Gemeente Meerssen | Mandaatbesluit invorderingsambtenaar BsGW 2014 Heerlen 2e wijziging

Officiele publicatie

Mandaatbesluit invorderingsambtenaar BsGW 2014 Heerlen 2e wijziging

De invorderingsambtenaar van de Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking gemeenten en waterschappen (BsGW);

Overwegende:

dat het dagelijks bestuur van BsGW op grond van de gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking gemeenten en waterschappen bevoegd is de ambtenaar als bedoeld in artikel 231, tweede lid, onderdeel c van de Gemeentewet (invorderingsambtenaar) aan te wijzen ;

dat het wenselijk is om de bevoegdheden, zoals hieronder aangegeven te mandateren;

gelet op het bepaalde in afdeling 10.1.1. van de Algemene Wet bestuursrecht;

BESLUIT

Artikel 1 Mandaat

De invorderingsambtenaar mandateert aan het Hoofd afdeling Publiekszaken van de gemeente Heerlen, de invorderingsbevoegdheid van de volgende heffingen op grond van een door het bevoegde gezag van de gemeente Heerlen vastgestelde regeling:

 • a.
  Leges:
 • b.
  Marktgelden;
 • c.
  Lijkbezorgingsrechten
 • d.
  Parkeerbelasting zoals bedoeld in artikel 2 sub b van de Verordening Parkeerbelastingen

Artikel 2 Inwerkingtreding en citeertitel

1.

Dit besluit treedt in werking de dag na publicatie zoals bedoeld in artikel 3:42 van de Algemene Wet Bestuursrecht

2.

Dit besluit kan worden aangehaald als “Mandaatbesluit invorderingsambtenaar BsGW 2014 Heerlen 2e wijziging.

Roermond,

28 november 2016 De ambtenaar als bedoeld in artikel 231, tweede lid, onderdeel c van de Gemeentewet (invorderingsambtenaar)
De directeur,
J.G.A.W. Willemsen. Ondergetekende, Verklaart zich akkoord met de voorgestelde mandatering (als bedoeld in artikel 10:4 van de Awb). ……………………………………………….. plaats/datum ……………………………………………… naam/ handtekening/ functie