Gemeente Meerssen | Ondermandaatbesluit gemeente Voerendaal - RUD Zuid-Limburg 2017

Officiele publicatie

Ondermandaatbesluit gemeente Voerendaal - RUD Zuid-Limburg 2017

2017/75304

De directeur van de RUD Zuid-Limburg

 

Gelet op:

 • -
  afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht;
 • -
  het “Mandaatbesluit gemeente Voerendaal – RUD Zuid-Limburg 2017”;

besluit: 

 • 1.
  binnen de RUD Zuid-Limburg aan de afdelingshoofden (a.i.) van de afdelingen Vergunningen, Toezicht en Handhaving respectievelijk Specialismen ondermandaat, subvolmacht respectievelijk submachtiging te verlenen overeenkomstig de bij dit besluit behorende ondermandaat-, subvolmacht- en submachtigingslijst en in overeenstemming met de bij deze afdelingen uitgevoerde werkzaamheden en taken.
 • 2.
  Aan de medewerkers de bevoegdheden genoemd onder U08, H06 en H10 ondermandaat-, subvolmacht respectievelijk submachtiging te verlenen overeenkomstig de lijst genoemd onder 1. en voor zover het betreft door hen uitgevoerde werkzaamheden en taken.

Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met terugwerkende kracht per 19 oktober 2017.

Na de inwerkingtreding van dit besluit vervalt het ondermandaatbesluit gemeente Voerendaal – RUD Zuid-Limburg 2015 d.d. 18 maart 2015.

  

Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: Ondermandaatbesluit gemeente Voerendaal - Directeur RUD Zuid-Limburg 2017.

 

Bekendmaking

Dit besluit wordt bekendgemaakt in het Publicatieblad van de RUD Zuid-Limburg.

  

Maastricht, 24 oktober 2017

   

mevr. mr. L.M. Kobes

Directeur RUD Zuid-Limburg

 

Relevante documenten en links