Gemeente Meerssen | Onderwerp: Verkeersbesluit inzake:

Officiele publicatie

Onderwerp: Verkeersbesluit inzake:

 • Het instellen van een geslotenverklaring voor gemotoriseerd verkeer van de Oliebergweg (behoudens landbouwverkeer en bewoners IJzerenkuilenweg 21 en 23), Oliemolenweg en Dellenweg in Rothem;
 • Het wijzigen van de maximale snelheid (30 km zone gebied);
 • Het instellen van (eenzijdig) stopverbod in Gemeentebroek;
 • Het aanduiden van Gemeentebroek als fietsstraat.

Burgemeester en wethouders van de Gemeente Meerssen,

Gelet op artikel 2 juncto artikel 18, eerste lid, onder d van de Wegenverkeerswet 1994 (WVW 1994), het bepaalde in het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW), alsmede het besluit van de gemeenteraad van 18 december 2000;

Overwegende,

dat vanaf de (Oude) Molenweg in Amby, gemeente Maastricht en het natuur gebied De Dellen/Gemeentebroek sprake is van een( toeristische) fietsroute die gedurende het gehele jaar frequent benut wordt door (recreatieve) fietsers en schoolgaande jeugd;

dat het profiel van de Oliebergweg, Oliemolenweg en de Dellenweg niet geschikt geacht moet worden voor een gemengd gebruik voor langzaam en veelvuldig gemotoriseerd verkeer;

dat genoemde wegen in beheer zijn van de gemeente Meerssen;

dat op diverse posities op bovengenoemde wegen sprake is van onoverzichtelijke situaties die frequent leiden tot conflictsituaties tussen langzaam en gemotoriseerd verkeer;

dat op diverse posities op de Dellenweg en Gemeentebroek sprake is van zich tussen de verkeersstromen kunnen mengen van dieren (runderen/paarden) die deel uitmaken van het natuurgebied;

dat de Dellenweg reeds is aangeduid als doodlopende weg en halverwege fysiek is voorzien van een demontabele afsluiting, doch nog niet voorzien is van bebording waarmee de geslotenverklaring voor gemotoriseerd verkeer is kenbaar gemaakt;

dat een gesloten verklaring van genoemde wegen via bebording gecombineerd moet worden met een fysieke afsluiting, teneinde de handhaafbaarheid van het verkeersbesluit kracht bij te zetten;

dat een fysieke afsluiting in specifieke omstandigheden een belemmering kan betekenen van de bereikbaarheid van (agrarische) percelen door de eigenaren/beheerders;

dat de betreffende eigenaren/beheerders voorzien worden van een persoonsgebonden ontheffing en een sleutel ter beschikking krijgen voor de demontabele fysieke afsluiting, zodat deze eigenaren/beheerders niet geschaad worden door het onderhavige verkeersbesluit;

dat genoemde wegen gecategoriseerd zijn als 60 km/uur-wegen (erftoegangswegen buiten de bebouwde kom);

dat tegelijkertijd met de geslotenverklaring van genoemde wegen de maximaal toegestane snelheid verlaagd dient te worden tot maximaal 30 km/uur omdat dit een meer passende maximale snelheid wordt geacht voor het op deze wegen toegankelijke verkeer (inclusief ontheffing houders);

dat ter benadrukking van de 30 km zone voor weggedeelten waar vermenging van langzaam en gemotoriseerd verkeer toegestaan blijft (Gemeentebroek) met de aanduiding “Fietsstraat” eenduidigheid wordt gerealiseerd met dezelfde aansluitende weg op het grondgebied Valkenburg aan de Geul;

dat genoemde wegen geen doorgaande functie en, op een paar specifieke percelen na, geen verkeer ontsluitende functie hebben;

dat de Oliebergweg door de eigenaren/bewoners van de woningen IJzerenkuilenweg 21 en 23 te Meerssen, kenbaar is gemaakt dat deze weg door hen benut wordt als directe verbindingsweg richting de Heideweg/kern Rothem-Meerssen;

dat deze eigenaren/bewoners de beschikking hebben over een directe ontsluiting via de Ambyerweg (gebiedsontsluitingsweg), waardoor hun belang door het verkeersbesluit feitelijk niet onevenredig wordt geschaad;

dat de feitelijke uitvoering van dit verkeersbesluit gefaseerd kan worden uitgevoerd ter tegemoetkoming aan de wens van de beide bewoners van IJzerenkuilenweg 21 en 23 om vooralsnog in de eerste fase te volstaan met een geslotenverklaring voor gemotoriseerd verkeer van de Oliebergweg met onderbord “behoudens landbouwverkeer en bewoners IJzeren Kuilenweg 21 en 23” en het vooralsnog achterwege laten van de fysieke afsluiting voor gemotoriseerd verkeer;

dat de duur van de fasering afhankelijk wordt gesteld van de resultaten van de monitoring van de wegkantradar, waarbij de hoeveelheid gemotoriseerd verkeer zal worden vergeleken met hetgeen redelijkerwijs toelaatbaar moet worden geacht vanwege de functie van deze weg (maximaal een tiental motorvoertuigbewegingen per etmaal dat als landbouwverkeer en bewoners IJzerenkuilenweg 21 en 23 gebruik zou mogen maken van deze weg);

dat mocht aan de hand van de monitoring blijken dat aan voornoemde voorwaarde niet wordt voldaan, de uitvoering van het verkeersbesluit alsnog geschiedt conform het te nemen besluit, d.w.z. een geslotenverklaring voor gemotoriseerd verkeer van de Oliebergweg met onderbord “behoudens landbouwverkeer” in combinatie met de fysieke afsluiting.

dat voor het overige geen woningen gelegen zijn aan de Oliemolenweg, Oliebergweg en Dellenweg;

dat op basis van bevindingen van ons college, de politie, perceeleigenaren aan Gemeentebroek en de exploitanten van de Uitspanning “de Nachtegaal”, parkeerregulering dient plaats te vinden op genoemde weg, teneinde de verkeersveiligheid, de doorstroombaarheid en bereikbaarheid van percelen van derden (waaronder de camping “Geuldal”) te kunnen waarborgen;

dat het vorenstaande bewerkstelligd kan worden door een eenzijdig stopverbod in te stellen (oostzijde Gemeentebroek) aangevuld met fysieke belemmeringen aan deze kant van de weg en het parkeren in de berm van Gemeentebroek aan de westzijde fysiek mogelijk te maken;

dat vanaf de kruising met de Dellenweg (voorbij de Uitspanning “de Nachtegaal”) op de Gemeentebroek tot aan de gemeentegrens met Valkenburg aan de Geul tweezijdig en in twee richtingen een stopverbod noodzakelijk is teneinde te voorkomen dat dit smalle doorlopend (alleen bestemmingsverkeer camping “Geuldal”) weggedeelte geblokkeerd wordt door stilstaande motorvoertuigen;

dat de visuele uitwerking van hetgeen het onderhavige verkeersbesluit bewerkstelligt, verbeeld is op de bij dit besluit behorende bijlage;

dat overeenkomstig artikel 24 van het BABW overleg heeft plaatsgevonden met de politie Limburg Zuid;

dat het ontwerp besluit is bekend gemaakt en ter visie heeft gelegen van 27 mei 2015 t/m 7 juli 2015;

dat binnen de gestelde termijn twee zienswijzen zijn ingekomen van:

 • 1.
  de heren J. Crutzen en G. Essers, exploitanten van de Uitspanning “de Nachtegaal”, Gemeentebroek 6, 6231 RV Meerssen (reg. nr. 230085);
 • 2.
  de heer R. Dresens, IJzerenkuilenweg 23, 6231 AA Meerssen (reg. nr. 229438);

dat de zienswijzen hier geacht worden te zijn ingevoegd en opgenomen;

ad 1

dat in de zienswijze wordt ingegaan op de precieze positie van het verkeersbord en de demontabele afsluiting in de Dellenweg ter hoogte van de zijde waar laad- en losactiviteiten moeten plaatsvinden;

dat aan deze zienswijze wordt tegemoetgekomen door het plaatsen van een vooraankondigingsbord C12 (100 m) en het voorbij de laad- en losplaats laten ingaan van het bord C12 en de plaatsing van de demontabele afsluiting;

dat in de zienswijze gevraagd wordt om vier parkeerplaatsen mogelijk te maken aan de oostzijde van de Gemeentebroek ter hoogte van het Dellenpad;

dat aan deze zienswijze niet wordt tegemoet gekomen om te voorkomen dat op deze plek tweezijdig parkeren mogelijk wordt, waardoor het risico op een doorgangbeperking te groot is en te weinig manoeuvreerruimte voor grotere (landbouw)voertuigen;

dat in de zienswijze ingegaan wordt op de mogelijkheid van verplaatsing van de parkeerproblematiek naar weggedeelten voorbij de Uitspanning “de Nachtegaal” richting gemeentegrens met Valkenburg aan de Geul;

dat aan deze zienswijze wordt tegemoet gekomen door het opnemen van een tweezijdig en in twee richtingen geldend stopverbod voor dit wegtraject;

dat in de zienswijze verzocht wordt om een uitbreiding van de bestaande parkeerplaats;

dat via dit verkeersbesluit niet geregeld kan worden dat een uitbreiding kan plaatsvinden van de bestaande parkeerplaats, te meer dat hiervoor vooraf de instemming van de eigenaar voor vereist is, alsmede financiële middelen;

dat noch een toestemming noch financiële middelen aan de orde zijn, weshalve aan de zienswijze niet tegemoet kan worden gekomen;

dat in de zienswijze gevraagd wordt geïnformeerd te willen worden over het advies van de politie Limburg Zuid;

dat de politie Limburg Zuid in kennis is gesteld van het ontwerp besluit en geen reden heeft gezien een schriftelijk advies te moeten indienen;

ad 2

dat in de zienswijze wordt kenbaar gemaakt dat hetgeen met het verkeersbesluit wordt beoogd (verkeersveiligere situatie), niet zal worden bereikt; ergo er ontstaan gevaarlijkere situaties, aldus de indiener van de zienswijze die dit met enkele voorbeelden toelicht;

dat ons college het niet eens is met deze zienswijze; hoewel nimmer kan worden voorkomen dat als gevolg van gedragingen van verkeersdeelnemers ongelukken of conflictsituaties plaatsvinden, volgt uit het te nemen besluit uniformiteit van verkeersregels en geboden, in combinatie met te treffen fysieke maatregelen welke tezamen meer aansluiten bij het duurzaam veilig principe dan hetgeen de situatie is van vóór uitvoering van het onderhavige verkeersbesluit;

dat in de zienswijze de vrees wordt geuit dat door de uitzonderingssituatie voor de bewoners van IJzerenkuilenweg 21 en 23 irritatie zal gaan ontstaan bij het langzaam verkeer wanneer eerstgenoemde met de auto gebruik maken van de Oliebergweg en daarvoor het verzoek gedaan wordt voor een voor andere weggebruikers herkenbare ontheffing;

dat, zoals blijkt uit vorenstaande overwegingen, ons college feitelijk geen noodzaak ziet dat de bewoners van IJzerenkuilenweg 21 en 23 de Oliebergweg als verbindingsweg richting andere delen van de gemeente wensen te benutten en slechts ter tegemoetkoming aan deze wens vooralsnog tijdelijk hieraan tegemoet komt via een specifieke toevoeging in de vorm van een onderbord bij het verbodsbord C12;

dat het aan de bewoners zelve is, om de door ons college te verstrekken ontheffing, welke een landelijk standaardmodel is, zichtbaar te maken voor andere weggebruikers;

dat op basis van eigen inzichten en ingekomen zienswijzen er redenen zijn om het ontwerp-besluit met in achtneming van hetgeen hiervoor is overwogen aan te passen;

BESLUITEN:

 • 1.
  toepassen RVV-bord C12 in de Dellenweg ter hoogte van de Uitspanning de Nachtengaal (voorbij weidepoort) met een vooraankondiging C12 met onderbord “100 m” en ter hoogte van de kruising met de Geuldalweg, voorzien van het onderbord : “behoudens landbouwverkeer”;
 • 2.
  toepassen RVV-bord C12 in de Oliemolenweg ter hoogte van de kruising met de Geuldalweg en ter hoogte van de kruising met de Heideweg , beide voorzien van het onderbord : “behoudens landbouwverkeer”;
 • 3.
  toepassen RVV-bord C12 in de Oliebergweg ter hoogte van de achteringang van het perceel IJzerenkuilenweg 23 en ter hoogte met de kruising met de Heideweg (na de parkeerplaats) en als voorsignalering (OB401 250 m.) op de IJzerenkuilenweg ter hoogte van de T-splitsing met de Ambyerweg-Noord; alle borden voorzien van het onderbord “behoudens landbouwverkeer”;
 • 4.
  tot het verwijderen borden A260ze en A260zb op de Oliebergweg en vervangen door respectievelijk A130ze en A130zb;
 • 5.
  toepassen van A130 ze en A130 zb in de Veeweg ter hoogte van T-kruising met Parallelweg en in de Geuldalweg ter hoogte van T-kruising met Tussen de Bruggen;
 • 6.
  tot het plaatsen van een demontabele afsluiting in de Oliemolenweg een tiental meters ten noorden van het kruispunt met de Heideweg en in de Dellenweg bij de wildrooster en bij de Uitspanning “de Nachtegaal” (ten westen van achteringang, even voorbij de weidepoort);
 • 7.
  tot het plaatsen van een demontabele afsluiting in de Oliebergweg na de achteringang van het perceel IJzerenkuilenweg 23 en ter hoogte van de kruising met de Heideweg;
 • 8.
  tot het plaatsen van tijdelijke signaleringsborden ter hoogte van Klinkenberg-Tussen de Bruggen, toegang Oliebergweg, Holstraat, Heideweg en IJzerenkuilenweg;
 • 9.
  tot het plaatsen van RVV-bord L51 op Gemeentebroek ter plaatse van de grens met de gemeente Valkenburg aan de Geul en bij de splitsing met de Veeweg; tevens het aanbrengen van verbeelding “fietsstraat” op enkele plekken op wegdek van Veeweg en Gemeentebroek;
 • 10.
  toepassen RVV-bord E02 vanaf de Veeweg (oostzijde) ter hoogte van de splitsing met de zijweg Overste Breulenweg en in Gemeentebroek (oostzijde) en aan beide zijden van Gemeentebroek ter hoogte van de ingang van de parkeerplaats bij de Uitspanning “de Nachtegaal”;
 • 11.
  toepassen RVV-bord E02 vanaf de gemeentegrens met Valkenburg aan de Geul aan beide zijden van Gemeentebroek tot aan de splitsing met Dellenweg;
 • 12.
  tot het plaatsen van houten afzetmiddelen aan de oostzijde van Gemeentebroek.

de demontabele afsluiting als bedoeld in I.7 pas te gebruiken na besluitvorming over de monitor gegevens die de kwantiteit van gemotoriseerd verkeer vaststelt en tot dat besluitvormingsmoment de drie RVV-borden als bedoeld in I.3 te voorzien van het onderbord : “behoudens landbouwverkeer en bewoners IJzeren Kuilenweg 21 en 23”;

het besluit op de voorgeschreven wijze bekend te maken.

Meerssen, 1 september 2015.

het college van Burgemeester en Wethouders van Meerssen,

de secretaris, de burgemeester,

mr J.J.M. Eurlings M.A.H. Clermonts-Aretz

Bijlage bij verkeersbesluit (verkeersregulering Dellenweg/Gemeentebroek/Oliebergweg/ Oliemo l enweg

van B&W d.d. 1 september 2015

Relevante documenten en links