Gemeente Meerssen | Onderwerp: Verkeersbesluit inzake: instellen stopverbod op gedeelte Nieuwe Vliekerweg

Officiele publicatie

Onderwerp: Verkeersbesluit inzake: instellen stopverbod op gedeelte Nieuwe Vliekerweg

•instellen van een stopverbod op gedeelte van de Nieuwe Vliekerweg.

Burgemeester en wethouders van de Gemeente Meerssen;

gezien het verzoek Maastricht Aachen Airport tot het instellen van een stopverbod op het deel van de Nieuwe Vliekerweg dat gelegen binnen de Runway End Safety Area (RESA);

gelet op artikel 2 juncto artikel 18, eerste lid, onder d van de Wegenverkeerswet 1994 (WVW 1994), het bepaalde in het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW), alsmede het besluit van de gemeenteraad van 18 december 2000;

overwegende,

dat de Nieuwe Vliekerweg is gecategoriseerd als gebiedsontsluitingsweg buiten de bebouwde kom en derhalve een functie heeft in de verkeersafwikkeling;

dat het belang om te voldoen aan de veiligheidseisen die internationaal gesteld zijn aan gebieden rondom een luchthaven zwaarder weegt dan de mogelijkheid om te parkeren of te stoppen op dit deel van de Nieuwe Vliekerweg;

dat hierdoor de verkeersveiligheid

dat overeenkomstig artikel 24 van het BABW heeft overleg plaatsgevonden met de politie Limburg-Zuid, Basiseenheden Heuvelland;

dat het voorgestelde besluit voor de politie handhaafbaar is;

BESLUITEN:

door middel van het plaatsen van het bord E02 van Bijlage 1 van het Reglement Verkeersregels en verkeerstekens 1990 met onderbord OB501L een stopverbod in te stellen op de Nieuwe Vliekerweg (zoals aangegeven op bijgevoegde tekening).

Meerssen, 24 april 2013.

Burgemeester en Wethouders van Meerssen,

de secretaris, burgemeester,

mr J.J.M. Eurlings mr. H.W. Schmidt

Tekening Situatie schets Nieuwe Vliekerweg Ulestraten