Gemeente Meerssen | Onderwerp: Verkeersbesluit inzake:

Officiele publicatie

Onderwerp: Verkeersbesluit inzake:

Het aanwijzen van één gehandicaptenparkeerplaats op het parkeerterrein Sint Rochusstraat.

Burgemeester en wethouders van de Gemeente Meerssen,

Gelet op artikel 2 juncto artikel 18, eerste lid, onder d van de Wegenverkeerswet 1994 (WVW 1994), het bepaalde in het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW), alsmede het besluit van de gemeenteraad van 18 december 2000;

Overwegende:

dat het parkeerterrein aan de Sint Rochusstraat gelegen is binnen de bebouwde kom van Bunde en in het beheer en onderhoud is van de gemeente Meerssen;

dat rondom het parkeerterrein diverse publieksaantrekkende voorzieningen zijn gelegen;

dat een supermarkt ondernemer voornemens is om de voormalige supermarkt aan de Sint Rochusstraat in het centrum van Bunde uit te breiden en om te vormen tot een nieuwe supermarkt;

dat uitbreiding van het aantal parkeerplaatsen in de directe omgeving van de supermarkt noodzakelijk is;

dat de hervestiging van de supermarkt, in het kader van de revitalisering van de kern Bunde, kansen biedt om de kwaliteit van het parkeerterrein te verhogen (verbetering comfort en verkeersveiligheid winkelbezoekers);

dat naar aanleiding hiervan een in opdracht van het college een extern adviesbureau een nieuw inrichtingsplan heeft opgesteld voor het parkeerterrein;

dat het beleid van de gemeente er op is gericht te streven naar goede en voldoende voorzieningen voor gehandicapten in onze gemeente;

dat het wenselijk is dat gehandicapten in de directe nabijheid van de publieksaantrekkende voorzieningen kunnen parkeren;

dat op basis van de landelijke richtlijnen m.b.t. gehandicaptenparkeerplaatsen het daartoe noodzakelijk is om één parkeerplaats voor gehandicapten te reserveren;

dat ten opzichte van de huidige situatie hierdoor één gehandicaptenparkeerplaats komt te vervallen;

dat overeenkomstig artikel 24 van het BABW heeft overleg plaatsgevonden met de politie district Maastricht, Basiseenheid Heuvelland;

dat het voorgestelde besluit voor de politie handhaafbaar is;

dat het ontwerp-besluit ter inzage heeft gelegen vanaf 18 september tot en met 29 oktober 2013

dat gedurende deze periode de volgende zienswijzen (genummerd 05.00) is ingebracht en behandeld, nl.:

Zienswijze 0 5 .00.

Gedateerd 4 oktober 2013, ondertekend door:

de heer Dr. Jurgen E.G. de Boer, St. Rochusstraat25, 6241 CD Bunde

0 5 .01 ingebrachte zienswijze

De heer de Boer geeft aan zijn instemming aan het voornemen van het college, om het aantal invalidenparkeerplaatsen op het St. Rochusplein terug te brengen naar één (1), niet te kunnen te geven. Hij vindt dit echt te weinig voor een grote supermarkt en geeft aan dat het college zich moet realiseren dat juist Bunde een groot aantal gehandicapte inwoners heeft en het voornemen op gespannen voet staat met de ‘wenselijkheid dat gehandicapten in de directe nabijheid van publieksaantrekkende voorzieningen kunnen parkeren’.

Hij wijst er op dat het college deze wenselijkheid zelf aanvoert als argument bij het opstellen van het ontwerp-verkeersbesluit.

0 5 .01 reactie

Voor de bepaling van het aantal te realiseren invalidenparkeerplaatsen bestaat geen vastgestelde norm maar worden in een ontwerpfase richtlijnen gehanteerd . In deze is uitgegaan van één gehandicaptenparkeerplaats voor bedoeld parkeerterrein direct voor de supermarkt. Dit is geheel conform de richtlijnen zoals gesteld door het kennisplatform voor infrastructuur, verkeer, vervoer en openbare ruimte, de CROW opgestelde aanbevelingen uit de ASVV 2012 (aanbevelingen voor verkeersvoorzieningen binnen de bebouwde kom); zijnde een (1) invalidenparkeerplaats per 50 parkeerplaatsen.

Door het college wordt, door uitvoering te geven aan deze norm, gewaarborgd dat gehandicapten in de directe nabijheid van publiekaantrekkende voorzieningen kunnen parkeren. Dit op een daartoe conform de maatvoering passende, ruim ingerichte, parkeerplek (3,50 x 5,00 meter), voorzien van een duidelijke markering en bebording.

05.02 ingebrachte zienswijze

Meneer de Boer wijst er op dat gehandicaptenparkeerplaatsen helaas frequent worden ingenomen door niet-gehandicapten en dat dit in het verleden dagelijks geconstateerd werd.

05.01 reactie

Deze constatering zullen wij verder leiden naar de afd. Handhaving zodat deze, mocht de situatie zich ook toekomstig voordoen, hierop kunnen handhaven en de oorzaak achterhaald kan worden. Regelmatige en langdurige leegstand van daartoe ingerichte gehandicaptenparkeerplaatsen leidt nl. in gevallen tot oneigenlijk gebruik door niet-gehandicapten. Het is vaak een signaal dat de noodzaak, de locatie van de invaliden-parkeerplaats(en) en of het aantal plaatsen ter discussie staat. Het daadwerkelijke aantal gehandicaptenparkeerplaatsen is afhankelijk van monitoring, overleg met belangen organisaties en evaluatie van de eindsituatie.

De gemeente zal de eindsituatie dan ook een half jaar na openstelling van de supermarkt evalueren en het aantal gehandicaptenpar-keerplaatsen zo nodig nog aanpassen.

Gehandicapten kunnen overigens ook parkeren op de overige parkeerplaatsen.

Zij zijn er niet aan gehouden om op de daarvoor ingerichte plek, zoals aangegeven binnen het ontwerp, te parkeren.

05.03 ingebrachte zienswijze

Meneer de Boer geeft aan dat hij de voorgenomen plaats voor de reguliere gehandicaptenparkeerplaats verkeerd acht want deze is niet gesitueerd nabij de voorgenomen ingang van de winkel en verplaatst is t.o.v. een eerder ontwerp.

05.03 reactie

Bij de bepaling van de afstand tot aan de publiek voorzieningen is, naast de afstand tot aan de entree van de supermarkt, tevens gekeken naar de afstand tot aan de overige winkel- en horecavoorzieningen aan het parkeerterrein. Ook deze moet goed te overbruggen zijn.

In de afwegingen is, wederom conform de richtlijnen van het ASVV 2012, rekening gehouden met een voorkeursafstand van 50 meter respectievelijk een maximale afstand van 100 meter te voet.

De afstand tot aan de hoofdingang van de supermarkt bedraagt ca. 40 meter, de afstand tot aan de friture annex restaurant ca. 20-30 meter. In het eerdere ontwerp werd slechts rekening gehouden met de afstand tot aan de supermarkt.

dat bovengenoemde ingebrachte zienswijzen, zoals bovengenoemd onder zienswijze 05.00, geen reden geven tot aanpassing van het ontwerp-verkeersbesluit.

BESLUITEN:

  • 1.
    de ingekomen zienswijze 05.00 ontvankelijk en ongegrond te verklaren;
  • 2.
    twee gehandicaptenparkeerplaatsen op het parkeerterrein in de Sint Rochusstraat door middel van het verwijderen van RVV-borden E6 op te heffen;
  • 3.
    één nieuwe gehandicaptenparkeerplaats op het parkeerterrein in de Sint Rochusstraat door middel van het plaatsen van RVV-bord E6 aan te wijzen.

Meerssen, 29 april 2014.

Burgemeester en Wethouders van Meerssen,

de secretaris, de burgemeester,

mr. J.J.M. Eurlings mr. H.W. Schmidt

Wie kan beroep instellen: belanghebbenden, schriftelijk, gemotiveerd bij Rechtbank Limburg, Bestuursrecht, postbus 950, 6040 AZ Roermond