Gemeente Meerssen | Omgevingsvergunning Kasennerweg 1 te Bunde

Officiele publicatie

Omgevingsvergunning Kasennerweg 1 te Bunde

Burgemeester en wethouders van de gemeente Meerssen maken op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht bekend dat zij met toepassing van artikel 2.12 lid 1 sub a onder 3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (afwijking bestemmingsplan) een omgevingsvergunning hebben verleend voor de nieuwbouw van een woning gelegen Kasennerweg 1 te Bunde. De afwijking betreft deels bouw buiten het bouwvlak en overschrijding van de toegestane hoogte van de eerste bouwlaag.

Inzagetermijn en termijn voor instellen van beroep

Met ingang van 26 april 2018 t/m 6 juni 2018.

Waar ter inzage

De verklaring van geen bedenkingen van de gemeenteraad, de omgevingsvergunning en de bijbehorende stukken liggen tijdens bovengenoemde termijn op afspraak ter inzage bij het gemeentelijke klantenbureau Ruimte, Markt 50, 6231 LS Meerssen. U kunt de stukken ook raadplegen via de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl. Op deze website kan het tabblad ‘Bestemmingsplannen’ worden gekozen, waarna het plan kan worden opgeroepen via het invullen van de naam van het plan of het planidentificatienummer NL.IMRO.0938.OAB04005-VG01.

Instellen beroep

Binnen de genoemde termijn kan, door belanghebbenden die tijdig een zienswijze hebben ingediend en belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij geen zienswijzen naar voren hebben gebracht, beroep als bedoeld in artikel 8:1 van de Algemene wet bestuursrecht worden ingesteld bij de Rechtbank Limburg, Sector Bestuursrecht. Het adres van de Rechtbank Limburg is: postbus 950, 6040 AZ Roermond.

Het beroepschrift dient naast een dagtekening de naam, het adres en een ondertekening van de indiener te bevatten. Tevens dient in het beroepschrift een omschrijving van de beschikking waartegen het beroep zich richt en een motivering te zijn opgenomen. Bij het beroepschrift wordt zo mogelijk een afschrift van de bestreden beschikking overgelegd.

Van de indiener van het beroepschrift wordt ingevolge artikel 8:41 van de Algemene wet bestuursrecht een griffierecht geheven. De indiener wordt door de Rechtbank gewezen op de verschuldigdheid van het recht. Bepaalde on- of minvermogende personen kunnen worden vrijgesteld, respectievelijk vermindering krijgen.

Naast het instellen van beroep kan binnen de bovengenoemde termijn door een partij in de hoofdzaak aan de Voorzieningenrechter van de Rechtbank een voorlopige voorziening als bedoeld in artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht worden gevraagd. Voor de behandeling van een verzoek om voorlopige voorziening wordt, naast het evenbedoelde recht op grond van artikel 8:82 van de Algemene wet bestuursrecht een apart griffierecht geheven.

Informatie

Klantenbureau Ruimte bereikbaar via Klant Contact Centrum (KCC), telefoon 14 043.

E-mail: info@meerssen.nl.