Gemeente Meerssen | Meerssen - instellen geslotenverklaring doorgaand vrachtverkeer - kern Ulestraten

Officiele publicatie

Gemeente Meerssen - verkeersbesluit - instellen geslotenverklaring doorgaan vrachtverkeer - kern Ulestraten, Meerssen

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Meerssen

Gelet op:

De bepalingen in de Wegenverkeerswet 1994, het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990, het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW) en de Algemene wet bestuursrecht;

Op grond van artikel 15, eerste lid, van de Wegenverkeerswet 1994 moet een verkeersbesluit worden genomen voor de plaatsing of verwijdering van de in artikel 12 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer genoemde verkeerstekens, alsmede voor de onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd.

Uit het oogpunt van:

Het verzekeren van de veiligheid op de wegen;

Het beschermen van de weggebruikers en passagiers;

Het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan;

Het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer.

Het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte overlast, hinder of schade;

Het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte aantasting van het karakter of van de functie van objecten of gebieden.

Overwegende,

dat er verschillende klachten en meldingen zijn binnengekomen over overlast van vrachtverkeer en zwaar landbouwverkeer door de kern Ulestraten;

dat de ervaren trilling- en geluidshinder door omwonenden hierdoor beperkt wordt;

dat uit onderzoek is gebleken dat veel vrachtverkeer rijdt via de Weg van Ulestraten naar Schimmert, Pastoor van Eijsstraat, Sint Catharinastraat, Vliek, Nieuwe Vliekerweg (Kern Ulestraten) en dat dit vrachtverkeer doorgaand van aard is;

dat met name door de aanwezigheid van detailhandel en horeca in Ulestraten alhier een uitzondering voor bestemmingsverkeer noodzakelijk is;

dat er aldus met het instellen van dit verbod voor vrachtverkeer met uitzondering van bestemmingsverkeer geen onoverkomelijke belemmeringen voor het vrachtwagenverkeer optreden;

dat bij een verbod voor vrachtverkeer uitgezonderd bestemmingsverkeer het doorgaand vrachtverkeer via andere routes naar en van hun bestemming kan blijven rijden;

dat met de maatregel niet alleen de veiligheid op de weg wordt verzekerd en de weggebruikers worden beschermd, maar ook de door het (vracht)verkeer veroorzaakte overlast, hinder of schade wordt beperkt;

dat de invoering van dit verbod voor vrachtverkeer met uitzondering van bestemmingsverkeer niet leidt tot rechtstreekse en ingrijpende beïnvloeding van het verkeer op andere wegen;

Motivering

In de Sint Catharinastraat te Ulestraten ervaren bewoners overlast van vracht- en landbouwverkeer.

Deze wegen zijn in het gemeentelijk verkeer- en vervoersplan van de gemeente Meerssen opgenomen als erftoegangsweg type I of II. De functie van de wegen in het totale wegennet is het ontsluiten van verkeer van en naar de wijk (type I) of buurt (type II).

Met betrekking tot het aandeel vrachtverkeer wordt bij de voorkeurskenmerken aangegeven dat het aandeel vrachtverkeer weinig (type I) of zeer weinig (type II) dient te zijn. Dit komt overeen met de landelijke voorkeurskenmerken van Duurzaam Veilig.

Vracht- en landbouwverkeer met een bestemming in de verbodszone ondervindt geen gevolgen van de maatregel. Er geldt immers geen verbod voor bestemmingsverkeer. Onder het verbodsbord worden onderborden geplaatst me de tekst "uitgezonderd met aantoonbare bestemming". Tijdens het vooroverleg is door de politie aangegeven dat met deze beschrijving handhavend opgetreden kan worden.

Juridisch kader verkeersbesluit

Van belang zijn de bepalingen in de Wegenverkeerswet 1994, het Reglement Verkeersregels en

Verkeerstekens 1990 (RVV) en het Besluit Administratieve bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW).

In artikel 15, lid 1 van de Wegenverkeerswet is opgenomen dat voor het plaatsen en verwijderen van verkeerstekens een verkeersbesluit vereist is. In het BABW is nader gespecificeerd voor welke verkeerstekens een verkeersbesluit nodig is.

In artikel 15, lid 2 van de Wegenverkeerswet is opgenomen dat voor het plaatsen of verwijderen van (fysieke) maatregelen die leiden tot een beperking of uitbreiding van het aantal categorieën weggebruikers die gebruik kunnen maken van een weg een verkeersbesluit is vereist.

Artikel 12 van het BABW bepaalt dat:

De plaatsing of verwijdering van de hierna genoemde verkeerstekens moet geschieden krachtens een verkeersbesluit:

 • a)
  de borden die zijn opgenomen in de hoofdstukken A tot en met G van bijlage1, behorende bij het RVV 1990, uitgezonderd de borden C22 en E9, alsmede de borden E4, E12 en E13, tenzij onder deze verkeersborden een onderbord als bedoeld in artikel 8, tweede lid, onderdeel d, wordt aangebracht;
 • b)
  de volgende verkeerstekens op het wegdek:
  • 1.
   doorgetrokken strepen;
  • 2.
    aanduiding van fietsstroken;
  • 3.
   aanduiding van bus stroken en busbanen;
  • 4.
   voetgangersoversteekplaatsen;
  • 5.
   gele doorgetrokken strepen;
  • 6.
   gele onderbroken strepen
  • 7.
   haaientanden            

In onderstaande tekst wordt aangegeven waar borden worden geplaatst en markeringen worden aangebracht.

Uit artikel 12 BABW blijkt dat voor het plaatsen of verwijderen van fysieke maatregelen, zoals drempels en inritconstructies, geen verkeersbesluit vereist is. Deze fysieke maatregelen vallen dan ook buiten het verkeersbesluit.

Aanpak en inrichting

 • 1.
  Door het plaatsen van de verkeersborden RVV C07zb (zone - Gesloten voor vrachtauto's) van bijlage I van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990, een zone met het verbod voor vrachtverkeer in te stellen begrenst door de komportalen zoals aangegeven op de bebordingstekening;
 • 2.
  Door het aanbrengen van onderborden met de tekst ‘uitgezonderd bestemmingsverkeer’ te bepalen dat bestemmingsverkeer van dit verbod is uitgezonderd zoals aangegeven op de bebordingstekening;

Gehoord

dat overeenkomstig artikel 24 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer is overleg gepleegd omtrent deze maatregel met de politiedistrict Maastricht, Basisteam Heuvelland;

dat tijdens het vooroverleg op 08 januari 2020 door de politie is aangegeven dat werken met onderborden met de mededeling 'uitzondering bestemmingsverkeer' deze categorie moeilijk te controleren is, en het met deze beschrijving niet dan wel moeilijk handhaafbaar is.

Besluiten

Het college maakt bekend voornemers te zijn:

 • 1.
  Instellen van een verbodszone voor vracht- en landbouwverkeer in de kern Ulestraten door middel van plaatsing van de borden C07zb en C07ez van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990.
 • 2.
  Bestemmingsverkeer uit te zonderen door middel van plaatsing van onderborden met de tekst "uitgezonderd aantoonbare bestemming"
 • 3.
  Dit besluit ter openbare kennis te brengen in de Staatscourant.

Meerssen, 23 maart 2020

Namens Burgemeester en Wethouders van Meerssen,

F.W.M Spees.         

Bijlage Bebording vrachtwagenverbod Ulestraten

 

Verkeersbord RVV C07zb - zone - Gesloten voor vrachtauto's

    

Verkeersbord RVV C07zbe - einde zone - Gesloten voor vrachtauto's