Gemeente Meerssen | Ondermandaatbesluit Directeur RUD Zuid-Limburg bevoegdheden Gedeputeerde Staten van Limburg

Officiele publicatie

Ondermandaatbesluit Directeur RUD Zuid-Limburg bevoegdheden Gedeputeerde Staten van Limburg

2018/1514

De directeur van de RUD Zuid-Limburg 

Gelet op:

 • -
  afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht;
 • -
  het “Mandaatbesluit Gedeputeerde Staten van Limburg aan Directeur RUD Zuid-Limburg” per 1 januari 2018;

 

besluit:

 • 1.
  binnen de RUD Zuid-Limburg aan de afdelingshoofden van de afdelingen Vergunningen, Toezicht en Handhaving respectievelijk Specialismen ondermandaat, subvolmacht respectievelijk submachtiging te verlenen overeenkomstig de bij dit besluit behorende ondermandaat-, subvolmacht- en submachtigingslijst en in overeenstemming met de bij deze afdelingen uitgevoerde werkzaamheden en taken.
 • 2.
  Aan de medewerkers de bevoegdheden genoemd onder U05, U07, H06 en H10 ondermandaat-, subvolmacht respectievelijk submachtiging te verlenen overeenkomstig de lijst genoemd onder 1. en voor zover het betreft door hen uitgevoerde werkzaamheden en taken.

 

Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met terugwerkende kracht per 1 januari 2018.

Na de inwerkingtreding van dit besluit vervalt het Ondermandaatbesluit Directeur RUD Zuid-Limburg bevoegdheden Gedeputeerde Staten d.d. 11 april 2017, kenmerk 2017/25779.

  

Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als Ondermandaatbesluit Directeur RUD Zuid-Limburg bevoegdheden Gedeputeerde Staten van Limburg d.d. 1 januari 2018.

 

Bekendmaking

Dit besluit wordt bekendgemaakt in het Publicatieblad van de RUD Zuid-Limburg.

  

Maastricht, 8 januari 2018

   

mevr. mr. L.M. Kobes

Directeur RUD Zuid-Limburg

Relevante documenten en links