Gemeente Meerssen | Onderwerp: Verkeersbesluit inzake:

Officiele publicatie

Onderwerp: Verkeersbesluit inzake:

•Individuele gehandicaptenparkeerplaats Zr. Paladiaplantsoen

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE MEERSSEN;

gezien het verzoek van de heer J. Glissen, Zr. Paladiaplantsoen 14, 6231 CG Meerssen om in aanmerking te komen voor een gehandicaptenparkeerplaats (GPP) op kenteken nabij zijn woonhuis;

gelet op artikel 2 juncto artikel 18, eerste lid, onder d van de Wegenverkeerswet 1994 (WVW 1994), het bepaalde in het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW), alsmede het besluit van de gemeenteraad van 18 december 2000;

overwegende,

dat blijkens medisch advies de loopafstand van betrokkene zeer beperkt is;

dat betrokkene reeds beschikt over een gehandicaptenparkeerkaart (versie bestuurder);

dat er derhalve een medische indicatie is voor het beschikken over parkeergelegenheid zo dicht mogelijk bij de voordeur;

dat de parkeerdruk op dit deel van het Zr. Paladiaplantsoen zodanig is dat geen zekerheid bestaat dat op zeer korte afstand tot de woning van betrokkene een parkeergelegenheid bestaat voor zijn auto;

dat zijn auto regulier deel uit maakt van de auto’s die op de parkeerplaats van het Zr. Paladiaplantsoen geparkeerd worden;

dat het toekennen van een GPP op kenteken derhalve geen vermindering van het aantal parkeerplaatsen te weeg brengt;

dat genoemde weg is gelegen binnen de bebouwde kom van de gemeente Meerssen;

dat overeenkomstig artikel 24 van het BABW heeft overleg plaatsgevonden met de politie district Maastricht, Basiseenheden Heuvelland;

dat het ontwerp-besluit is bekend gemaakt en ter visieheeft gelegen vanaf 6 mei t/m 16 juni 2015;

dat geen zienswijzen zijn ingekomen naar aanleiding van het ontwerp-besluit;

dat er geen redenen zijn om het ontwerp-besluit te wijzigen/aan te vullen;

BESLUITEN:

door middel van het plaatsen markering en bord E6 van Bijlage 1 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990, met onderbord (kenteken auto) een parkeerplaats (zoals aangegeven op bijgevoegde tekening) aan te wijzen als gehandicaptenparkeerplaats gereserveerd voor het voertuig met het op het onderbord aangegeven kenteken.

Meerssen, 18 juni 2015.

Burgemeester en Wethouders van Meerssen,

Krachtens mandaat,

E.H.G. Moonen

(beleidsadviseur afdeling Ruimte)

Relevante documenten en links