Gemeente Meerssen | Meerssen - intrekken parkeerregulering - Herkenberg-Gansbaan-Hoekweg

Officiele publicatie

Gemeente Meerssen - verkeersbesluit - intrekken parkeerregulering - Herkenberg-Gansbaan-Hoekweg, gemeente Meerssen

Overwegingen ten aanzien van het besluit

Door de vele klachten van parkeeroverlast op de Herkenberg, Gansbaan en Hoekweg is gekeken naar een maatregel die de overlast zou kunnen beperken. Het voorstel was om een parkeerschijfzone in te stellen in de Herkenberg, Gansbaan en Hoekweg omdat de parkeergelegenheden langs de genoemde straten regelmatig worden bezet door bezoekers van het centrum Meerssen waardoor bewoners niet meer kunnen parkeren in de nabijheid van hun woningen.

Op 13 september 2019 is hier een verkeersbesluit voor genomen en gepubliceerd.

Op dit verkeersbesluit is bezwaar gemaakt door een deel van de direct omwonenden.

Zij blijken geen voorstander te zijn van de maatregelen.

Motivering

Overwegende:

dat er in september 2019 een verkeersbesluit is genomen voor het invoeren van een parkeerschijfzone (blauwe zone) in de Herkenberg ,Gansbaan en Hoekweg;

dat de maatregelen bedoeld waren om de vele klachten van parkeeroverlast op de Herkenberg, Gansbaan en Hoekweg te beperken;

dat op het genomen verkeersbesluit met zaaknummer 551527 bezwaren zijn ingediend door een groot deel van de direct omwonenden van het betreffende gebied.

dat bezwaarmakers niet tegen de instelling van de blauwe zone zijn, maar dat dit beter dient te worden bekeken omdat de aantasting van de vrijheid van verkeer en de hinder niet zal afnemen;

dat er een inspraakavond heeft plaats gevonden op 13 november jl.;

dat genoemde zienswijzen en reacties tijdens de inspraakavond van 13 november jl. aanleiding zijn de uitwerking van de blauwe zone nog eens nader te onderzoeken en alternatieven te bekijken.

BESLUIT

Het intrekken van het verkeersbesluit inzake parkeerregulering Herkenberg-Gansbaan-Hoekweg en niet over te gaan tot het invoeren van een parkeerschijfzone (blauwe zone) in de Herkenberg ,Gansbaan en Hoekweg.

Meerssen, 19 december 2019

Namens Burgemeester en Wethouders van Meerssen,

F.W.M Spees.