Gemeente Meerssen | Onderwerp: Verkeersbesluit inzake:

Officiele publicatie

Onderwerp: Verkeersbesluit inzake:

Uitbreiden parkeerverbodzone Sint Agnesplein.

Burgemeester en wethouders van de Gemeente Meerssen;

gelet op artikel 2 juncto artikel 18, eerste lid, onder d van de Wegenverkeerswet 1994 (WVW 1994), het bepaalde in het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW), alsmede het besluit van de gemeenteraad van 18 december 2000;

overwegende,

dat het Sint Agnesplein en omgeving een herinrichting ondergaan is waarbij een verbetering van de leefbaarheid een belangrijk aspect is;

dat als onderdeel hiervan de parkeerverbodzone op het Sint Agnesplein uitgebreid is met de Sint Agnesstraat, Ingenopestraat, Carteijnstraat en een gedeelte van de Sint Rochusstraat;

parkeren hierdoor alleen toegestaan is in de daarvoor bestemde parkeervakken met een verbetering van de leefbaarheid en bereikbaarheid in de omgeving als gevolg;

dat in de directe omgeving van het Sint Agnesplein, rondom het parkeerterrein in de Sint Rochusstraat, diverse publieksaantrekkende voorzieningen gelegen zijn;

dat een supermarkt ondernemer voornemens is om de voormalige supermarkt (Super de Boer) aan de Sint Rochusstraat in het centrum van Bunde uit te breiden en om te vormen tot een nieuwe supermarkt;

dat de supermarkt door middel van vrachtwagens bevoorraad zal moeten worden;

dat de meest optimale aanrijdroute van het bevoorradend vrachtverkeer naar de expeditieruimte van de supermarkt (komende vanaf de A2) verloopt via de Kastanjelaan, Papenweg en Trichterstraat (vervolgens achteruit het parkeerterrein oprijden);

dat na het laden en lossen de route via de Trichterstraat, Sint Rochusstraat en Vliegenstraat (in de richting van de A2) de minste overlast veroorzaakt voor de omgeving;

dat de wijze van bevoorraden van de supermarkt niet verandert ten opzichte van het bevoorraden van de voormalige supermarkt van Super de Boer;

dat optimalisatiemaatregelen genomen kunnen worden om de doorstroming voor vrachtverkeer te verbeteren;

dat bewoners op de aan- en afvoerroute van het bevoorradingsverkeer hebben aangegeven dat de doorgang voor vrachtverkeer voorheen belemmerd werd door geparkeerde voertuigen op de rijbaan;

dat dit veroorzaakt wordt doordat (op het overgrote deel van de route) het toegestaan is om aan beide zijden van de weg te parkeren;

dat op 27 maart 2012 tijdens een proefrit met een voor dit doel gebruikelijke vrachtwagen feitelijk ook gebleken is dat geparkeerde voertuigen de doorgang voor vrachtverkeer bemoeilijken;

dat regulering in het parkeergedrag (met name locatie van parkeren) ervoor kan zorgen dat de doorgang voor vrachtverkeer bevorderd wordt;

dat ons college daarom voornemens is om de Trichterstraat en Sint Rochusstraat op te nemen binnen de parkeerverbodzone (en daarbij parkeervakken aan te brengen aan de linkerzijde van de weg, gezien vanuit de beschreven rijrichting voor vrachtverkeer) en het parkeerverbod op een gedeelte van de Papenweg te verplaatsen;

dat hierdoor de rechterzijde van de weg altijd vrij begaanbaar is voor vrachtverkeer en zodoende voorkomen wordt dat ongewenste uitwijkmanoeuvres gemaakt moeten worden;

dat ten behoeve van de draaicirkel van de vrachtwagen het noodzakelijk is dat het parkeerverbod in de Papenweg ter hoogte van huisnummer 105 gedeeltelijk gehandhaafd blijft;

dat de parkeercapaciteit door het voorgenomen besluit praktisch niet zal veranderen;

dat overeenkomstig artikel 24 van het BABW heeft overleg plaatsgevonden met de politie district Maastricht, Basiseenheid Heuvelland;

dat het voorgestelde besluit voor de politie handhaafbaar is;

dat het ontwerp-besluit ter inzage heeft gelegen vanaf 18 september tot en met 29 oktober 2013

dat gedurende deze periode de volgende zienswijzen (genummerd 01.00 tot en met 04.00) zijn ingebracht en behandeld, nl.:

Zienswijze 01.00 .

Gedateerd 23 oktober 2013, ondertekend door:

de heer J. Urlings, Papenweg 73, 6241 BS Bunde

de heer J. Ackermans, Papenweg 75, 6241 BS Bunde

de heer P. Rademaekers, Papenweg 77, 6241 BS Bunde

de heer H. Goossens, Papenweg 79, 6241 BS Bunde

de heer J. Timmermans, Papenweg 79A, 6241 BS Bunde

de heer F. Timmermans, Papenweg 79A, 6241 BS Bunde

In betreffende zienswijze 01.00 wordt een gezamenlijk bezwaar ingediend tegen de herstructureringsplannen van de Papenweg binnen het algemene verkeersplan Bunde en speciaal voor het gedeelte gelegen tussen de Eikenlaan en Wilgenlaan. Aangeduid wordt dat voor dit gedeelte, gezien vanaf de Kastanjelaan, aan de linkerzijde van de weg en parkeerverbod is ingesteld. In de nieuwe plannen word dit parkeerverbod overgebracht naar de rechterzijde van de weg.

01.01 ingebrachte z i enswijze

Appelanten menen dat in de opzet van de nieuwe plannen geen rekening gehouden is met de situatie ter plaatse t.w. de breedte van het trottoir aan de linkerzijde van de Papenweg tot aan de bebouwing is slechts 1,00 tot 1,50 meter; de breedte van het trottoir aan de rechterzijde is ca. 1,50 meter terwijl de bebouwing ruim vier meter van de weg gelegen is;

01.01 r ea ctie

Bij uitwerking van het ontwerp is de situatie ter plaatse opgenomen en is rekening gehouden met de bestaande situatie en beschikbare ruimte. In deze zijn tevens de kadastrale eigendomsgrenzen gerespecteerd en is de bestaande weginrichting als uitgangspunt genomen. De trottoirstrook aan de linker- als aan de rechterzijde, alsook de rijbaan, zijn gelegen op gemeentelijke eigendom. De ruimte vanaf het trottoir tot aan de woningen aan de rechterzijde is in particulier bezit en valt buiten het gemeentelijke eigendom. Tengevolge van de aangepaste weginrichting treedt geen wijziging op in de totale breedte van het wegprofiel. De trottoir- en rijbaanbreedtes blijven ongewijzigd.

De verplaatsing van het parkeerverbod kan in zijn geheel plaatsvinden binnen de beschikbare ruimte c.q. het huidige wegprofiel. De verplaatsing biedt, in combinatie met de overige maatregelen in de Papenweg, als voordeel een betere doorstroming voor het lokale vrachtverkeer (bestemmingsverkeer).

01.02 ingebrachte z ienswijze

Bij situering van de parkeerhavens aan de linkerzijde van de Papenweg (oneven huisnummers) wordt het binnenvallend licht voor de woningen zeer belemmerd.

Te denken valt daarbij aan langparkeerders en aan de smalle ruimte tussen auto’s en woningen.

01.02 r eactie

De breedte van het trottoir voor de woningen Papenweg 73 tot en met 79A bedraagt 1,00 tot 1,50 meter tot aan de bebouwing. Deze ruimte biedt voldoende afstand om binnenvallend licht in de woningen toe te laten. Dit ondanks eventueel geparkeerde voertuigen. De afstand tussen de woningen en de rijbaan blijft gelijk (huidige trottoirbreedte). Naast woningen betreft het hier overigens ook winkelpanden met etalages.

In de huidige situatie rijden voertuigen aan de oneven huisnummerzijde, direct langs het trottoir voorlangs de woningen en winkels, op de rijbaan. In de toekomstige situatie zal betreffende rijbaanstrook worden ingericht als parkeerstrook. Bij het rijden langs de woningen is de lichtinval ook, dan wel tijdelijk, onderbroken.

Indien hier toekomstig auto’s geparkeerd staan, zijn stilstaande voertuigen aanwezig en wordt de lichtinval identiek, over een langere periode, onderbroken. De lichtinval wordt echter, daar de voertuigen beperkt van hoogte zijn en het trottoir 1,50 meter breed is , nauwelijks beïnvloedt. Deze situatie komt ook op andere locaties binnen Bunde voor en levert ook daar geen knelpunt op.

01.03 ingebrachte z ienswijze

Appelanten voorzien moeilijkheden voor het laden en lossen bij de aan dit weggedeelte gelegen bedrijven van de fam. Timmermans aannemersbedrijf, fruitteelt- en verkoopbedrijf gevestigd aan de Papenweg 79A.

01.03 r eactie

In de huidige situatie vindt het kortstondig laden en lossen deels plaats op de rijbaan. Deze situatie wijzigt ook in de nieuwe situatie niet. Doordat aan de zijde van huisnummer 79 A in de toekomstige situatie parkeren wordt toegestaan, is de afstand tot aan de ladende of lossende auto ca. 2,00 meter verder. Dit is echter niet belemmerend.

De breedte van de rijbaan/rijstrook alsook de aan te leggen parkeervakken, passen in hun geheel en blijven ook toekomstig binnen de breedte van het huidige wegprofiel.

De huidige rij- en parkeersituatie wordt in de nieuwe situatie in wezen alleen maar gespiegeld. Kortstondig laden en lossen kan dan ook op de rijbaan blijven plaatsvinden. Hierbij dient te worden opgemerkt dat de doorgang voor het verkeer, zoals ook nu geldt, beter gewaarborgd is daar het wisselen van rijbanen achterwege kan blijven en er in de Papenweg efficiënter geparkeerd kan worden.

01.04 ingebrachte z ienswijze

Uit de praktijk blijkt dat op dit weggedeelte Papenweg ruimschoots ‘lang’ parkeren plaats vindt van voertuigen van aanwonenden ter rechterzijde van de weg (even huisnummers). Appelanten wijzen er op dat bovengenoemde belanghebbenden aan de oneven zijde allen parkeren achter hun eigen woning (achtertuinen oneven huisnummers).

01.04 r eactie

Parkeren op de rijbaan en/of op daarvoor aangewezen locaties is voor eenieder toegestaan voor zover dit niet verboden is. Dit geldt dus ook voor de bewoners van de overzijde van de straat (even nummers). De constatering dat de parkeerplaatsen ruimschoots ‘lang’ ingenomen worden door de bewoners van de woningen van de ‘even’ zijde van de straat geeft aan dat de parkeerbehoefte in uw weggedeelte aanwezig is. Dit geeft aan dat de gemeentelijke visie, om de parkeermogelijkheden in uw straatgedeelte te handhaven alsook waar mogelijk, bij uitbreidingsplannen/nieuwbouw, te verruimen, van toepassing blijft. De bezettingsgraad van de bestaande parkeerplaatsen is zodanig dat niet alle plaatsen bezet zullen worden. De opmerking dat u allen uw voertuig achter uw woningen parkeert vermindert in deze de parkeerdruk in de Papenweg. Dit achten wij positief.

01.05 ingebrachte z ienswijze

Door betrokkenen wordt aangeduid dat de overlast door het verplaatsen van de supermarkt aan de Vliegenstraat aanzienlijk verminderd is.

01.05 r eactie

De bestemming van het winkelgebied is door het verplaatsen van de supermarkt aan de Vliegenstraat ongewijzigd gebleven. De gemeente heeft dan ook extra aandacht besteed aan de invulling van het gebied door de totale parkeerbehoefte verwachte verkeersintensiteiten, bereikbaarheid en een veilige verkeersafwikkeling in en rond het centrumgebied middels nader onderzoek in beeld te brengen.

De maatregelen zoals genoemd in dit verkeersbesluit volgen uit de adviezen zoals gegeven in het Parkeer- en Verkeersonderzoek 2011. Zoals verbeteringen op het punt van de doorstroming van het vrachtverkeer, de verbetering van de leefbaarheid in de omgeving van de St. Rochusstraat, Trichterstraat en Papenweg, de routering, laden en lossen en de leefbaarheid binnen dit plangebied.

dat bovengenoemde ingebrachte zienswijzen, zoals bovengenoemd onder zienswijze 01.00, geen reden geven tot aanpassing van het ontwerp-verkeersbesluit.

Zienswijze 02.00.

Door appellanten is, naast bovenstaande gezamenlijk opgestelde zienswijze 01.00, ook al eerder gereageerd middels volgende, eveneens identiek ingebrachte zienswijze, gedateerd 26 september 2013, ingekomen 01 oktober 2013, ondertekend door:

de heer J. Urlings, Papenweg 73, 6241 BS Bunde

de heer J. Ackermans, Papenweg 75, 6241 BS Bunde

de heer P. Rademaekers, Papenweg 77, 6241 BS Bunde

de heer H. Goossens, Papenweg 79, 6241 BS Bunde

de heer J. Timmermans, Papenweg 79A, 6241 BS Bunde

de heer F. Timmermans, Papenweg 79A, 6241 BS Bunde

02.01 ingebrachte z ienswijze

Appellanten geven aan dat de verschillende bewoners van de overzijde hun auto’s in de toekomstige situatie zullen parkeren voor de deur van die mensen die hun eigen voertuig nu op hun eigen privéterrein parkeren (oneven zijde).

02.01 r eactie

Zie reactie 01.04

02.02 ingebrachte zienswijze

Appellanten wijzen op de doorgang ter hoogte van de woningen Papenweg met huisnummer 77 en 79. Deze bedraagt daar op het smalste punt circa 1,00 meter.

Zij wijzen er op dat dit tot gevolg kan hebben dat er onopzettelijk schade kan worden toegebracht aan geparkeerde voertuigen.

02.02 reactie

De trottoirbreedte tot aan de rijbaan blijft ongewijzigd waardoor de aanwezige doorgangsruimte niet wijzigt. Dit geldt evenzo ter hoogte van de woningen Papenweg 77 en 79. Het trottoir voorlangs de woningen is in de regel 1,50 meter breed. Bijgenoemde twee woningen versmalt het trottoir vanwege de erkeruitbouw naar ca. 1,00 meter. Deze afstand is voldoende om te kunnen passeren met een kinderwagen of rolstoel. Mocht de gebruiker van dit trottoir deze doorgang te beperkt vinden dan kan deze oversteken en gebruik maken van het trottoir aan de overzijde. Hiermede kan eventuele onopzettelijke schade voorkomen worden.

Zie ook reactie 01.02.

02.03 ingebrachte zienswijze

Appellanten geven aan dat indien de bakker of groenteboer kortstondig stopt, dat personen met een wandelwagen (zeker als het een tweelingwandelwagen betreft) om dit obstakel te vermijden, over de straat moeten.

02.0 3 reactie

Deze zienswijze sluit aan op zienswijze 02.02. Ook in dit geval kan ofwel de voetganger, al dan niet met een tweelingwandelwagen, gebruik maken van het trottoir aan de overzijde om het obstakel nl. de regelmatig op de inritten staande bakker of groenteboer, te vermijden.

Daar in de nieuwe situatie parkerende auto’s aan deze wegzijde zullen staan wordt verwacht dat het kortstondig stoppen op de inritten, door de bakker en groenteboer, tot minder hinder zal leiden. Bij het kortstondig stoppen ter plaatse van de inritten is het overigens niet gewenst en/of verboden om het trottoir en/of inritten te blokkeren en een obstakel te vormen waardoor personen over de straat moeten.

Zie ook reactie 01.02, 01.03 en 02.02.

02.04 ingebrachte zienswijze

Appellanten wijzen op de hinder die aannemersbedrijf Timmermans zou kunnen ondervinden van de maatregel. Dit daar deze zijn inrit regelmatig gebruikt en deze ook door leveranciers t.b.v. laden en lossen gebruikt wordt.

02.04 reactie

Bij uitvoering van de maatregel, en het markeren van de parkeervakken op de rijbaan, wordt rekening gehouden met de aanwezige inrit van aannemersbedrijf Timmermans.

Zie verder ook reactie 01.03 en 2.03.

02.05 ingebrachte zienswijze

Appellant geeft aan dat de lichtinval door geparkeerde voertuigen zeer belemmerd wordt.

02.05 reactie

Zie reactie 01.02.

02.06 ingebrachte zienswijze

Appellanten geven aan dat dit voorstel, het verkeersbesluit, al eerder ter sprake is gekomen en dat zij ook toen bezwaar hebben aangetekend met soortgelijke motivatie.

02.06 reactie

Bij de behandeling van voorliggend verkeersbesluit zijn de zienswijzen zoals ingebracht op 26 september 2013(zienswijze 02.00) en die van 23 oktober 2013(zienswijze 01.00) aan de orde . De in een eerder stadium aangedragen, soortgelijke, motivaties zijn voor de huidige procedure niet relevant. Beide zienswijzen ingekomen binnen de reactietermijn op het ontwerp-verkeersbesluit(tussen 18 september en 29 oktober 2013) daarentegen wel.

dat bovengenoemde ingebrachte zienswijzen, zoals bovengenoemd onder zienswijze 02.00, geen reden geven tot aanpassing van het ontwerp-verkeersbesluit.

Zienswijze 03.00

Gedateerd 8 oktober 2010, ingekomen 14 oktober 2014, ondertekend door:

mevrouw T. Slangen – van Kempen, Papenweg 66, 6241 BW Bunde

de heer J. Gerets en mevrouw M. Ummels, Trichterstraat 1, 6241 BX Bunde

de heer H.G.J.M. Schoutrop, Trichterstraat 2, 6241 BX Bunde

de heer G. Mulders en L. Bergevoet, Trichterstraat 3, 6241 BX Bunde

de heer M.H.E. Hansen en C. Mos, Trichterstraat 4, 6241 BX Bunde

de heer L.H.E.M. Frissen en mevrouw L. Welie, Trichterstraat 5, 6241 BX Bunde

de heer C.K. Dorregeest en mevrouw E.M.A. Dorregeest - de Ras, Trichterstraat 6, 6241 BX Bunde

de heer B.J.G. van Eysden, Trichterstraat 7, 6241 BX Bunde

de heer Stevens en mevrouw Stevens-Ramakers, Trichterstraat 9, 6241 BX Bunde

de heer R. Loozen, Marlstone Music, Trichterstraat 10, 6241 BX Bunde

de heer R. Knubben, Marlstone Music, Trichterstraat 10, 6241 BX Bunde

de heer L. Vossen en mevrouw S. Vosen, Trichterstraat 11, 6241 BX Bunde

de heer V.H.M.M. Creusen, Trichterstraat 13, 6241 BX Bunde

de heer E.M. Sallou, Trichterstraat 15, 6241 BX Bunde.

Als bewoners/ondernemer van de Trichterstraat zien appellanten het niet als een verbetering om aan de ‘oneven’ zijde van de straat een parkeerverbod in te stellen.

In deze hebben zij een gemeenschappelijke zienswijze opgesteld en aangereikt.

03.01 ingebrachte z ienswijze

Appellanten wijzen op het feit dat er sedert 20 jaar een supermarkt gevestigd is in het centrum van Bunde waarbij de bevoorrading steeds via de Trichterstraat heeft plaatsgevonden.

In de aanloop naar de vestiging van Albert Heijn, medio 2014, zijn o.a. de onderwerpen parkeergelegenheden alsook de verkeerssituatie, in gesprekken tussen een aantal bewoners/ondernemers van de Trichterstraat en de gemeentelijke projectleider alsook de wethouder, aan de orde geweest. Door hen is niet, zoals door de gemeente gesteld, aangegeven dat de doorgang voor het vrachtverkeer voorheen belemmerd werd door geparkeerde voertuigen op de rijbaan. Door appelanten wordt er op gewezen dat slechts een enkele maal de doorgang belemmerd werd waarbij zij niet wisten waar de chauffeur van het voertuig zich bevond. Deze situaties zijn, hun inziens, zeldzaam en zijn met betreffende ondernemer opgenomen.

03.01 reactie

Bij de voorbereiding van het planontwerp zijn opmerkingen van bewoners en ondernemers geïnventariseerd. Hierbij werd duidelijk dat de doorgang voor het lokale vrachtverkeer, ten behoeve van de bevoorrading van het centrum, belemmerd wordt door de aan beide zijden parkerende voertuigen in de omringende straten. De oorzaak van enige belemmering lag hierbij niet, zoals u in uw zienswijze ook heeft aangegeven, bij een belemmering door bevoorradingsverkeer maar bij parkerende voertuigen op de route.

De in het gemeentelijke verkeersbesluit opgenomen motivatie ‘dat bewoners op de aan- en afvoerroute van het bevoorradingsverkeer hebben aangegeven dat de doorgang voor vrachtverkeer voorheen belemmerd werd door geparkeerde voertuigen op de rijbaan’ heeft dan ook geen betrekking op stagnatie tengevolge van bevoorradingsverkeer zelf, maar heeft betrekking op het vervolg nl. het storende parkeren aan beide zijden van de omringende straten waardoor de doorgang voor vrachtverkeer in deze straten belemmerd wordt. Door dit parkeren in de omringende straten beter te reguleren en eenzijdig gestalte te geven kan het verkeer beter doorstromen, treedt rust op ten aanzien van het rijgedrag, wordt onnodig wisselen van rijbaan voorkomen en wordt de doorgang en rijvoorwaarden voor het bevoorradingsverkeer in de omringende straten wezenlijk verbeterd.

03.02 ingebrachte z ienswijze

U geeft aan dat er in de Trichterstraat voornamelijk aan de ‘even’ kant wordt geparkeerd en dat de wijziging, om aan de ‘oneven kant’ een parkeerverbod in te stellen, u onaangenaam heeft verrast. Dit mede omdat aan de ‘even’ kant 4 woningen liggen waarvan 3 over een royale oprit beschikken en aan de ‘oneven kant’ de meeste woningen (10) liggen.

03.02 r eactie

In de Trichterstraat is formeel geen parkeerverbod ingesteld. Men mag aan beide zijden van de straat parkeren. Bij de keuze voor het ontwerpplan hebben wij, na afwegingen, besloten om aan een zijde van de straat een formeel parkeerverbod in te moeten stellen. Dit aan de ‘even’ zijde. Hierbij zijn de volgende aspecten bezien nl. de verkeersveilige ontsluiting voor het autoverkeer, doorgang voor het vrachtverkeer/bevoorradingsverkeer (bochtstralen, lengte en breedte voertuigen), verkeersveiligheid fietsverkeer, voorkomen onnodig afremmen en optrekken, routering en vormgeving openbare ruimte in het algemeen. Met name de benodigde rijcurve voor het vrachtverkeer heeft geleid tot een parkeerverbod voor de even zijde. In deze variant heeft het vrachtverbod ruimte om op een verkeersveilige wijze in- en uit te kunnen draaien.

Op te merken valt dat het parkeren aan de ‘oneven kant’(huisnummers 1 tot en met 17) momenteel gangbaar is. Dit ondanks dat er formeel geen formeel parkeerverbod gevestigd is. Tengevolge van dit parkeren stuit, als voorbeeld, het indraaien van vrachtwagens in de bochten regelmatig op problemen. Geparkeerde voertuigen staan tot in de bocht geparkeerd en grote voertuigen kunnen slechts met veel moeite doorrijden. Hierbij komt de verkeersveiligheid, ook voor de overige weggebruikers, in gevaar. Dit dient vermeden te worden. Alle aspecten afwegende is besloten om de parkeervakken aan de even zijde te leggen. Tengevolge van de verruiming van de parkeerzone is het dan aan de even zijde niet meer geoorloofd om te parkeren. Kort laden en lossen op de rijbaan is overigens wel nog geoorloofd mits de doorgang voor het verkeer niet belemmerd wordt.

03.03 ingebrachte z ienswijze

Uitgaande van de voertuigbeweging van de vrachtwagen geven appellanten aan dat deze, komende vanaf de Kastanjelaan-Papenweg op de linker weghelft terecht zal komen, daarna weer naar de rechterzijde moet wijken en vervolgens aan het eind van de straat moet wisselen om de draai te kunnen nemen naar de St. Rochusstraat om zodoende achteruit het parkeerterrein op te rijden. De vrachtwagen kan daarbij minder snelheid maken door aan de linkerzijde te blijven rijden in de toch al korte straat.

03.03 r eactie

Bij het opstellen van het planontwerp zijn bovengenoemde aspecten in detail bezien. Daarbij zijn de rijcurves van de vrachtwagens alsook de rijbewegingen in de Trichter- en St. Rochusstraat indringend en nauwkeurig bezien. Ook is rekening gehouden met het langzaam verkeer nl. met fietsers in beide richtingen binnen een 30 km gebied met eenrichtingsverkeer. De uiteindelijk verkozen en geoptimaliseerde route, met verlegging van de parkeerverboden en het aanbrengen van parkeervakken, biedt meerdere voordelen zoals o.a. met het verkeer meerijdende fietsers, beter zicht op tegemoetkomend langzaam verkeer, een veiligere ingang voor vrachtverkeer t.o.v. de kruising, er is geen extra bochtenwerk meer vereist bij het achteruit steken daar de geparkeerde voertuigen aan de oneven zijde geen belemmering meer vormen, enz., hetgeen de doorstroming bevorderd.

Op te merken valt dat de toegestane maximale rijsnelheid in de Trichterstraat beperkt is tot 30 km/uur. De door appellanten verwachte vermindering van de snelheid tengevolge van het handhaven van het rijden aan de linkerzijde van de weg zal, mede vanwege de korte straatlengte en gestelde maximumsnelheid, als deze al een rol speelt, zeer beperkt zijn. De rijlengte aan de linkerzijde is daarnaast gelijk aan de rijlengte aan de rechterzijde. Doordat het achteruitsteken naar het parkeerterrein voor de bevoorrader overzichtelijker en eenvoudiger wordt, en de vrachtwagenchauffeur sneller achteruit kan steken zonder veel bochtenwerk en manoeuvreerbewegingen, zal de stagnatie voor het achteroprijdend verkeer beperkter worden en zal de straat eerder vrij zijn van obstakels (laad- en losverkeer), dan nu het geval is. Er ontstaat zodoende een overzichtelijkere situatie voor de weggebruikers en voor de bevoorrading, waarbij de verkeersveiligheid beter gewaarborgd is.

03.04 ingebrachte z ienswijze

Appellanten vrezen dat het aan de oneven kant voor de bewoners onmogelijk wordt om nog hun oprit op en af te rijden. Zeker met bedrijfsbusjes. De opritten zijn smal en liggen niet tegenover elkaar. De huizen liggen dichter bij de straat waardoor het zicht niet voldoende gegarandeerd zou zijn en deze bewoners toekomstig de straat moeten oversteken om bij hun voertuig te komen.

03.04 r eactie

Bij het uitzetten van de op straat te markeren parkeervakken wordt rekening gehouden met voldoende ruimte om de opritten, ook met bedrijfsbusjes, te kunnen bereiken.

Door het duidelijk uitzetten van de parkeervakken wordt voorkomen dat geparkeerd wordt tot tegen de inritten aan, hetgeen nu het in- en uitrijden belemmerd. De afstand en het zicht op de parkeerstroken en de rijbaan verandert weliswaar maar houdt geen verslechtering in. De rijbaan breedte blijft gelijk en de parkeervakken alsook overige parkeerplaatsen liggen steeds binnen een geringe loopafstand.

De bewoners van de oneven zijde dienen toekomstig over te steken naar de even zijde om het parkeervak te kunnen bereiken. De verplaatsing van de parkeerstrook naar de overzijde leidt tot enige verandering van de loopafstand. Dit betekent voor de bewoners aan de even zijde bv. dat zij, als zij hun auto in het parkeervak parkeren, zij een iets langere loopafstand (rijbaanbreedte) zullen ervaren. Voor de bewoners aan de even zijde betekent dit echter weer een kortere loopafstand dan nu het geval is. De loopafstand wordt door de verplaatsing slechts beperkt beïnvloed en is aldus als argument relatief te noemen.

Zie ook reactie 03.02.

03.05 ingebrachte z ienswijze

Aangegeven wordt dat de bewoners op de Trichterstraat 2 het zicht op de weg missen tengevolge van een hoge haag van de buren.

03.05 r eactie

Het gemis van het zicht op de weg tengevolge van de hoge haag der buren is een kwestie tussen betreffende buren (privaatrecht).

03.06 ingebrachte zi enswijze

Appellanten achten het onacceptabel dat in de Trichterstraat, door het parkeren te verplaatsen van de ‘oneven’ naar de ‘even’ kant, 4 parkeerplaatsen komen te vervallen.

Verder wijzen zij er de nog te vervallen parkeerplaatsen op het parkeerterrein, die nu altijd al bezet zijn en de toename van het aantal verkeersbewegingen wanneer de supermarkt gevestigd is. De mondelinge toezegging van de Albert Heijn, dat de medewerkers niet in de Trichterstraat zullen parkeren, betekent voor hen weinig. Dit omdat ook de medewerkers en gasten van de overige vier ondernemingen hun voertuig kwijt zullen moeten. Zij geven aan dat zij het bijzonder vinden dat in de Trichterstraat zomaar 9 tot 10 parkeerplaatsen gaan vervallen en dat er in de St. Rochusstraat meer parkeerplaatsen worden gecreëerd. Verder wijzen zij er op dat de situatie niet wezenlijk anders wordt dan hij al die jaren was toen er een supermarkt was.

03.06 r eactie

Allereerst dient opgemerkt te worden dat de bestemming winkelvoorziening oftewel supermarkt, ondanks dat deze geruime tijd leeg heeft gestaan, niet vervallen is. Het aantal parkeerplaatsen in de omgeving was daar al in een eerder stadium op afgestemd. Tengevolge van de ‘tijdelijke’ leegstand kwam tijdelijk een aantal extra parkeerplaatsen vrij voor gebruik. Deze zullen dan ook weer benut gaan worden.

Ten behoeve van de bepaling van het totale benodigde parkeerareaal heeft de gemeente in het jaar 2007 alsook 2011 verkeerstellingen en parkeerdrukonderzoek uitgevoerd en is bezien welke ontwikkelingen te verwachten waren. De resultaten van het onderzoek zijn opgenomen in het rapport Parkeer- en Verkeersonderzoek 2011(opgesteld door Royal Haskoning 11 november 2011). In het vervolg daarop heeft in het voorjaar van 2012 nog nader onderzoek plaatsgevonden naar de bezettingsgraad van de parkeerplaatsen in de omgeving van het Sint Agnesplein te Bunde. Uit dit onderzoek is gebreken dat de bezettingsgraad binnen het gebied acceptabel is. Aan de hand van gehouden onderzoeken zijn een aantal conclusies getrokken en aanbevelingen gedaan. Deze worden momenteel opgevolgd.

Zoals aangegeven worden in voorliggend verkeersplan in de Papenweg, de Trichterstraat en de St.Rochusstraat, parkeerverboden gehandhaafd, opgeheven en ingevoerd en worden parkeervakken geformaliseerd en op straat aangegeven. Daarnaast wordt het aantal parkeerplaatsen op het parkeerterrein, bij de herinrichting van de supermarkt, verruimd ten opzichte van de huidige situatie. Bij de opstelling van het planontwerp is derhalve rekening te houden met zowel een afname van het aantal parkeergelegenheden, zoals in de Trichterstraat het geval is, alsook een uitbreiding van het aantal parkeerplaatsen in de St. Rochustraat en op het parkeerterrein nabij de wederom in gebruik genomen supermarkt te voorzien. Al met al blijft het parkeerareaal gelijk of zelfs groter dan nu het geval is.

In de Trichterstraat zijn geen formele parkeervakken op de rijbaan aanwezig. Er wordt nu bumper aan bumper geparkeerd alsook gebruik gemaakt van de parkeerplaats voor Marlstone. Het aantal te vervallen plaatsen, aan de oneven zijde, wordt door appellanten geschat op 9 tot 10 auto’s.

Door de gemeente wordt uitgegaan van het in het verkeersbesluit aangegeven parkeervlak (rood). Daarvan uitgaande kunnen aan de even zijde ca. 8 tot 10 parkeervakken gerealiseerd worden. Aldus zal er een vergelijkbaar aantal plaatsen aanwezig blijven.

Dit geldt ook voor het gedeelte St. Rochusstraat tussen Trichterstraat en de Vliegenstraat alsook voor het aantal parkeerplaatsen aan de Papenweg.

De aanpassingen tengevolge van het verkeersbesluit leiden in het algemeen dan ook niet tot een drastische vermindering of vermeerdering van het aantal parkeerplaatsen.

03.07 ingebrachte zienswijze

Door appellanten wordt voorgesteld om de huidige situatie te handhaven en een evaluatiemoment in te stellen een half jaar na de opening van de supermarkt waarbij bewoners/ondernemers er zoveel mogelijk op zullen toezien dat de doorgang van de vrachtwagen geen hinder ondervindt.

03.07 reactie

Het opstellen van het verkeersplan en daarmede verbonden verkeersbesluit heeft o.a.

ten doel om de doorstroming in genoemde straten, mede voor het bevoorradingsverkeer, te verbeteren, de parkeersituatie te stroomlijnen en een verkeersveilige omgeving te creëren. Daarbij vormt het parkeerregime in bedoelde straten, waaronder ook de Trichterstraat en de gewenste verbetering van de gehele leefomgeving in het centrumgebied, een belangrijke schakel in het geheel.

Na afweging onzerzijds zijn wij van mening te persisteren bij het eerder vastgestelde ontwerp-verkeersbesluit en diens uitgangspunten, waarbij ook de andere zienswijzen zijn betrokken, en zien wij, op dit punt, van uw voorstel af. De gemeente is er namelijk aan gehouden om op de komende situatie te anticiperen alvorens er verkeersonveilige situaties ontstaan. Wij zijn dan ook met u van mening dat een evaluatie van de situatie, een half jaar na opening van de supermarkt, waarbij bewoners/ondernemers er zoveel mogelijk op zullen toezien dat de doorgang van de vrachtwagen geen hinder ondervindt, een goede zaak is. Deze zullen wij dan ook aansluitend laten plaatsvinden.

dat bovengenoemde ingebrachte zienswijzen, zoals bovengenoemd onder zienswijze 03.00, geen reden geven tot aanpassing van het ontwerp-verkeersbesluit

Zienswijze 04.00

Ongedateerd, ingekomen 14 oktober 2013, ondertekend door:

de heer J.H. Dirix, Trichterstraat 17, 6241 BX Bunde

04.01 ingebrachte zienswijze

De heer Dirix geeft aan akkoord te gaan met de parkeerplaatsen in de St. Rochusstraat maar niet met het parkeren in de Trichterstraat.

04.01 reactie

Aangezien er geen inhoudelijke zienswijze is ingediend, en de gronden waarop hij bezwaar maakt ontbreken, kan niet worden ingegaan op de ingebrachte zienswijze. Het bezwaar is ongegrond. In deze kan appellant verwezen worden naar de reacties zoals genoemde onder reactie 03.00.

dat bovengenoemde ingebrachte zienswijze, zoals bovengenoemd onder zienswijze 04.00, ongegrond is en geen reden geeft tot aanpassing van het ontwerp-verkeersbesluit;

dat het college van Burgemeester en Wethouders van Meerssen resumerend tot het volgende

BESLUIT:

  • 1.
    de ingekomen zienswijzen 01.00 , 02.00, 03.00 en 04.00 ontvankelijk doch ongegrond te verklaren;
  • 2.
    de Trichterstraat en Sint Rochusstraat op te nemen binnen de parkeerverbodzone middels het (ver)plaatsen van de RVV-borden E01zb en E01ze (zie tekening);
  • 3.
    het parkeerverbod op een gedeelte van de Papenweg te verplaatsen naar overzijde weg middels het verplaatsen van de RVV-borden E1 (zie tekening).

Meerssen, 29 april 2014.

Burgemeester en Wethouders van Meerssen,

de secretaris, de burgemeester,

mr. J.J.M. Eurlings mr. H.W. Schmidt

Wie kan beroep instellen:belanghebbenden, schriftelijk, gemotiveerd bij Rechtbank Limburg, Bestuursrecht, postbus 950, 6040 AZ Roermond

Tekening