Gemeente Meerssen | Onderwerp: Verkeersbesluit inzake: Lastenbeperking diverse bruggen in Meerssen

Officiele publicatie

Onderwerp: Verkeersbesluit inzake: Lastenbeperking diverse bruggen in Meerssen

•Lastbeperking diverse bruggen in Meerssen.

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE MEERSSEN;

gelet op artikel 2 juncto artikel 18, eerste lid, onder d van de Wegenverkeerswet 1994 (WVW 1994), het bepaalde in het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW), alsmede het besluit van de gemeenteraad van 18 december 2000;

gezien de resultaten van het onderzoek naar de constructieve veiligheid van de bruggen in beheer en onderhoud van de gemeente Meerssen;

dat medio 2012 een tijdelijke lastbeperking is uitgevaardigd voor negen bruggen in beheer en onderhoud van de gemeente Meerssen;

dat inmiddels gebleken is dat continuering van de lastbeperking nog slechts nodig is voor vier bruggen in beheer en onderhoud van de gemeente Meerssen;

overwegende dat het noodzakelijk is om de tijdelijke lastbeperking voor vier van de negen bruggen om te zetten in een definitieve lastbeperking in afwachting van herstelmaatregelen;

dat overeenkomstig artikel 24 van het BABW heeft overleg plaatsgevonden met de politie Limburg-Zuid, Basiseenheden Heuvelland;

dat het voorgestelde besluit voor de politie handhaafbaar is;

BESLUITEN:

door middel van het plaatsen van het bord C20 van Bijlage 1 van het Reglement Verkeersregels en verkeerstekens 1990 (zoals aangegeven op bijgevoegde tekening), met de per brug aangeduide lastbeperking:

  • De brug over het spoor op de Maastrichterweg in Meerssen wordt voor onbepaalde tijd afgesloten voor zwaar verkeer (zwaarder dan 3.500 kg).
  • Voor de bruggen over de Geul op de Veeweg te Meerssen wordt een beperking ingesteld wat betreft toegestaan tonnage (zwaarder dan 30.000 kg).
  • Het bruggetje over de Geul op de Geuldalweg te Rothem wordt afgesloten voor zwaar verkeer (zwaarder dan 3.500 kg).
  • Het bruggetje over de Geul op de toegangsweg tot het sportcomplex aan de Proost de Beaufortstraat te Meersen wordt afgesloten voor zwaar verkeer (zwaarder dan 3.500 kg).

Meerssen, 24 april 2013.

Burgemeester en Wethouders van Meerssen,

de secretaris, de burgemeester,

mr J.J.M. Eurlings mr. H.W. Schmidt

tekening bebording bruggen(lastbeperking)

Maastrichterweg

Veeweg

tekening bebording bruggen

Proost de Beaufortstraat

Geuldalweg