd als erftoegangsweg binnen de bebouwde kom en derhalve aangewezen als 30 km/uur gebied;

dat bij geparkeerde voertuigen aan Holstraat op het plateau van het kruispunt met de Heideweg de doorstroming van het landbouwverkeer richting het buitengebied wordt belemmerd;

dat overeenkomstig artikel 24 van het BABW overleg heeft plaatsgevonden met de politie district Maastricht, Basiseenheden Heuvelland en dat vanuit de politie geadviseerd is om het onderhavige besluit te nemen;

dat op loopafstand voldoende parkeergelegenheid is voor die situaties waarbij onvoldoende parkeergelegenheid aanwezig is op eigen terrein van de bewoners;

dat het voorgestelde besluit voor de politie handhaafbaar is;

dat het ontwerp-besluit bekend is gemaakt en ter visie is gelegd vanaf 10 juli 2013 t/m 20 augustus 2013;

dat niemand gebruik heeft gemaakt van de geboden mogelijkheid om een zienswijze in te dienen;

BESLUITEN:

door middel van het plaatsen van de borden E01 van Bijlage 1 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 een eenzijdig parkeerverbod in te stellen in de Holstraat ter hoogte van het kruispunt met de Heideweg (zoals aangegeven op de bij dit besluit behorende tekening).

Meerssen, 11 september 2013.

Burgemeester en Wethouders van de gemeente Meerssen,

namens deze

de beleidsadviseur afd. Ruimte,

E.H.G. Moonen

Parkeerverbod Holstraat Meerssen