Gemeente Meerssen | Onderwerp: INTREKKING Verkeersbesluit inzake:

Officiele publicatie

Onderwerp: INTREKKING Verkeersbesluit inzake:

het invoeren van een geslotenverklaring voor motorvoertuigen van Burgemeester Visschersstraat ter hoogte van kruispunt met Beekerweg – Vlieker Eijkenweg

Burgemeester en wethouders van de Gemeente Meerssen;

Gelet op artikel 2 juncto artikel 18, eerste lid, onder d van de Wegenverkeerswet 1994 (WVW 1994), het bepaalde in het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW), alsmede het besluit van de gemeenteraad van 18 december 2000;

overwegende dat op 24 april 2013 ons college het besluit heeft genomen strekkende tot het invoeren van een geslotenverklaring voor motorvoertuigen van Burgemeester Visschersstraat ter hoogte van kruispunt met Beekerweg – Vlieker Eijkenweg;

dat na bekendmaking van dit besluit per mail en formeel via een bezwaarschrift d.d. 2 juli 2013 (reg. nr 2013/5203) bezwaren zijn kenbaar gemaakt t.a.v. voornoemd besluit;

dat met instemming van de gemachtige van bezwaarmakers de behandeling van het bezwaarschrift is opgeschort, hangende de procedure tot wijziging van het besluit;

dat de bezwaren zich met name richten op het niet toegankelijk zijn van dat deel van de Burg. Visschersstraat waarvan bezwaarmakers en hun leveranciers frequent gebruik maken;

dat het gebruik maken van dit (westelijk) deel van de Burg. Visschersstraat voor af- en aanrijdend vrachtverkeer naar de drie bedrijven van bezwaarmakers ook prevaleert boven het gebruik maken van de Beekerweg of Burg. Visschersstraat (oostelijk);

dat dezerzijds is nagegaan of er adequate, juridisch en financieel verantwoorde voorzieningen mogelijk zijn om qua toegankelijkheid een onderscheid te kunnen maken tussen vrachtverkeer en autoverkeer;

dat vastgesteld is dat redelijkerwijs gezien dergelijke voorzieningen momenteel niet beschikbaar zijn;

dat vastgesteld is dat er gegronde redenen zijn om tegemoet te komen aan de ingediende bezwaren;

dat derhalve de redelijkheid met zich brengt dat intrekking van het bestreden besluit aan de orde dient te zijn;

dat terzake overleg plaatsgevonden heeft met de politie district Maastricht, Basiseenheid Heuvelland;

BESLUITEN:

het besluit van 24 april 2013 inhoudende:

“middels het plaatsen van bord C01 met onderbord OB54 van Bijlage 1 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 een geslotenverklaring in te stellen voor Burg. Vis s chersstraat vanaf kruispunt Beekerweg – Vlieker Eijkenweg voor alle verkeer behalve voor fietsers en bromfietsers en m iddels het plaatsen van de borden L08 (noordoostzijde Burg. Vischersstraat), D06r en D06l (op het kruispunt Beekerweg- Vlieker Eijkenweg) en zuil BB22 de verkeersregulering ter plaatse vast te leggen ”,

in te trekken.

Meerssen, 24 september 2013.

Burgemeester en Wethouders van Meerssen,

de secretaris, de burgemeester,

mr J.J.M. Eurlings mr. H.W. Schmidt