Gemeente Meerssen | Onderwerp: Verkeersbesluit inzake:

Officiele publicatie

Onderwerp: Verkeersbesluit inzake:

 • -
  het aanwijzen van het verplicht fiets-/bromfietspad;
 • -
  markering inhaalverbod via doorgetrokken as markering;
 • -
  voorrangsregeling bij fietsoversteek

Burgemeester en wethouders van de Gemeente Meerssen,

Gelet op artikel 2 juncto artikel 18, eerste lid, onder d van de Wegenverkeerswet 1994 (WVW 1994), het bepaalde in (o.m. artikel 12) het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW), alsmede het besluit van de gemeenteraad van 18 december 2000;

Mede gelet op het besluit van de gemeenteraad van 1 juni 2006, waarbij de bebouwde komgrenzen zijn vastgelegd ingevolge de Wegenverkeerswet;

Overwegende,

dat de Ambyerweg is gecategoriseerd als een gebiedsontsluitingsweg binnen de bebouwde kom en dat het weggedeelte dat grondgebied Maastricht is, in beheer is bij de gemeente Meerssen conform de vastgelegde beheergrenzen (overeenkomst integrale gebiedsontwikkeling dd. 7.10.2009);

dat op de Ambyerweg een algemeen inhaalverbod passend wordt geacht om de verkeersveiligheid te waarborgen, gelet op de veelheid conflictsituaties die kunnen ontstaan als gevolg van in- en uitritten en fietsoversteek in relatie tot de verkeersintensiteit;

dat het inhaalverbod via een dubbele ononderbroken as-markering kan worden aangegeven;

dat conform de richtlijnen van duurzaam veilig de bromfietsers binnen de bebouwde kom zoveel mogelijk op de rijbaan moeten worden afgewikkeld, hetgeen via een eerder genomen verkeersbesluit ter zake is vastgelegd;

dat buiten de bebouwde kom de bromfietser weer verplicht dient te zijn om gebruik te maken van het aldaar gerealiseerd fiets/bromfietspad;

dat vanwege de aanwezigheid van een fietsoversteek, regulering van het gebruik van de rijbanen noodzakelijk is om te voorkomen dat fietsverkeer geconfronteerd worden ongewenst gebruik van rijbanen bij de fietsoversteek;

dat een voorrangsregeling noodzakelijk is om een verkeersveilige fietsoversteek-situatie te verkrijgen;

dat overeenkomstig artikel 24 van het BABW overleg heeft plaatsgevonden met de politie Limburg Zuid;

dat de politie schriftelijk heeft kenbaar gemaakt dat het besluit handhaafbaar is en derhalve voor de politie aanvaardbaar is;

dat het ontwerp van het besluit ter visie heeft gelegen vanaf 27 januari t/m 8 maart 2016;

dat geen zienswijzen zijn ingekomen tijdens genoemde periode;

dat er geen reden zijn om het ontwerp-besluit te wijzigen;

BESLUITEN:

 • 1.
  door middel van het plaatsen Bord G12a van Bijlage I van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 de aanduiding verplicht fiets/bromfietspad, op het fietspad Ambyerweg ter hoogte van de kruising met de toerit A2 oost en afrit A79 west te doen;
 • 2.
  door middel van het plaatsen Bord D2 van Bijlage I van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 de aanduiding te doen van het gebod voor alle bestuurders vanaf het zuiden het bord aan de rechterzijde voorbij te gaan, op de Ambyerweg ter hoogte van de verhoogde fietsoversteekplaats;
 • 3.
  door middel van het plaatsen Bord G12a van Bijlage I van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 de aanduiding te doen van een verplicht fiets/bromfietspad, op de Ambyerweg ter hoogte van de verhoogde fietsoversteekplaats;
 • 4.
  door middel van het plaatsen Bord D2 van Bijlage I van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 de aanduiding te doen van het gebod voor alle bestuurders vanaf het noorden het bord aan de rechterzijde voorbij te gaan, op de Ambyerweg ter hoogte van de verhoogde fietsoversteekplaats;
 • 5.
  door middel van het plaatsen Bord B6 van Bijlage I van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 de aanduiding te doen van het verlenen van voorrang aan bestuurders op de kruisende weg, op de Ambyerweg ter hoogte van de verhoogde fietsoversteekplaats;
 • 6.
  door middel van het plaatsen Bord G12a van Bijlage I van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 de aanduiding te doen van het verplicht fiets/bromfietspad, op het fietspad Ambyerweg ter hoogte van de verhoogde fietsoversteekplaats;
 • 7.
  door middel van een dubbele ononderbroken markering een inhaalverbod in te stellen op de Ambyerweg;
 • 8.
  e.e.a. zoals weergegeven op de bij dit besluit behorende bebordingsplan.

Meerssen, 10 maart 2016.

Krachtens mandaat,

Namens het college van Burgemeester en Wethouders van Meerssen,

E.H.G. Moonen,

Beleidsadviseur Ruimte

Bijlage: Bebordingsplan verkeerbesluit Ambyerweg

Relevante documenten en links