Gemeente Meerssen | Mandaatbesluit Griffier Meerssen 2020

Officiele publicatie

Besluit van de gemeenteraad van de gemeente Meerssen houdende regels omtrent mandaat griffiepersoneel (Mandaatbesluit Griffier Meerssen 2020)

De Raad van de gemeente Meerssen,

gezien het voorstel van het Presidium van de gemeenteraad van Meerssen d.d. 2 december 2019;

gelet op artikel 10:3 van de Algemene wet bestuursrecht, de invoering van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren, de Verordening werkgeverscommissie griffie Meerssen, en het Delegatiebesluit bevoegdheden van de gemeenteraad aan de Werkgeverscommissie 2020;

B E S L U I T:

vast te stellen: Mandaatbesluit griffiepersoneel Meerssen 2020

Artikel 1.

Voor de toepassing van dit besluit en de daarop berustende bepalingen wordt met de verlening van mandaat gelijkgesteld de verlening van volmacht om privaatrechtelijke rechtshandelingen te verrichten.

Artikel 2.

De bevoegdheid tot het nemen van personele besluiten ten aanzien van de op de griffie werkzame ambtenaren, met uitzondering van de griffier, zijn gemandateerd aan de griffier.

Tot het mandaat behoort mede het afdoen en voeren van correspondentie ter zake van de toegekende bevoegdheden, het ondertekenen van stukken, alsmede het (doen) treffen van voorbereidings- en uitvoeringshandelingen.

Artikel 3.

De in mandaat te nemen besluiten dienen in overeenstemming te zijn met alle ter zake geldende regelingen, het door de raad en werkgeverscommissie gevoerde beleid en mogen niet leiden tot een budgetoverschrijding.

Artikel 4.

Indien redelijkerwijs te verwachten is dat een in mandaat te nemen besluit bestuurlijke of politieke implicaties kan hebben, wordt de mandaatgever in de gelegenheid gesteld zijn wensen of bedenkingen over een ontwerp van het te nemen besluit, vergezeld van een advies van de gemandateerde, naar voren te brengen.

Artikel 5.

Bij afwezigheid van de griffier oefent de plaatsvervangend griffier de in dit mandaatbesluit verleende bevoegdheden uit.

Artikel 6.

Alle stukken verband houdende met de uitoefening van dit mandaat worden als volgt ondertekend:

De werkgeverscommissie van de gemeente Meerssen,

namens deze,

(handtekening),

griffier.

Artikel 7.

Dit besluit kan worden aangehaald als 'Mandaatbesluit Griffier Meerssen 2020' en treedt in werking op 01-01-2020. 

Toelichting mandaatbesluit griffiepersoneel

De invulling van het werkgeverschap is door de raad gedelegeerd aan de werkgeverscommissie die is ingesteld op grond van artikel 83 van de Gemeentewet. De werkgeverscommissie kan ervoor kiezen om de te nemen personele besluiten ten aanzien van het griffiepersoneel te mandateren aan de griffier. Dit ligt voor de hand nu de griffier de eindverantwoordelijke functionaris is van de griffie en dus hieraan leiding geeft. Om zijn organisatie efficiënt en doelmatig te kunnen aansturen moet hij naar bevinden kunnen handelen en moet hij niet afhankelijk worden gemaakt van de werkgeverscommissie.

Bovendien blijft de formele bevoegdheid bij de werkgeverscommissie en kan deze commissie altijd besluiten om de uitoefening van deze bevoegdheid aan zich te houden. De griffier is bovendien verantwoording schuldig aan de werkgeverscommissie over de besluiten die hij namens deze commissie heeft genomen ten aanzien van het griffiepersoneel. Bovendien is in dit mandaatbesluit geregeld dat indien redelijkerwijs te verwachten is dat een in mandaat te nemen besluit bestuurlijke of politieke implicaties kan hebben, de werkgeverscommissie in de gelegenheid wordt gesteld zijn wensen of bedenkingen over een ontwerp van het te nemen besluit, vergezeld van een advies van de griffier, naar voren te brengen.

Wat voor soort personele besluiten betreft het?

Op de eerste plaats gaat het hierbij om besluiten die rechtstreeks voortvloeien uit de landelijke CAO voor gemeente-ambtenaren.

Daarbij gaat het om onder andere de volgende besluiten:

 • 1.
  het verlenen van (tijdelijke) arbeidsovereenkomsten naar burgerlijk recht;
 • 2.
  het aangaan van stageovereenkomsten;
 • 3.
  het aangaan van detacheringovereenkomsten;
 • 4.
  het verlenen van waarnemingsvergoedingen;
 • 5.
  het verlenen van buitengewoon verlof met behoud van bezoldiging;
 • 6.
  het verlenen van studiefaciliteiten;
 • 7.
  het verlenen van betaald ouderschapsverlof;
 • 8.
  het verlenen van zwangerschap- en bevallingsverlof;
 • 9.
  het verlenen van eervol ontslag wegens:
  • a.
   eigen verzoek;
  • b.
   ouderdomspensioen;
  • c.
   arbeidsongeschiktheid;
  • d.
   afloop van de aanstelling van rechtswege;
 • 10.
  het bevoorschotten/ berekenen/betaalbaar stellen van salarissen;
 • 11.
  wedden, wachtgelden, uitkeringen presentiegelden, suppleties;
 • 12.
  toelagen, reis-, verblijfs-, verplaatsingskosten, dan wel bijzondere vergoedingsregelingen
 • 13.
  besluiten met betrekking tot verlof, overwerkvergoedingen en andere besluiten in het kader van een 'cafetariaregeling'.

Daarnaast zijn er personele besluiten die zijn opgenomen of voortvloeien uit de regelingen zoals opgenomen in het lokale Personeelshandboek.