Gemeente Meerssen | Mandaatbesluit gemeente Meerssen 2017

Officiele publicatie

Mandaatbesluit gemeente Meerssen 2017

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Meerssen resp. de burgemeester van de gemeente Meerssen geven -ieder voor zover bevoegd- met onderstaand mandaatbesluit de in het bij dit besluit behorende ‘Mandaatbesluit gemeente Meerssen 2014’ aangewezen ambtenaren van de gemeente Meerssen volmacht en mandaat voor het uitoefenen van de hieronder genoemde bevoegdheden namens het college resp. de burgemeester.

Overwegende dat

 • het doel van de gemeentelijke organisatie is een optimale kwaliteit van de aan het gemeentebestuur en aan de ‘klanten’ van de gemeente te verlenen diensten/producten te bewerkstelligen en deze producten/diensten voorts op slagvaardige en efficiënte wijze te verlenen
 • het ten behoeve van het bereiken van deze organisatiedoelstellingen van de gemeente en uit het oogpunt van efficiency wenselijk is, om de uitvoering van taken en bevoegdheden namens het college en de burgemeester zoveel mogelijk op te dragen aan de afdelingshoofden resp. behandelend medewerkers van de gemeente Meerssen;

Gelet op

 • Afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht, alsmede op alle daarvoor in aanmerking komende wettelijke bepalingen, voorschriften en richtlijnen;
 • het bepaalde in de Gemeentewet;

Gezien de vigerende

 • budgethoudersregeling gemeente Meerssen;
 • interne klachtenregeling;
 • instructie voor de gemeentesecretaris van de gemeente Meerssen;
 • gemeentelijke inkoop- en aanbestedingsregels;

Besluiten

 • 1.
  Aan de ambtenaren in dienst van de gemeente Meerssen en/of aan derden te mandateren de bevoegdheden zoals aangegeven in het bij dit besluit behorende ‘Mandaatbesluit gemeente Meerssen 2017’.
 • 2.
  Ten aanzien van de uitoefening van deze mandaten de volgende regeling vast te stellen, te weten het ‘Mandaatbesluit gemeente Meerssen 2017’.

I MANDAATVERLENING

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In dit besluit en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

a. bestuursorgaan:

de burgemeester dan wel het College van burgemeester en wethouders van Meerssen;

b. besluit:

een schriftelijke beslissing van een bestuursorgaan, inhoudende een publiekrechtelijke rechtshandeling;

c. mandaat:

de bevoegdheid om in naam van een bestuursorgaan een besluit te nemen en het ondertekenen daarvan;

d. ondertekeningsmandaat:

de bevoegdheid om besluiten van het bestuursorgaan namens hem te laten ondertekenen;

e. volmacht:

de bevoegdheid die een bestuursorgaan verleent om in zijn naam privaatrechtelijke handelingen te verrichten;

f. machtiging:

de bevoegdheid die een bestuursorgaan verleent om in zijn naam handelingen te verrichten die noch een besluit, noch een privaatrechtelijke rechtshandeling zijn;

g. mandaatgever:

het bestuursorgaan dat aan een in het bevoegdhedenregister genoemde functionaris de bevoegdheid geeft om in naam van het bestuursorgaan besluiten te nemen;

h. gemandateerde:

de functionaris, die van de mandaatgever de bevoegdheid heeft gekregen om in naam van de mandaatgever besluiten te nemen;

i. gemeentesecretaris:

de gemeentesecretaris of algemeen directeur van gemeente Meerssen;

j. afdelingshoofd:

het hoofd van de afdeling Bedrijfsvoering, Samenleving of Ruimte;

k. behandelend ambtenaar functionaris/medewerker:

degene die werkzaam is voor de gemeente Meerssen onder eindverantwoordelijkheid van het bestuursorgaan.

l. bevoegdhedenregister:

een overzicht van de door de mandaatgever aan gemandateerde opgedragen bevoegdheden;

m. plaatsvervanger:

de daartoe aangewezen persoon.

Artikel 2 Mandaat (beslissingsbevoegdheid)

Mandaat wordt verleend aan de functionarissen conform het bij deze regeling behorende bevoegdhedenregister, en bij hun afwezigheid aan hun plaatsvervangers zoals in artikel 5 is bepaald. De bevoegdheden worden door de functionarissen uitgeoefend namens – dus in naam van en onder verantwoordelijkheid van – het ter zake bevoegde bestuursorgaan.

Artikel 3 Ondertekeningsmandaat

Ondertekeningsmandaat wordt verleend voor alle zaken waarvan de beslissingsbevoegdheid bij het college van Burgemeester en wethouders dan wel de burgemeester blijft, aan de functionarissen zoals vermeld in het bij deze regeling behorende bevoegdhedenregister, en bij hun afwezigheid aan hun plaatsvervangers, zoals in artikel 5 is bepaald.

Artikel 4 Verlening

1.

De in de bij dit besluit behorende bevoegdhedenlijst worden gemandateerd aan de functionarissen die werkzaam zijn in de hierbij genoemde functies.

2.

De gemandateerde neemt bij de uitoefening van de bevoegdheden het daaromtrent gestelde bij of krachtens wettelijke bepalingen, besluiten, verordeningen, circulaires, regelingen, aanwijzingen en richtlijnen van rijks-, provinciale en gemeentelijke wetgevers of bestuursorganen in acht.

3.

De gemandateerde is niet gerechtigd het mandaat uit te oefenen wanneer hij tevens belanghebbende is.

Artikel 5 Plaatsvervanger

1.

In geval van afwezigheid van functionarissen aan wie bevoegdheden zijn gemandateerd wordt het mandaat geacht eveneens aan diens plaatsvervanger te zijn verstrekt. Er wordt rekening gehouden met de vakinhoudelijke kennis van de plaatsvervanger.

2.

Bij afwezigheid van de medewerker die bevoegd is stukken te ondertekenen terwijl spoedige afdoening van het stuk is aangewezen, vindt ondertekening van het stuk plaats door diens plaatsvervanger dan wel door het afdelingshoofd van de betreffende medewerker of de gemeentesecretaris.

3.

Een mandaat dat aan een niet-ondergeschikte is verleend, geldt tevens voor diens plaatsvervanger. De plaatsvervanger dient door de mandaatgever op voorhand te zijn aangewezen.

Artikel 6 Algemene uitzonderingen

Het mandaat heeft, onverminderd het bepaalde in artikel 10.3 van de Awb, geen betrekking op besluiten indien:

 • 1.
  de afdoening van een zaak niet als routine kan worden aangemerkt en/of een afzonderlijke specifieke beoordeling of afweging noodzakelijk is. Hiertoe worden in elk geval gerekend:
  • a.
   een weigering of intrekking van beschikkingen tenzij die weigering of intrekking:
   • in overeenstemming is met regels en richtlijnen die rechtstreeks volgen uit regelgeving of op schrift gestelde en bekendgemaakte beleidsregels of
   • op verzoek van de houder van de beschikking is
  • b.
   het beslissen op bezwaarschriften en/of klachten in de zin van de Algemene wet bestuursrecht.
  • c.
   het instellen van bezwaar en beroep en het voeren van rechtsgedingen.
 • 2.
  het vaststellen, wijzigen of intrekken van kaders, beleidsregels en besluiten van algemene strekking zoals algemeen verbindende voorschriften aan de orde is dan wel anderszins het bevoegdheden betreffen waarvoor ingevolge de Awb of in enig ander wettelijk voorschrift is bepaald dat mandaat niet kan worden verleend;
 • 3.
  het besluiten betreft ten aanzien waarvan is bepaald dat deze met versterkte meerderheid moeten worden genomen;
 • 4.
  het gaat om de bevoegdheden van de burgemeester ten aanzien van de handhaving van de openbare orde en de bestrijding van brand, ongevallen en rampen;
 • 5.
  de afdoening van een zaak zou leiden tot strijdigheid met c.q. een afwijking van het beleid, richtlijnen, algemene of bijzondere aanwijzingen van de mandaatgever, of wettelijke en/of interne voorschriften;
 • 6.
  er sprake is van het opleggen van sancties of disciplinaire maatregelen.

II TOEPASSING VAN HET MANDAAT

Artikel 7 Bevoegdheid mandaatgever

1.

De mandaatgever blijft bevoegd de gemandateerde bevoegdheid uit te oefenen.

2.

3.

De mandaatgever kan het mandaat te allen tijde intrekken; een algemeen mandaat wordt schriftelijk ingetrokken. De gemandateerde is niet bevoegd tot het verlenen van ondermandaat, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald door mandaatgever in deze mandaatregeling of in het bevoegdhedenregister.

Artikel 8 Besluitvorming door bestuursorgaan

Een ambtelijk advies/voorgenomen besluit wordt in ieder geval ter verdere besluitvorming aan het verantwoordelijke bestuursorgaan voorgelegd, als:

 • besluitvorming zal leiden tot bestuurlijk-politieke of andere belangrijke consequenties dan wel precedentwerking;
 • afgeweken wordt van een advies waarvan de inwinning is voorgeschreven;
 • besluitvorming betrekking heeft op ingrijpende financiële consequenties die niet passen binnen de begroting en de daartoe door het bestuursorgaan vastgestelde budgetten met daaraan gekoppelde prestaties en/of resultaten of indien meerjarige financiële verplichtingen worden aangegaan;
 • het bestuursorgaan dit kenbaar heeft gemaakt;
 • de gemandateerde dit wenselijk of noodzakelijk acht.

Artikel 9 Integrale besluitvorming

Indien bij het gebruiken van de verleende bevoegdheid (te weten mandaat, volmacht of machtiging) een andere afdeling eveneens belang heeft of de betreffende zaak het taakgebied van een andere afdeling raakt, legt de gemandateerde alvorens tot ondertekening of afdoening over te gaan, het stuk voor medeparaaf of instemming voor aan de betreffende medewerker van dat cluster of die afdeling. Indien met deze geen overeenstemming wordt bereikt legt de gemandateerde de zaak ter afdoening voor aan de mandaatgever.

Artikel 10 Eisen aan het bij mandaat genomen besluit

1.

Alle krachtens mandaat genomen besluiten dienen schriftelijk te worden vastgelegd en naar behoren te worden gearchiveerd.

2.

De genomen besluiten dienen te zijn voorzien van de beweegredenen die tot dit besluit hebben geleid tenzij redelijkerwijs kan worden aangenomen dat daaraan geen behoefte bestaat.

3.

Een krachtens mandaat genomen besluit vermeldt namens welk bestuursorgaan het besluit is genomen.

4.

Indien tegen een besluit dat krachtens mandaat is genomen, bezwaar kan worden gemaakt, beroep of een andere administratiefrechtelijke voorziening kan worden ingesteld, wordt daarvan bij de bekendmaking en bij de mededeling van het besluit melding gemaakt op de wijze zoals dat in gemeente Meerssen gebruikelijk is.

Artikel 11 Ondertekening

1.

Degene aan wie de bevoegdheid is (onder)gemandateerd een besluit te nemen wordt geacht het in mandaat genomen besluit te ondertekenen. In geval namens het college van burgemeester en wethouders wordt getekend, worden uitgaande stukken in de ‘wij-vorm’ geredigeerd. In geval namens de burgemeester wordt getekend, worden uitgaande stukken in de ‘ik-vorm’ geredigeerd.

2.

De ondertekening van in mandaat genomen besluiten luidt als volgt:

‘Namens het college van Burgemeester en Wethouders’ resp. ‘Namens de burgemeester’

‘Met vriendelijke groet’,

---------------------------------

Handtekening [ ]

Naam [ ]

Functie [ ]

3.

Indien uitsluitend gebruik wordt gemaakt van ondertekeningsmandaat dient uit het besluit te blijken dat het door het bestuursorgaan zelf is genomen. In dat geval luidt de ondertekening:

‘Met vriendelijke groet,

Burgemeester en wethouders van de gemeente Meerssen resp. ‘Burgemeester van de gemeente Meerssen’

Overeenkomstig het besluit van d.d. [datum besluit]

---------------------------------

Handtekening [ ]

Naam [ ]

Functie [ ]

4.

Indien gebruik wordt gemaakt van een volmacht voor het ondertekenen van een overeenkomst, luidt de ondertekening als volgt:

bovenaan de overeenkomst komt een tekst waaruit blijkt dat degene die de overeenkomst tekent daarvoor een volmacht van de burgemeester heeft. De tekst ‘die handelt op grond van mandaat’ geeft aan dat degene ook bevoegd was namens het college te besluiten tot het aangaan van de overeenkomst.

‘de publiekrechtelijke rechtspersoon de gemeente Meerssen, gevestigd te ((6231 LE) Meerssen aan de Beekstraat 51, vertegenwoordigd door [naam, functie], die handelt op grond van mandaat en is gemachtigd door de burgemeester mevrouw M.A.H. Clermonts, hierna: Gemeente Meerssen’.

De overeenkomst wordt dan als volgt ondertekend:

Plaats [ ]

Datum [ ]

----------------------------------------

De gemeente Meerssen

Door: [naam]

Functie: [functie]

5.

Machtiging

Als het gaat om het ondertekenen van overige brieven zonder rechtsgevolg (bijvoorbeeld een informatieve brief) is de ondertekening als volgt:

‘Namens het college van Burgemeester en Wethouders’ resp. ‘Namens de burgemeester’

‘Met vriendelijke groet’,

-------------------------------------

Handtekening [ ]

Naam [ ]

Functie [ ]

Artikel 12 Instructies bestuursorgaan

Het bestuursorgaan kan bij de uitoefening van de mandaatbevoegdheid aan de gemandateerde instructies opleggen. Indien daarvan sprake is, wordt dit vermeld in de bij dit besluit behorende bevoegdhedenlijst.

III VOLMACHT EN MACHTIGING

Artikel 13 Toepasselijkheid mandaat, volmacht en machtiging.

1.

De gemandateerde is eveneens ge(vol)machtigd tot het verrichten van de met de gemandateerde bevoegdheid samenhangende privaatrechtelijke rechtshandelingen of feitelijke handelingen.

2.

Op volmacht en machtiging is dit besluit voor zover mogelijk van overeenkomstige toepassing.

IV OVERGANGS- EN SLOTBEPALINGEN

Artikel 14 Bekendmaking en inwerkingtreding

1.

Dit besluit treedt na de bekendmaking in werking op 1 januari 2017;

2.

Bekendmaking vindt op 21 december 2016 plaats door publicatie in de Geulbode en op www.officielebekendmakingen.nl.

3.

Na de inwerkingtreding van het Mandaatbesluit gemeente Meerssen 2017’ vervalt het ‘Mandaatbesluit gemeente Meerssen 2016’.

Artikel 15 Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: ‘Mandaatbesluit gemeente Meerssen 2017’.

Meerssen, 13 december 2016 BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN MEERSSEN,
De secretaris,
Mr. J.J.M. Eurlings
De burgemeester,
M.A.H. Clermonts-Aretz

ALGEMENE TOELICHTING

We spreken over het verlenen van mandaat als een bestuursorgaan een ander machtigt om in zijn naam en onder zijn juridische verantwoordelijkheid de aan het bestuursorgaan toekomende bevoegdheid uit te oefenen. Hierbij blijft de mandaatgever niet alleen bevoegd om zelf te beslissen, maar hij blijft ook volledig verantwoordelijk voor alles wat de gemandateerde heeft gedaan of nagelaten binnen de grenzen van het verleende mandaat.

In een enkel geval blijft het bestuursorgaan zelfs ook verantwoordelijk voor activiteiten verricht buiten de grenzen van het mandaat; dit dient per geval beoordeeld te worden. Wanneer mandaat niet wettelijk is uitgesloten en de aard van de bevoegdheid mandatering van de bevoegdheid niet in de weg staat, dan is de mandaatverlening geïmpliceerd in de aan het bestuursorgaan toekomende bestuursrechtelijke bevoegdheid.

In het tweede lid van artikel 10.3 Awb wordt aangegeven in welke gevallen de aard van de bevoegdheid zich in ieder geval tegen mandaatverlening zal verzetten. Daarnaast zal in elke situatie moeten worden beoordeeld of een bepaald mandaat zich wel verdraagt met de wettelijke regeling. De beslissing om een ander te machtigen om een bevoegdheid uit te oefenen is een op (publiekrechtelijk) rechtsgevolg gerichte rechtshandeling. Dat betekent dat als een dergelijke beslissing door een bestuursorgaan wordt genomen en op schrift wordt gesteld, we te maken hebben met een besluit in de zin van de Awb. Dat besluit strekt er toe dat de gemandateerde zich tegenover de burger kan gedragen als vertegenwoordiger van de mandaatgever en dat zijn handelingen in principe tegenover de burger tot binding van de mandaatgever leidt.

Ondermandaat

De mandaatgever kan toestaan dat ondermandaat wordt verleend. Ondermandaat houdt in dat aan de gemandateerde de bevoegdheid wordt gegeven om zelf een ander aan te wijzen die met de uitoefening van de gemandateerde bevoegdheid wordt belast. Dit kan zelfs een externe persoon zijn, bijvoorbeeld de brandweer. Bij ondermandaat gelden alle bepalingen die voor mandaat van toepassing zijn. Omdat de mandaatgever ten volle verantwoordelijk blijft, zal voor ondermandaat wel de eis gelden dat mandaatverlening door de gemandateerde enkel kan plaatsvinden met instemming van de mandaatgever. Die eis blijkt ook uit artikel 10.9 Awb waarin is bepaald dat de mandaatgever kan toestaan dat ondermandaat wordt verleend.

Soorten mandaten

Van de verschillende soorten mandaten zullen de volgende in dit mandaatbesluit zijn opgenomen:

1. Beslissingsmandaat: hierbij wordt de beslissing geheel overgelaten aan de gemandateerde. In het bevoegdhedenregister is gekozen voor de omschrijving: ‘het beslissen op een aanvraag van …’. Onder deze bevoegdheid vallen alle handelingen die vereist zijn om tot een besluit op aanvraag te kunnen komen.

Dat wil zeggen alle voorbereidingshandelingen, zoals het inwinnen van advies en het verzoeken om aanvullende informatie maar ook bijvoorbeeld het buiten behandeling laten wegens onvolledigheid van de aanvraag. Ook valt onder dit mandaat de bevoegdheid tot het verbinden van voorschriften aan een vergunning. In het ondermandaat van elke afdeling kunnen deze bevoegdheden nader zijn uitgewerkt.

2. Ondertekeningsmandaat: hierbij gaat de verleende machtiging niet verder dan tot ondertekening namens het bestuursorgaan. In het register is een bevoegdheid opgenomen voor ‘het ondertekenen van alle correspondentie ter zake van de uitvoering van de door de afdeling voorbereide raadsbesluiten en besluiten van het college’. Hiermee wordt uitsluitend een ondertekeningmandaat bedoeld voor besluiten die door het college of de raad zijn genomen. Het gaat daarbij in feite alleen om de bekendmaking van een besluit dat door het bestuursorgaan is genomen. Inhoudelijk heeft het bestuursorgaan het besluit zelf genomen. Met een ondertekeningmandaat kunnen bijvoorbeeld geen voorschriften aan een besluit worden verbonden als die niet expliciet in het besluit van het bestuursorgaan zijn vermeld.

3. Volmacht

Volmacht is geregeld in titel 3.3. van het Burgerlijk wetboek en betekent de bevoegdheid die een volmachtgever verleent aan een ander, de gevolmachtigde, om in zijn naam rechtshandelingen te verrichten.

De burgemeester is degene die de gemeente vertegenwoordigt in en buiten rechte (artikel 171 Gemeentewet). De burgemeester kan voor het verrichten van rechtshandelingen een volmacht verlenen aan een ander, werkzaam onder zijn verantwoordelijkheid.

4. Machtiging

Een machtiging is een handeling die geen besluit en ook geen privaatrechtelijke rechtshandeling is. Hierbij kan gedacht worden aan een handeling die geen rechtsgevolg heeft zoals het ondertekenen van een informatieve brief.

Het aangaan van overeenkomsten

Algemeen

Het aangaan van een overeenkomst is een privaatrechtelijke rechtshandeling waarbij de gemeente Meerssen partij is. Het gaat daarbij om de gemeente als privaatrechtelijke rechtspersoon en niet om het college of de burgemeester als bestuursorganen. Omdat de gemeente als bestuursorgaan niet bestaat, is het college op grond van de Gemeentewet bevoegd om te besluiten tot privaatrechtelijke rechtshandelingen (artikel 160 lid 1 onder e). Het college zal dus moeten besluiten om een bepaalde overeenkomst aan te willen gaan.

Vervolgens is bepaald dat de burgemeester de gemeente in en buiten rechte vertegenwoordigt (artikel 171 Gemeentewet). Dit houdt in zowel formele procesvertegenwoordiging (in rechte) als vertegenwoordiging bij het verrichten van privaatrechtelijke rechtshandelingen (buiten rechte). De burgemeester is daarom degene die overeenkomst namens de gemeente ondertekent.

Voor het aangaan van een overeenkomst is dus zowel een mandaat nodig van het college (voor de beslissing om een overeenkomst aan te gaan) als een volmacht van de burgemeester om de overeenkomst te ondertekenen.

Welke overeenkomsten worden in mandaat genomen (besluit en ondertekening)

Voor overeenkomsten die worden aangegaan ter uitvoering van een bepaalde functie waarvoor een budget is vastgesteld, is een algemene bepaling opgenomen. Voor deze overeenkomsten geldt een mandaat voor het besluiten tot het aangaan van de overeenkomst. Het mandaat is beperkt tot besluiten waarmee een direct financieel belang is gemoeid van maximaal € 25.000,–.

Voor overeenkomsten waartoe in mandaat is besloten is een algemene volmacht opgenomen zodat deze ondertekend kunnen worden namens de burgemeester.

Welke overeenkomsten worden door het college genomen (besluit en ondertekening)

Er is mandaat verleend voor het aangaan voor overeenkomsten tot een bedrag van € 25.000,–. Besluiten die dit bedrag te boven gaan worden aan het college ter besluitvorming voorgelegd. Voor privaatrechtelijke rechtshandelingen waartoe het college zelf heeft besloten, dient de burgemeester te tekenen.

Nakoming van overeenkomsten

Ook is mandaat/volmacht opgenomen voor het vorderen van nakoming van de overeenkomst die in mandaat zijn aangegaan. Dit houdt in dat degene die in mandaat heeft besloten tot het aangaan van een overeenkomst en die in volmacht heeft getekend, ook bevoegd is om nakoming van de overeenkomst te eisen. Dit geldt voor het vorderen van nakoming buiten rechte, dus zonder gerechtelijke procedures. Het besluiten om een gerechtelijke procedure te starten valt buiten dit mandaat.

Algemene wet bestuursrecht

In de Awb staan de spelregels van het bestuursrecht. Voor mandatering zijn met name de hoofdstukken 3 en 4 van belang die de regels geven voor de totstandkoming van besluiten. In het bevoegdhedenregister is een algemeen mandaat opgenomen voor het behandelen van aanvragen. De verschillende bevoegdheden die hierover in de Awb staan, zijn in het register niet nader gespecificeerd. In het bevoegdhedenregister van elke sector wordt vervolgens gedetailleerd aangegeven welke bevoegdheid bij welke functionaris ligt.

Bij mandaatverlening is geen wettelijke grondslag nodig omdat er geen verschuiving van bevoegd- en verantwoordelijkheden van het bestuursorgaan naar de gemandateerde plaatsvindt.

Ingevolge artikel 10.5 Awb wordt bij het verlenen van een algemeen mandaat de eis gesteld dat het schriftelijk geschiedt. Dit impliceert dat ook de beëindiging van dit mandaat schriftelijk zal moeten plaatsvinden. Naast de eisen van schriftelijkheid dient een krachtens mandaat genomen besluit te vermelden namens welk bestuursorgaan het besluit is genomen (artikel 10.10 Awb). Het verlenen van mandaat, als publiekrechtelijke rechtshandeling, zal draagkrachtig gemotiveerd moeten zijn.

BIJLAGE: BEVOEGDHEDENREGISTER BEHOREND BIJ MANDAATBESLUIT GEMEENTE MEERSSEN 2017, IN WERKING GETREDEN D.D. 1 januari 2017

Leeswijzer bevoegdhedenregister

De opbouw van het bevoegdhedenregister sluit aan bij de structuur van de organisatie en is daarmee onder verdeeld in de volgende hoofdstukken:

 • 1.
  Algemene bevoegdheden voor alle sectoren. Hierin zijn onder andere bevoegdheden ondergemandateerd aan ‘coördinatoren’.
 • 2.
  Bevoegdheden voor Afdeling Bedrijfsvoering
 • 3.
  Bevoegdheden voor Afdeling Ruimte
 • 4.
  Bevoegdheden voor Afdeling Samenleving

Kolom #

Numerieke volgorde

Kolom ‘Bevoegdheid’

In deze kolom is de bevoegdheid omschreven die wordt gemandateerd of waarvoor een machtiging wordt verleend, dan wel volmacht wordt gegeven.

Kolom ‘Gemandateerde’

In deze kolom is aangegeven aan welke functionaris het mandaat wordt verleend of aan welke functionaris de machtiging/volmacht wordt gegeven. Mandaten worden altijd verleend aan functionarissen en niet op naam. In beginsel zijn de bevoegdheden gemandateerd aan de afdelingshoofden van de verschillende afdelingen. Voor een aantal mandaten is een rechtstreeks mandaat aan een bepaalde functionaris gegeven.

Kolom ‘Afdeling’

Waar van toepassing

Kolom ‘Ondermandaat’

In deze kolom is aangegeven aan welke functionaris bevoegdheden zijn ondergemandateerd. De mandaatgever kan toestaan dat ondermandaat wordt verleend. Degene die het mandaat heeft gekregen kan die bevoegdheid daarmee nog een keer doorgeven. De afdelingshoofden kunnen de aan hen gegeven bevoegdheden ondermandateren aan medewerkers en aan een aantal externe organisaties. De regels voor (onder) mandaat gelden ook voor volmachten aan ondergeschikten en voor machtigingen.

Kolom ‘Specifieke instructie’

Deze kolom geeft aan welke bijzondere voorwaarden opgelegd worden dan wel welke beperkingen gesteld worden, ten aanzien van het verleende mandaat. Deze instructies dienen in acht te worden genomen. Ook staat hier expliciet vermeld als naast de beschreven gemandateerde bevoegdheden er tevens een volmacht is verleend.

#

Bevoegdheid Algemeen

Gemandateerde

Afdeling

Ondermandaat

Specifieke instructie

1.

Het ondertekenen van alle correspondentie ter zake van de uitvoering van de door de afdeling voorbereide raadsbesluiten en besluiten van het college of de burgemeester, voor zover dit tot het taakveld van het afdelingshoofd behoort

Gemeentesecretaris

Afdelingshoofden,

Medewerker

Ondertekeningsmandaat

2.

Het ondertekenen van door/namens de burgemeester en B&W genomen besluiten voor zover de desbetreffende besluitvorming tot het taakveld van het afdelingshoofd behoort

Gemeentesecretaris,

Afdelingshoofd

Ondertekeningsmandaat

3.

Het afdoen van brieven van feitelijke aard en het voeren van correspondentie voor zover deze betrekking hebben op het taakveld van het afdelingshoofd

Afdelingshoofd

Medewerker

4.

Behandeling van klachten en al hetgeen daartoe behoort

Gemeentesecretaris,

Afdelingshoofd

Tenzij de klacht betrekking heeft op een gedraging van het bestuursorgaan zelf, dan is alleen de gemeentesecretaris bevoegd

5.

Formatiewijziging

Gemeentesecretaris

In overleg met P&O

6.

Vervanging bij afwezigheid van de gemeentesecretaris:

ten aanzien van de dagelijkse uitvoerende taken (inclusief ondertekeningbevoegdheden)

Afdelingshoofden,

Plaatsvervangend afdelingshoofden

Bij de plaatsvervanging wordt onder andere rekening gehouden met senioriteit c.q. aan- of afwezigheid van de aangewezen plaatsvervangers

7.

Vervanging bij afwezigheid van de gemeentesecretaris: ten aanzien van de taken tijdens de collegevergaderingen

Bestuurs-ondersteuner,

Afdelingshoofden,

Plaatsvervangend afdelingshoofden

Uitgezonderd zijn interim (plaatsvervangend) afdelingshoofden. Bij de plaatsvervanging wordt onder andere rekening gehouden met senioriteit c.q. aan- of afwezigheid van de aangewezen plaatsvervangers

8.

Het vertegenwoordigen van de gemeente of haar bestuursorganen in privaatrechtelijke en bestuursrechtelijke procedures, met inbegrip van bezwaar- en administratieve beroepsprocedures (artikel 160 lid 1 onder f en artikel 171 Gemeentewet) daaronder niet begrepen

Medewerker

Volmacht

Dit geldt niet voor procesvertegenwoordiging in privaatrechtelijke procedures waar procesvertegenwoordiging door een raadsman verplicht is

9.

Het vorderen van nakoming van overeenkomsten waartoe in mandaat is besloten

Afdelingshoofd

Volmacht

10.

Reikwijdte van het mandaat: de gemandateerde is bevoegd tot:

– het verrichten van alle benodigde voorbereidingshandelingen,

– het voeren van correspondentie,

– het verstrekken van informatie,

– het ondertekenen van de betreffende besluiten,

– het bekendmaken van het besluit,

– het verdagen dan wel verlengen van de beslistermijn van het te nemen besluit,

– overige directe met de gemandateerde bevoegdheid samenhangende handelingen

Afdelingshoofden,

Medewerker

Mits de inhoud van de correspondentie niet aangemerkt kan worden als een beschikking

11.

Verzoek om aanvraag te completeren (ook m.b.t. vertaling/samenvatting) (art. 4:5 Awb)

Medewerker

Indien geen termijn is gesteld waarbinnen de aanvraag moet worden aangevuld, dient een termijn van 14 dagen te worden geboden, met uitzondering van spoedeisende gevallen

12.

Het voldoen aan de doorzendplicht als bedoeld in artikel 2.3 Awb (ander bestuursorgaan bevoegd)

Medewerker

Met inachtneming van de bepalingen in de Awb

13.

Het op grond van art. 4:5 Awb besluiten tot het niet behandelen van de aanvraag

Afdelingshoofd,

Juridisch beleidsmedewerker,

De medewerker

14.

Afwijzen van een aanvraag bij een herhaalde aanvraag (art. 4:6 lid 2 Awb)

De medewerker

15.

Het op grond van artt. 4:7 en 4:8 Awb gelegenheid geven aan een aanvrager, geadresseerde of derden-belanghebbenden om zijn zienswijze te geven (art. 4:7 lid 1 Awb)

De medewerker

16.

Het nemen van een besluit om af te zien van het horen als bedoeld in art. 4:7 en 4:8 Awb (art. 4:11 Awb)

De medewerker

17.

Het nemen van een besluit om af te zien van het horen bij een financiële beschikking (art. 4:12 Awb)

De medewerker

18.

Het verzenden van voortgangsberichten ingeval een verzoek of aanvraag niet binnen de wettelijke termijn kan worden afgehandeld zoals bedoeld in artikel 4:14 Awb (kennisgeving nieuwe afhandeltermijn)

De medewerker

Het voortgangsbericht wordt twee weken voor het verstrijken van de wettelijke termijn toegezonden aan de aanvrager

19.

Het nemen van besluiten naar aanleiding van Wobverzoeken (inclusief verdagen van beslistermijn)

Afdelingshoofden

Dit geldt voor zowel positieve als negatieve besluiten

20.

Het opleggen van een last onder bestuursdwang, last onder dwangsom of bestuurlijke boete inclusief de eventueel noodzakelijke invorderingsbeschikking

Afdelingshoofden

21.

Vertegenwoordiging tot het bijwonen bij en optreden tijdens mediationbijeenkomsten, het aangaan en ondertekenen van een mediationovereenkomst, het aangaan en ondertekenen van een vaststellingsovereenkomst (voor situaties waarin het voorbereidingsbesluit c.q. primair besluit onder ambtelijk mandaat is genomen m.b.t. het verrichten van privaatrechtelijke

rechtshandelingen en bij overige handelingen (waaronder voorbereidingshandelingen en klachten)

Afdelingshoofden

22.

Het besluiten tot het aangaan van overeenkomsten en/of het geven van opdrachten (artikel 160 lid 1 onder e Gemeentewet) in verband met de uitvoering van gemeentelijke taken onder de nader aangeduide voorwaarden

Afdelingshoofd

Medewerker

Is verleend onder voorwaarde dat:

- die werkzaamheden blijkens de functiebeschrijving en/of het projectplan behoren tot het takenpakket van de betreffende ambtenaar

- het per overeenkomst of opdracht om maximaal € 25.000,- gaat en

- een en ander past binnen het kader van:

- een goedgekeurde begrotingspost

- de regeling Budgethouderschap

- aanbestedingsnota

23.

Het afsluiten en ondertekenen van overeenkomsten en/of het geven van opdrachten (artikel 171 lid 1 en 2 Gemeentewet) in verband met de uitvoering van gemeentelijke taken onder de nader aangeduide voorwaarden

Afdelingshoofd

Is verleend onder voorwaarde dat:

- die werkzaamheden blijkens de functiebeschrijving en/of het projectplan behoren tot het takenpakket van de betreffende ambtenaar

- het per overeenkomst of opdracht om maximaal € 25.000,- gaat en

- een en ander past binnen het kader van:

- een goedgekeurde begrotingspost

- de regeling Budgethouderschap

- aanbestedingsnota

24.

Het besluiten tot het aangaan van overeenkomsten en/of het geven van opdrachten (artikel 160 lid 1 onder e Gemeentewet) in verband met de uitvoering van gemeentelijke taken onder de nader aangeduide voorwaarden

Medewerker

Is verleend aan medewerkers die geen budgethouder zijn onder voorwaarde dat:

- die werkzaamheden blijkens de functiebeschrijving en/of het projectplan behoren tot het takenpakket van de betreffende ambtenaar

- het per overeenkomst of opdracht om maximaal € 5.000,- gaat en

- een en ander past binnen het kader van:

- een goedgekeurde begrotingspost

- de regeling Budgethouderschap

- aanbestedingsnota

25.

Het afsluiten en ondertekenen van overeenkomsten en/of het geven van opdrachten (artikel 171 lid 1 en 2 Gemeentewet) in verband met de uitvoering van gemeentelijke taken onder de nader aangeduide voorwaarden

Medewerker

Is verleend aan medewerkers die geen budgethouder zijn onder voorwaarde dat:

- die werkzaamheden blijkens de functiebeschrijving en/of het projectplan behoren tot het takenpakket van de betreffende ambtenaar

- het per overeenkomst of opdracht om maximaal € 5.000,- gaat en

- een en ander past binnen het kader van:

- een goedgekeurde begrotingspost

- de regeling Budgethouderschap

- aanbestedingsnota

26.

Het nemen van besluiten tot opdrachtverlening m.b.t. meerwerk bij overschrijding van het gevoteerde bedrag

Afdelingshoofd

Medewerker

Tot een maximumoverschrijding van 10% van het gevoteerde bedrag doch niet meer dan € 25.000,-

27.

Het vestigen, beëindigen of wijzigen van beperkte zakelijke rechten, kwalitatieve verplichtingen, zowel ten behoeve van als ten laste van gemeentelijke eigendommen

Gemeentesecretaris,

Afdelingshoofd

Volmacht

28.

Het aansprakelijk stellen van derden inzake beschadiging van gemeente-eigendommen en persoonlijk letsel van gemeentepersoneel

Afdelingshoofd,

Beleidsmedewerker juridische controle

Volmacht

29.

Toestemming overuren verlenen binnen de daarvoor bestemde budgetten

Afdelingshoofd

Bedrijfs-voering

Coördinator financiële administratie

Toestemming wordt ook bij aanwezigheid van Afdelingshoofden verleend door:

- plaatsvervangers en

- (beleids)medewerker met coördinerende functie

30.

Toestemming overuren verlenen binnen de daarvoor bestemde budgetten

Afdelingshoofd

Ruimte

Coördinator BOR,

Coördinator vergunningen/hand-having

Toestemming wordt ook bij aanwezigheid van Afdelingshoofden verleend door:

- plaatsvervangers en

- (beleids)medewerker met coördinerende functie

31.

Toestemming overuren verlenen binnen de daarvoor bestemde budgetten

Afdelingshoofd

Samen-leving

Coördinator ondersteuning KCC,

Coördinator KCC,

Coördinator sociaal team

Toestemming wordt ook bij aanwezigheid van Afdelingshoofden verleend door:

- plaatsvervangers en

- (beleids)Medewerker met coördinerende functie

32.

Goedkeuring mutaties tijdregistratie

Afdelingshoofd

Bedrijfs-voering

Coördinator financiële administratie

Toestemming wordt ook bij aanwezigheid van Afdelingshoofden verleend door plaatsvervangers en beleidsmedewerkers die coördinerende functie hebben

33.

Goedkeuring mutaties tijdregistratie

Afdelingshoofd

Ruimte

Coördinator BOR,

Coördinator Vergunningen/ Handhaving

Toestemming wordt ook bij aanwezigheid van Afdelingshoofden verleend door plaatsvervangers en

beleidsmedewerker die coördinerende functie hebben

34.

Goedkeuring mutaties tijdregistratie

Afdelingshoofd

Samen-leving

Coördinator KCC,

Coördinator ondersteuning KCC,

Coördinator sociaal team

Toestemming wordt ook bij aanwezigheid van Afdelingshoofden verleend door plaatsvervangers en

beleidsmedewerker die coördinerende functie hebben

35.

Toekennen intrekken verlofverzoeken

Afdelingshoofd

Bedrijfs-voering

Coördinator financiële administratie

Toestemming wordt ook bij aanwezigheid van Afdelingshoofden verleend door plaatsvervangers en

beleidsmedewerker die coördinerende functie hebben

36.

Toekennen intrekken verlofverzoeken

Afdelingshoofd

Ruimte

Coördinator BOR,

Coördinator Vergunningen/Handhaving

Toestemming wordt ook bij aanwezigheid van Afdelingshoofden verleend door plaatsvervangers en

beleidsmedewerker die coördinerende functie hebben

37.

Toekennen intrekken verlofverzoeken

Afdelingshoofd

Samen-leving

Coördinator KCC,

Coördinator ondersteuning KCC,

Coördinator sociaal team

Toestemming wordt ook bij aanwezigheid van Afdelingshoofden verleend door plaatsvervangers en

beleidsmedewerker die coördinerende functie hebben

38.

Toekennen reiskostenvergoeding dienstreizen

Afdelingshoofd

Bedrijfs-voering

Coördinator financiële administratie

Toestemming wordt ook bij aanwezigheid van Afdelingshoofden verleend door plaatsvervangers en

beleidsmedewerker die coördinerende functie hebben.

Deze taken worden niet uitgeoefend als er sprake is van verstrengeling van belangen

39.

Toekennen reiskostenvergoeding dienstreizen

Afdelingshoofd

Ruimte

Coördinator BOR,

Coördinator Vergunningen/Handhaving

Toestemming wordt ook bij aanwezigheid van Afdelingshoofden verleend door plaatsvervangers en beleidsmedewerker die coördinerende functie hebben.

Deze taken worden niet uitgeoefend als er sprake is van verstrengeling van belangen

40.

Toekennen reiskostenvergoeding dienstreizen

Afdelingshoofd

Samen-leving

Coördinator KCC,

Coördinator ondersteuning KCC,

Coördinator sociaal team

Toestemming wordt ook bij aanwezigheid van Afdelingshoofden verleend door plaatsvervangers en

beleidsmedewerker die coördinerende functie hebben.

Deze taken worden niet uitgeoefend als er sprake is van verstrengeling van belangen

41.

Toekennen ‘kleine directe beloningen Medewerker overeenkomstig beleid

Afdelingshoofd

42.

Toekennen GSM en ipads aan Medewerker

Afdelingshoofd

43.

Bepalen werktijdenpatroon Medewerker

Afdelingshoofd

44.

Opstellen reguliere vacature en wervingskanalen

Afdelingshoofd

45.

Vaststellen vacaturetekst m.u.v. teksten voor leidinggevenden

Afdelingshoofd

46.

Besluiten tot toestemming gebruik maken van het eigen motorrijtuig voor de dienst

Afdelingshoofd

47.

Opstellen rooster wachtdienst

Afdelingshoofd

48.

Uitvoeren regeling bijzondere gebeurtenissen (personeelsrecepties e.d.)

Afdelingshoofd

49.

Verlenen toestemming deelname cursus/ congres e.d. tot max. € 3.000,– na advies P&O op basis van opleidingsplan en binnen het kader van een goedgekeurde begrotingspost

Afdelingshoofd

50.

Uitvoering geven aan de vastgelegde afspraken in het persoonlijk ontwikkelingsplan (POP), incl. voorwaarden en faciliteiten

Afdelingshoofd

51.

Eenmaal per 3 jaren opstellen van een persoonlijk ontwikkelingsplan voor elke Medewerker

Afdelingshoofd

52.

Selecteren en oproepen van personen voor sollicitatiegesprekken en tests m.u.v. leidinggevende functie

Afdelingshoofd,

Beleidsmedewerker P&O

In overleg met P&O,

Voor Beleidsmedewerker P&O: bij sleutelfuncties gemeentesecretaris betrekken

53.

Aantrekken van stagiaires & vrijwilligers

Afdelingshoofd

54.

Uitvoeren regels bij ziekte en ziekteverzuim-begeleiding

Afdelingshoofd

55.

Opdracht geven tot bedrijfskundige begeleiding/onderzoek

Afdelingshoofd

56.

Afsluiten abonnementen binnen budget

Afdelingshoofd

57.

Ondertekenen stagecontracten of beëindiging ervan (artikel 171 lid 1 en 2 Gemeentewet)

Afdelingshoofd

Volmacht

#

Bevoegdheid Bedrijfsvoering

Gemandateerde

Ondermandaat

Specifieke instructie

58.

Uitvoering geven aan de Wet op de Omzetbelasting

Beleidsmedewerker financiën,

Coördinator financiële administratie,

Medewerker dienstverlening financiën

59.

Uitvoering geven aan de Wet op de loonbelasting 1964

Beleidsmedewerker P&O,

Medewerker dienstverlening P&O

60.

Het met inachtneming van het treasurystatuut aangaan van geldleningen dan wel beleggen van gelden

Beleidsmedewerker financiën

61.

Het verdagen van de beslistermijn van een Wobverzoek (art. 6 lid 2 Wob)

Beleidsmedewerker juridische controle

62.

Opvragen van gegevens uit het politieregister (art. 16 lid 1 sub c Wet politiegegevens)

Beleidsmedewerker openbare orde en veiligheid,

Medewerker juridische controle

63.

Besluiten op grond van de Zondagswet en de Wet openbare manifestaties

Beleidsmedewerker openbare orde en veiligheid,

Medewerker juridische controle

Mandaat geldt tenzij sprake is van een inperking van grondrechten

64.

Het besluiten tot (artikel 160 lid 1 onder e Gemeentewet) en het aanbrengen van mutaties in verzekering, niet zijnde veranderingen in polisvoorwaarden (artikel 171 lid 1 en 2 Gemeentewet)

Gemeentesecretaris

Mandaat en volmacht

65.

Het besluiten tot (artikel 160 lid 1 onder e Gemeentewet) en het aanbrengen van mutaties in verzekering, niet zijnde veranderingen in polisvoorwaarden (artikel 171 lid 1 en 2 Gemeentewet)

Afdelingshoofd,

Coördinator financiële administratie,

Medewerker financiële administratie

I.o.m. budgethouder

66.

Het besluiten tot (artikel 160 lid 1 onder e Gemeentewet) en het aangaan van verzekeringen tot een bedrag van € 5000,00 (artikel 171 lid 1 en 2 Gemeentewet)

Gemeentesecretaris,

Afdelingshoofd,

Coördinator financiële administratie,

Medewerker financiële administratie

Mandaat en volmacht

67.

Het besluiten tot (artikel 160 lid 1 onder e Gemeentewet), het prolongeren dan wel het oversluiten van verzekeringen in het geval van gunstiger voorwaarden en premies waarbij een gelijk verzekeringspakket wordt aangeboden (artikel 171 lid 1 en 2 Gemeentewet)

Gemeentesecretaris,

Afdelingshoofd,

Coördinator financiële administratie,

Medewerker financiële administratie

Mandaat en volmacht

68.

Het afhandelen van aansprakelijkstellingen namens de gemeente tot een bedrag van € 5.000,00 inclusief de hierbij behorende correspondentie

Gemeentesecretaris,

Afdelingshoofd,

(Beleids)medewerker juridische controle

69.

Betrokkenen in kennis stellen indien de claim naar de verzekeringsmaatschappij wordt doorgezonden. Inclusief de daarbij behorende correspondentie

Gemeentesecretaris,

Afdelingshoofd,

(Beleids)medewerker juridische controle

70.

Het verrichten van feitelijke handelingen in verband met de uitvoering van de Wet bescherming persoonsgegevens en het voeren van correspondentie hierover

Gemeentesecretaris,

Afdelingshoofd,

Functionaris Gegevensbeheer,

Beleidsmedewerker juridische controle

71.

Vaststellen vergoeding voor stagiaires overeenkomstig IGOM-tarieven

Afdelingshoofd

72.

Beslissen op verzoeken in het kader van het Individueel Keuzebudget (IKB) om toepassing fietsregeling

Beleidsmedewerker P&O

73.

Toekennen/weigeren buitengewoon verlof/ kortdurend zorgverlof of adoptieverlof

Afdelingshoofd

74.

Besluiten op verzoeken betaald ouderschapsverlof

Afdelingshoofd

75.

Besluiten op aanvragen zwangerschap/ bevallingsverlof

Afdelingshoofd

Kennisgeving aan Gemeentesecretaris

76.

(Her)berekenen jaarlijkse verlofrechten

Afdelingshoofd

77.

Controle op uitvoering regeling werving en selectie

Afdelingshoofd

78.

Verstrekken kledingvergoeding

Afdelingshoofd

79.

Uitbetalen geaccordeerde declaraties

Medewerker dienstverlening P&O,

Beleidsmedewerker P&O

80.

Uitvoeren procedureregeling hulpmiddelen

Medewerker dienstverlening P&O,

Beleidsmedewerker P&O

81.

Voeren van correspondentie i.v.m. aantrekken tijdelijk personeel

Beleidsmedewerker P&O

Medewerker dienstverlening P&O

82.

Mededeling aan sollicitanten die niet voor benoeming in aanmerking komen

Beleidsmedewerker P&O

Medewerker dienstverlening P&O

83.

Jaaropgave inkomstenbelasting 47/49 aan belastingdienst

Beleidsmedewerker P&O,

Medewerker dienstverlening P&O

84.

Uitvoeren voorschriften m.b.t. salarisadministratie

Beleidsmedewerker P&O,

Medewerker dienstverlening P&O

85.

Uitvoeren pensioenwet

Beleidsmedewerker P&O,

Medewerker dienstverlening P&O

86.

Doen van aangifte loonbelasting voor werknemers in dienst gemeente

Beleidsmedewerker P&O,

Medewerker dienstverlening P&O

87.

Voeren van algemene correspondentie inzake P&O-zaken

Beleidsmedewerker P&O,

Medewerker dienstverlening P&O

88.

Verstrekken werkgeversverklaring werknemers gemeente Meerssen

Beleidsmedewerker P&O,

Medewerker dienstverlening P&O

89.

Doorvoeren geaccordeerde tijdregistratiemutaties

Beleidsmedewerker P&O, Medewerker dienstverlening P&O

90.

Declareren salariskosten ingevolge werkgelegenheidsregelingen

Beleidsmedewerker P&O

91.

Inventariseren van gemelde nevenwerkzaamheden

Beleidsmedewerker P&O

Conform artikel 15.1 e Car Uwo

92.

Uitvoeren functiewaarderingsprocedure

Beleidsmedewerker P&O

93.

Uitvoeren bezwaarschriftenprocedure

Beleidsmedewerker P&O

94.

Openstellen van vacature in geval van vacante reeds bestaande functie

Afdelingshoofd

Mits er geen sprake is van functie-uitbreiding

95.

Tijdelijke invulling van een vacature

Afdelingshoofd

Mits passend binnen het bestaande salarisbudget

#

Onderwerp

Bevoegdheid Ruimte

Gemandateerde

Ondermandaat

Specifieke instructie

RUD #

96.

OMGEVINGSVERGUNNING

Vergunning zonder afwijking Wabo

Medewerker dienstverlening,

Beleidsmedewerker juridisch

Uitgezonderd is afhandeling van milieu wegens mandaat aan RUD en uitgezonderd vergunningen voor monumenten, welke afhandeling niet in overeenstemming is met adviezen van de Monumentencommissie, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en/of college van GS

97.

OMGEVINGSVERGUNNING

Vergunning conform art. 2.1 lid 1 onder c Wabo met afwijking als bedoeld in artikel 2.12 Wabo

Medewerker dienstverlening,

Beleidsmedewerker juridisch

Met uitzondering van:

- het nemen van een principebesluit ten aanzien van toepassing van afwijkingen als bedoeld in artikel 2.12 lid 1 onder a sub 3 en art. 2.12 lid 1 onder c Wabo

- het nemen van een definitief besluit ten aanzien van toepassing van een afwijking als bedoeld in de artt. 2.12 lid 1 onder a sub 3, 2.12 lid 1 onder c en 2.12 lid 2 Wabo

98.

OMGEVINGSVERGUNNING

Aanhouding Artt. 3.3, 3.4 en 3.5 van de Wabo

Medewerker dienstverlening vergunningen

99.

OMGEVINGSVERGUNNING

Vergunning met ontheffing Bouwbesluit

Medewerker dienstverlening,

Beleidsmedewerker juridisch

100.

OMGEVINGSVERGUNNING

Vergunning met ontheffing bouwverordening

Medewerker dienstverlening

Beleidsmedewerker juridisch

101.

OMGEVINGSVERGUNNING

Schriftelijke vastlegging bevel tot stillegging art. 5.17 Wabo

Medewerker dienstverlening vergunningen

102.

OMGEVINGSVERGUNNING

Feitelijke stillegging bouwwerkzaamheden art. 5.17 Wabo

Medewerker dienstverlening vergunningen

103.

OMGEVINGSVERGUNNING

Afhandeling melding art2.25 lid 2 Wabo

Medewerker dienstverlening vergunningen

104.

OMGEVINGSVERGUNNING

Het verlengen van de termijn voor het nemen van een beslissing op een aanvraag om een omgevingsvergunning op grond van art. 3.9. lid 2 van de Wabo (reguliere procedure)

Medewerker dienstverlening vergunningen

105.

OMGEVINGSVERGUNNING

Het verlengen van de termijn voor het nemen van een beslissing op een aanvraag om een omgevingsvergunning op grond van art. 3.12 lid 8 van de Wabo (uitgebreide procedure)

Medewerker dienstverlening vergunningen

106.

OMGEVINGSVERGUNNING

Verlenen omgevingsvergunning voor het vellen van houtopstand inclusief noodkap (APV)

Medewerker dienstverlening vergunning,

Medewerkers dienstverlening/ ondersteuning KCC

107.

OMGEVINGSVERGUNNING

Verlenen omgevingsvergunning voor het opslaan van roerende zaken (APV)

Medewerker dienstverlening vergunning,

Medewerkers dienstverlening/ ondersteuning KCC

108.

OMGEVINGSVERGUNNING

Omgevingsvergunning voor het maken/veranderen van een uitweg (APV)

Medewerkers dienstverlening/ ondersteuning KCC

109.

VERGUNNINgVRIJE BOUWWERKEN

Mededeling vergunningsvrij

Medewerker dienstverlening vergunningen

110.

GEBRUIKSMELDING/SLOOPMELDING

Acceptatie van gebruiksmelding art. 1.18 Bouwbesluit

Medewerker dienstverlening vergunningen

111.

GEBRUIKSMELDING/SLOOPMELDING

Acceptatie van sloopmelding art. 1.26 Bouwbesluit

Medewerker dienstverlening vergunningen

112.

RUD ALGEMEEN

Onderstaande mandaten, volmachten en machtigingen worden verleend aan medewerkers van de RUD Zuid-Limburg op basis van artikel 10 lid 4 Awb

Mandaat is verleend aan de directeur van de RUD, tenzij nadrukkelijk ondermandaat aan Afdelingshoofd RUD is toegekend

Bij afwezigheid van directeur worden zijn bevoegdheden door de plaatsvervanger uitgeoefend

De afdelingshoofden die ondermandaat hebben, hebben tevens sub-volmacht en sub-machtiging, tenzij dit nadrukkelijk is uitgesloten

A00

113.

RUD ALGEMEEN

De voorbereiding en uitvoering van besluiten van het bevoegd gezag, voor zover vallend binnen de taken van de RUD Zuid-Limburg

Afdelingshoofd

A01

114.

RUD ALGEMEEN

Het voeren van correspondentie ter voorbereiding en uitvoering van besluiten van het bevoegd gezag, voor zover vallend binnen de taken van de RUD Zuid-Limburg

Afdelingshoofd

A02

115.

RUD ALGEMEEN

Het verlengen of verdagen van de termijn voor het nemen van een besluit

Afdelingshoofd

A03

116.

RUD ALGEMEEN

Alle besluiten inzake bestuursrechtelijke procedures en het uitvoeren van alle proceshandelingen, indien het primaire besluit in mandaat of ondermandaat is genomen

Uitgezonderd hiervan zijn:

- het instellen van (hoger) beroep met uitzondering van het instellen van pro-forma (hoger) beroep;

- het instellen van incidenteel (hoger) beroep met uitzondering van het instellen van pro-forma incidenteel (hoger) beroep

Afdelingshoofd

Ondermandaat niet mogelijk voor besluiten op bezwaar-schriften

A04

117.

RUD ALGEMEEN

Het eenmalig dan wel doorlopend machtigen van medewerkers of externe adviseurs om het bevoegd gezag te vertegenwoordigen in bestuursrechtelijke procedures

Ondermandaat niet mogelijk

A05

118.

RUD ALGEMEEN

Het aangaan en ondertekenen van mediation-overeenkomsten, het voeren van gesprekken onder leiding van een mediator, het aangaan van vaststellingsovereenkomsten als resultaat van deze gesprekken alsmede het aanwijzen van functionarissen om namens Burgemeester en Wethouders gesprekken onder leiding van een mediator te voeren

Afdelingshoofd

A06

119.

RUD ALGEMEEN

Het aanvragen en verantwoorden van subsidies op basis van regelingen van andere overheidsorganen, het Rijk en de Europese Unie, alsmede het aangaan van uitvoeringsovereenkomsten ter verkrijging van deze subsidies

Ondermandaat niet mogelijk

A07

120.

RUD ALGEMEEN

Besluiten op grond van de Wet openbaarheid van bestuur en de Wet hergebruik van overheidsinformatie

Afdelingshoofd

A08

121.

RUD ALGEMEEN

Het maken van afspraken met OM, politie en landelijke inspectie- en opsporingsdiensten, waaronder het periodiek afsluiten van handhavingsarrangementen met het OM en de politie

Afdelingshoofd

A09

122.

RUD UITVOERING

Besluiten tot het verlenen of weigeren van omgevingsvergunningen, voor zover betrekking hebbend op enkelvoudige aanvragen voor de activiteit milieu als bedoeld in artikel 2.1 lid 1 onder e en i van de Wabo

Uitgezonderd hiervan zijn besluiten tot het weigeren van omgevingsvergunningen, tenzij:

- het besluit tot weigering van de omgevingsvergunning is gebaseerd op een algemeen verbindend voorschrift of beleidsregel

of

- het besluit tot weigering van de omgevingsvergunning is voorbereid met de reguliere voorbereidingsprocedure van de Wabo

Afdelingshoofd

 N.B. De tekst ‘Uitgezonderd hiervan zijn etc.’ is niet van toepassing voor de gemeenten Beek, Nuth en Stein

U01

123.

RUD UITVOERING

Besluiten inzake het wijzigen van de voorschriften van omgevingsvergunningen voor de activiteit milieu als bedoeld in artikel 2.1 lid 1 onder e van de Wabo

Afdelingshoofd

U02

124.

RUD UITVOERING

Besluiten inzake het intrekken van omgevingsvergunningen voor de activiteit milieu als bedoeld in artikel 2.1 lid 1 onder e en i van de Wabo

Afdelingshoofd

U03

125.

RUD UITVOERING

Besluiten tot het niet behandelen van aanvragen en het afwijzen van aanvragen als bedoeld in artikel 4:5 en 4:6 van de Awb

Afdelingshoofd

U04

126.

RUD UITVOERING

Besluiten op grond van hoofdstuk 7, 8, 10, 13 en 19 van de Wm, voor zover vallend binnen de taken van de RUD Zuid-Limburg

Afdelingshoofd

U05

127.

RUD UITVOERING

Het uitvoeren van werkzaamheden in het kader van het RRGS als bedoeld in titel 12.2 van de Wm

Afdelingshoofd,

en medewerkers

U06

128.

RUD UITVOERING

Het beoordelen van PRTR verslagen als bedoeld in titel 12.3 van de Wm

Afdelingshoofd

U07

129.

RUD UITVOERING

Het uitvoeren van werkzaamheden op de e-MJV applicatie en IPPC applicatie inzake PRTR verslagen, MJA rapportages, EEP rapportages en IPPC gegevens

Afdelingshoofd,

en medewerkers

U08

130.

RUD UITVOERING

Het afhandelen van meldingen en het nemen van besluiten op grond van het Activiteitenbesluit milieubeheer

Afdelingshoofd

U09

131.

RUD UITVOERING

Het afhandelen van meldingen en het nemen van besluiten op grond van het Vuurwerkbesluit

Afdelingshoofd

U10

132.

RUD UITVOERING

Het afhandelen van kennisgevingen op grond van het Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval

Afdelingshoofd

U11

133.

RUD UITVOERING

Besluiten op grond van artikel 15, 17, 65 en 66 van de Wet bodembescherming, voor zover betrekking hebbend op het Besluit bodemkwaliteit en het Besluit lozen buiten inrichtingen en voor zover vallend binnen de taken van de RUD Zuid-Limburg

Afdelingshoofd

U12

134.

RUD UITVOERING

Het afhandelen van meldingen ten aanzien van bedrijfsmatige activiteiten op grond van het Besluit bodemkwaliteit

Afdelingshoofd

U13

135.

RUD UITVOERING

Het afhandelen van meldingen en het nemen van besluiten op grond van het Besluit lozen buiten inrichtingen, voor zover betrekking hebbend op gesloten bodemenergiesystemen buiten inrichtingen

Afdelingshoofd

U14

136.

RUD UITVOERING

Besluiten inzake het vervoeren van gevaarlijke stoffen over andere dan de aangewezen wegen voor het laden en lossen van die stoffen op grond van artikel 29 van de Wet vervoer gevaarlijke stoffen

Afdelingshoofd

U15

137.

RUD UITVOERING

Besluiten inzake het laden en lossen van gevaarlijke stoffen op een voor het publiek toegankelijke plaats binnen een bebouwde kom op grond van sectie 7.5.11 voorschrift CV1 (1) a van de Europese overeenkomst voor het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de weg (ADR 2015)

Afdelingshoofd

U16

138.

RUD UITVOERING

Besluiten inzake het vaststellen van een hogere waarde voor de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting als bedoeld in artikel 110a van de Wet geluidhinder

Afdelingshoofd

U17

139.

RUD UITVOERING

Het uitbrengen van adviezen met het oog op de samenhang tussen omgevingsvergunningen en watervergunningen als bedoeld in artikel 6.27 van de Waterwet

Afdelingshoofd

U18

140.

RUD UITVOERING

Besluiten inzake het veroorzaken van geluidhinder en trillinghinder op grond van artikel 8.3 en 8.4 van het Bouwbesluit 2012

Afdelingshoofd

U19

141.

RUD UITVOERING

Besluiten inzake het in de uitoefening van een bedrijf of nevenbedrijf ter beschikking stellen dan wel voor het ter beschikking stellen aanwezig houden van consumentenvuurwerk op grond van de APV

Afdelingshoofd

U20

142.

RUD UITVOERING

Besluiten inzake het op een zodanige wijze in werking hebben van toestellen of geluidsapparaten of verrichten van handelingen dat voor een omwonende of voor de omgeving geluidhinder wordt veroorzaakt op grond van de APV

Afdelingshoofd

U21

143.

RUD UITVOERING

Besluiten inzake het in de openlucht verbranden van afvalstoffen of anderszins aanleggen, stoken of hebben van vuur op grond van de APV

Afdelingshoofd

U22

144.

RUD UITVOERING

Besluiten inzake het in of aan een bouwwerk of op een open erf of terrein bevestigen of plaatsen, werpen of hebben van voorwerpen of stoffen, verrichten of nalaten van handelingen of gebruiken van werktuigen ter voorkoming van overlast in het algemeen (onder andere stank, rook, roet, walm, stof, vocht, licht, geluid, trilling) op grond van de APV

Afdelingshoofd

U23

145.

RUD UITVOERING

Het afhandelen van kennisgevingen inzake de viering van incidentele festiviteiten op grond van het Activiteitenbesluit milieubeheer juncto de APV

Afdelingshoofd

U24

146.

RUD HANDHAVING

Het aanwijzen van ambtenaren belast met het houden van toezicht op de naleving op grond van artikel 5.10, lid 3 van de Wabo

Ondermandaat niet mogelijk

H01

147.

RUD HANDHAVING

Het uitoefenen van toezicht op de naleving van het bij of krachtens de Wabo en de bij of krachtens de in artikel 5.1 van de Wabo genoemde wetten juncto 5.2 van de Wabo bepaalde, voor zover vallend onder de basistaken

Afdelingshoofd

H02

148.

RUD HANDHAVING

Het voeren van alle correspondentie in het kader van toezicht en handhaving, waaronder in ieder geval begrepen:

a. een bezoekbevestigingsbrief;

b. een vooraankondiging last onder bestuursdwang of last onder dwangsom;

c. vorderingen om informatie in het kader van de controle op de naleving van regelgeving, alsmede de reacties op de in dit kader toegezonden informatie (artikel 5.16 van de Awb)

Afdelingshoofd

H03

149.

RUD HANDHAVING

Het nemen van besluiten over, op grond van vergunningvoorschriften, te overleggen meldingen, rapportages e.d.

Afdelingshoofd

H04

150.

RUD HANDHAVING

Voorbereidingshandelingen op grond van afdeling 5.3.1 en 5.3.2 van de Awb en besluiten op grond van afdeling 5.3.2van de Awb, met uitzondering van de besluiten op grond van artikel 5:37 van de Awb

Afdelingshoofd

H05

151.

RUD HANDHAVING

Besluiten tot het opleggen van een spoedeisende last onder bestuursdwang conform artikel 5.31 van de Awb juncto 5.17 van de Wabo dan wel de schriftelijke bekrachtiging van de mondelinge aanzegging daartoe

Afdelingshoofd en toezichthouders

H06

152.

RUD HANDHAVING

Besluiten en de voorbereidingshandelingen tot het vaststellen van gedoogbeschikkingen

Afdelingshoofd

H07

153.

RUD HANDHAVING

Het nemen van besluiten op grond van hoofdstuk 17 van de Wm inzake maatregelen bij een ongewoon voorval

Afdelingshoofd

H08

154.

RUD HANDHAVING

Besluiten op verzoeken van derden om bestuursrechtelijk/handhavend optreden, inclusief de afwijzing van deze verzoeken

Afdelingshoofd

H09

155.

RUD HANDHAVING

Binnen een daartoe alsdan beschikbaar gesteld budget door Burgemeester en Wethouders van maximaal €15.000,- per incident/ ongewoon voorval opdrachten te laten verlenen tot activiteiten in het kader van optreden vallend onder de regeling bereikbaarheid- en beschikbaarheidsdienst RUD Zuid-Limburg, voor zover deze activiteiten onder de basistaken vallen

Afdelingshoofd en toezichthouders

H10

156.

RUD HANDHAVING

Beslissingen op grond van artikel 6 van de Tijdelijke regeling implementatie artikelen 8 en 14 Richtlijn energie-efficiëntie (EED)

Afdelingshoofd

H11

157.

RUD HANDHAVING

Het houden van toezicht op grond van artikel 13 van de Wet bodembescherming

Afdelingshoofd

H12

158.

DIVERSEN

Besluiten tot het positief beschikken op verzoeken betreffende bijzondere wetten en verordeningen (o.m. APV)

Medewerker dienstverlening vergunningen

159.

DIVERSEN

Digitale ondertekening van digitale bestemmingsplannen op grond van artikel 3.8 Wro

Medewerker dienstverlening vergunningen

160.

DIVERSEN

Vergunning voor tijdelijke verhuur woonruimte op grond van artikel 15, lid 1 Leegstandswet

Medewerker dienstverlening vergunningen

161.

DIVERSEN

Opheffen van een verbod op het gebruik van een voorziening voor afvoer van rook op grond van de bouwverordening

Medewerker dienstverlening vergunningen

162.

DIVERSEN

Opleggen van een verbod op het gebruik van een voorziening voor afvoer van rook op grond van de bouwverordening (art. 10 lid 4 Awb)

Bevelvoerder brandweer

163.

DIVERSEN

Verlenen vergunning grafmonumenten (‘Beheersverordening algemene begraafplaatsen gemeente Meersen 2000’)

Medewerker dienstverlening vergunning,

Medewerkers dienstverlening/ ondersteuning KCC

164.

DIVERSEN

Weigeren en verlenen parkeervergunning (o.g.v. parkeerverordening)

Medewerker dienstverlening vergunning,

Medewerkers dienstverlening/ ondersteuning KCC

165.

DIVERSEN

Afgeven verklaring (geen) bezwaar gebruik weg/wedstrijden op de weg (art. 148 WVW)

Medewerker dienstverlening vergunning,

Medewerkers dienstverlening/ ondersteuning KCC

166.

DIVERSEN

Ontheffingen op grond van de Wegenverkeerswet

Medewerkers dienstverlening/ ondersteuning KCC

167.

DIVERSEN

Beslissen op verzoeken huisnummering

Medewerker dienstverlening vergunningen

168.

DIVERSEN

Besluiten op basis van de weekmarktverordening en APV

Medewerker dienstverlening vergunningen

169.

DIVERSEN

Indienen van melding uniforme sanering ten behoeve van een sanering conform het Besluit uniforme saneringen

Afdelingshoofd,

Beleidsmedewerker bodem

170.

BEHEER OPENBARE RUIMTE (BOR)

Het bepalen van de zout-strooiroutes

Afdelingshoofd

171.

BOR

Vervolgverhuur van panden

Medewerker dienstverlening BOR

172.

BOR

Aan- en verkoop en ruiling van gronden tot een bedrag van € 10.000,- per perceel

Afdelingshoofd

Gebaseerd op de ‘Nota grondbeleid gemeente Meerssen 2010’,

Naast het mandaat geldt ook een volmacht

173.

BOR)

Aan- en verkoop en ruiling van gronden tot een bedrag van € 5000,- per perceel

Medewerker dienstverlening BOR

Gebaseerd op de ‘Nota grondbeleid gemeente Meerssen 2010’,

Naast het mandaat geldt ook een volmacht

174.

BOR

In gebruik geven alsmede beëindigen/wijzigen van grond (restpercelen)

Afdelingshoofd,

Coördinator BOR

 Naast het mandaat geldt ook een volmacht

175.

BOR

Verhuur van panden

Afdelingshoofd,

Coördinator BOR

 Naast het mandaat geldt ook een volmacht

176.

BOR

Verpachten van percelen landbouwgrond

Afdelingshoofd,

Coördinator BOR

 Naast het mandaat geldt ook een volmacht

177.

BOR

Afhandeling waarborgsommen bij de uitvoering van werken

Beleidsmedewerker Bor

178.

BOR

Besluiten betreffende tijdelijk afsluiten wegen (WVW)

Beleidsmedewerker Bor

179.

BOR

Verlenen vergunning aansluiting gemeentelijke riolering (Wm en Waterwet)

Beleidsmedewerker Bor,

Medewerker dienstverlening Bor

180.

BOR

Aanvragen vergunning voor (regen)waterlozingen op oppervlaktewater Waterwet

Beleidsmedewerker Bor,

Medewerker dienstverlening Bor

181.

BOR

Aanvragen vergunning voor (regen)waterlozingen op oppervlaktewater/Waterwet

Beleidsmedewerker Bor,

Medewerker dienstverlening Bor

182.

BOR

Aanvragen vergunning voor aansluitingen van afvalwater op transportriolen (Aansluitverordening Waterschapsbedrijf Limburg)

Beleidsmedewerker Bor,

Medewerker dienstverlening Bor

183.

BOR

Aanvraag subsidie in kader waterbeheer (Stimuleringsregeling afkoppeling Waterschap Roer en Overmaas)

Beleidsmedewerker Bor

184.

BOR

Aanvraag waarborgsommen uitvoering van werken

Beleidsmedewerker Bor

185.

BOR

Aanleveren gegevens m.b.t. riool- en waterbeheer aan andere overheden (Aansluitvergunning op transportriool Waterschapsbedrijf Limburg)

Beleidsmedewerker Bor

186.

BOR

Afhandeling waarborgsommen bij de uitvoering van werken

Beleidsmedewerker Bor

187.

BOR

Vergunning/verklaring geen bezwaar voor het leggen van kabels en leidingen in gemeentegrond

Medewerker dienstverlening Bor

 Volmacht

188.

WET BASISREGISTRATIE ADRESSEN EN GEBOUWEN (BAG)

Het opstellen van de ‘ambtelijke verklaringen’

Medewerkers BAG / Wkpb

189.

BAG

Het toetsen van (overige) brondocumenten aan de vereisten voor inschrijving ingevolge art. 11 van de wet BAG

Medewerkers BAG / Wkpb

190.

BAG

Het uitgeven van inschrijfnummers en identificatienummers

Medewerkers BAG / Wkpb

191.

BAG

Het inschrijven van de in aangewezen brondocumenten in het adressenregister of gebouwenregister op grond van art. 10, lid 2 of 10, 1e lid van de Wet BAG

Medewerkers BAG / Wkpb

192.

BAG

Het verzorgen van een zodanige opzet van het adressenregister en het gebouwenregister, dat de inhoud daarvan duurzaam kan worden bewaard en te allen tijde binnen een redelijke termijn raadpleegbaar en beschikbaar is zoals bedoeld in artikel 9 van de Wet BAG

Medewerkers BAG / Wkpb

193.

BAG

Het zorgdragen voor goede beschikbaarheid, werking en beveiliging van de adressenregistratie resp. de gebouwenregistratie ingevolge art. 14 van de Wet BAG

Medewerkers BAG / Wkpb

194.

BAG

Het op basis van de brondocumenten opnemen van gegevens in de adressenregistratie en de gebouwenregistratie overeenkomstig de voorschriften omschreven in de artikelen 14A en 15 van de Wet BAG

Medewerkers BAG / Wkpb

195.

BAG

Het ontvangen, doorgeleiden en afhandelen van meldingen zoals bedoeld in artikel 37 van de Wet BAG en verzoeken zoals bedoeld in artikel 38 van de Wet BAG, inclusief de verwerking daarvan zoals bedoeld in de artikelen 31, 39, 40 en 41 van de Wet BAG

Medewerkers BAG / Wkpb

196.

BAG

Het onderhouden, dan wel doen onderhouden van het berichtenverkeer met de Landelijke Voorziening Basisregistraties adressen en gebouwen zoals bedoeld in artikel 31 van de Wet BAG

Medewerkers BAG / Wkpb

197.

BAG

Het op verzoek van een ieder verlenen van inzage in het adressenregister, het gebouwenregister, de adressenregistratie en de gebouwenregistratie alsmede het aan eenieder verstrekken van de in de adressenregistratie en gebouwenregistratie opgenomen gegevens zoals bedoeld in artikel 32, 1e lid onder a van de Wet BAG

Medewerkers BAG / Wkpb

198.

BAG

Het bevorderen van de nakoming van de gemeentelijke verplichtingen in het kader van de Wet BAG, met inbegrip van de inrichting van processen, de conformiteit van het gebruikte informatiesysteem en de beveiligingsmaatregelen, alsmede het rapporteren over de nakoming daarvan aan het College van Burgemeester en Wethouders

Medewerkers BAG / Wkpb

199.

BAG

Vaststelling van de definitieve geometrie van panden en verblijfsobjecten als bedoeld in art. 8 van de Wet BAG

Medewerkers BAG / Wkpb

200.

BAG

Het opmaken van processen-verbaal van constatering zoals bedoeld in art. 10,1e lid onder b van de Wet BAG

Medewerkers BAG / Wkpb

201.

BAG

Het opmaken van schriftelijke verklaringen strekkende tot signalering van wijzigingen in de feitelijke situatie die van invloed zijn op de gebouwenregistratie en die niet in een krachtens de Wet BAG aangewezen documenten zijn opgenomen

Medewerkers BAG / Wkpb

202.

BAG

Bevoegdheden uitvoering Wkpb (Wet kenbaarheid publiekrechtelijke belemmeringen):

a. het toetsen van de brondocumenten aan vereisten voor inschrijving

b. het uitgeven van inschrijfnummers en identificatienummers

c. het inschrijven van documenten in het register en het opnemen van gegevens daarover in de registratie

d. het plaatsen van aantekeningen op het borndocument

e. het verwerken van kadastrale mutaties in de administratie

f. het verstrekken van een bewijs van inschrijving

g. het waarmerken van afschriften van brondocumenten, waarbij publiekrechtelijke beperkingen zijn opgelegd

h. het op verzoek verstrekken van afschriften of uittreksels uit het register en registratie

i. het verstrekken van verklaringen, dat uit het register blijkt dat op het betreffende aangevraagde perceel geen publiekrechtelijke beperkingen van toepassing zijn

j. het herstellen van fouten en doorvoeren van correcties

k. het (doen) verstrekken van berichten aan de landelijke voorziening

Medewerkers BAG / Wkpb

203.

DIVERSEN BELEID

Vaststelling Programma van Eisen voor archeologische activiteiten

Beleidsmedewerker beleid en projecten

204.

DIVERSEN BELEID

Vaststellen en ter visie leggen ontwerp-verkeersbesluiten

Beleidsmedewerker beleid en projecten

205.

DIVERSEN BELEID

Nemen en intrekken van verkeersbesluiten

Beleidsmedewerker beleid en projecten

206.

DIVERSEN BELEID

Besluit toekennen starterslening

Beleidsmedewerker beleid en projecten

207.

DIVERSEN BELEID

Opvragen dan wel controleren van NAW-gegevens, inkomensgegevens of gegevens omtrent tenaamstelling kentekens ten behoeve van het innen van gemeentelijke belastingen (artikel 10 lid 4 Awb)

Coördinator handhaving

#

Onderwerp

Bevoegdheid Samenleving

Gemandateerde

Ondermandaat

Specifieke instructie

208.

SOCIAAL TEAM

Het behandelen en afhandelen van melding en onderzoek in het kader van de Wmo en de Jeugdwet

Medewerker sociaal team

209.

SOCIAAL TEAM

Het beslissen op aanvragen in het kader van de Wmo en de Jeugdwet ( welke besluiten zijn geïncorporeerd in een ICT-procedure).

Hieronder valt het:

– beslissen, toekennen en afwijzen van aanvragen, alsmede

– intrekken, beëindigen en niet-in behandeling nemen van aanvragen

Deze handelingen zijn ook van toepassing op periodiek onderzoek en nazorg

Dit mandaat geldt tevens voor aanvragen met betrekking tot gehandicaptenparkeerkaarten

Medewerker sociaal team

Dit mandaat geldt niet voor een verzoek tot ondertoezichtstelling, besluit over Verblijf/Machtiging Uithuisplaatsing (MUHP)

210.

SOCIAAL TEAM

Herziening en intrekking van de voorzieningen en terugvordering van ten onrechte betaalde PGB en/of de geldwaarde van de ten onrechte genoten maatwerkvoorziening in natura op grond van de Wmo en de Jeugdwet

Afdelingshoofd,

Medewerker sociaal team

Voorafgaand kan een steekproefsgewijs onderzoek naar besteding van PGB’s en naar gebruik van maatwerkvoorziening in natura, verricht worden.

211.

SOCIAAL TEAM

Het doen van een verzoek tot onderzoek (VTO) bij de Raad voor de Kinderbescherming

Afdelingshoofd,

Beleidsmedewerker sociaal team,

Medewerker spoedeisende hulp,

Bureau Jeugdzorg Limburg,

Medewerker Xonar,

Medewerker Veilig Thuis

Hierbij zijn mandaten verleend aan medewerkers spoedeisende hulp, Bureau Jeugdzorg en Xonar op basis van artikel 10 lid 4 Awb

212.

SOCIAAL TEAM

Het beslissen, toekennen en afwijzen van aanvragen in het kader van de Jeugdwet m.b.t. een besluit over Verblijf

Afdelingshoofd,

Beleidsmedewerker sociaal team,

Medewerker Xonar

Politiek-gevoelige situaties met betrekking tot multiproblem-gevallen, worden door het College behandeld. In niet-politiek gevoelige situaties worden beslissingen conform dit mandaat op de gebruikelijke wijze afgehandeld door een medewerker van het sociaal team

213.

SOCIAAL TEAM

Inwinnen van advies bij specialisten t.b.v. de beoordeling aanvraag individuele voorziening of de voortgang hierin o.b.v. de Jeugdwet

Afdelingshoofd,

(Beleids)medewerker sociaal team

214.

SOCIAAL TEAM

Het zo spoedig mogelijk treffen van een tijdelijke maatregel in spoedeisende gevallen o.b.v. de Jeugdwet

Afdelingshoofd,

(Beleids)medewerker sociaal team

215.

SOCIAAL TEAM

Voeren van overleg met de gecertificeerde instelling o.b.v. de Jeugdwet

Afdelingshoofd,

(Beleids)medewerker sociaal team

216.

SOCIAAL TEAM

Indienen van een verzoek tot verkrijging van een voorlopige machtiging, reguliere machtiging of spoedmachtiging voor een ondertoezichtstelling ofwel uithuisplaatsing binnen de jeugdhulp of gesloten jeugdhulp

Beleidsmedewerker sociaal team,

Medewerker Xonar

217.

SOCIAAL TEAM

Gehoord worden door de kinderrechter in geval van verlenen machtiging, spoedmachtiging of voorwaardelijke machtiging of ingeval van een vervallenverklaring

Afdelingshoofd, (Beleids)medewerker sociaal team

218.

SOCIAAL TEAM

Het doen van mededeling (aan de Raad van de Kinderbescherming) van het vervallen van de machtiging en van het besluit dat geen nieuwe machtiging wordt aangevraagd na afloop van de geldigheidsduur (art. 6.1.12 lid 6 Jeugdwet)

Beleidsmedewerker sociaal team,

Medewerker Xonar

219.

SOCIAAL TEAM

Het vooraf volledig inlichten van de jeugdige en zijn ouders over de te maken keuze voor een PGB dan wel een individuele voorziening in natura (artikel 8.1.3. Jeugdwet)

Beleidsmedewerker sociaal team

220.

SOCIAAL TEAM

Het aangaan en ondertekenen van dienstverleningsovereenkomsten met aanbieders voor Wmo, Beschermd wonen en Jeugdhulp

Beleidsmedewerker sociaal team

Binnen de in de gemeentebegroting vastgestelde kaders en voor zover het mandaat niet reeds belegd is bij de centrumgemeente Maastricht. Mandaat is op 1 juni 2016 in werking getreden via afzonderlijk gepubliceerd mandaatbesluit (gmb-2016-69821)

221.

BURGERZAKEN

Administratieve, feitelijke en financiële afhandeling van gevonden voorwerpen

Medewerker dienstverlening

222.

BURGERZAKEN

Beslissing inschrijving en uitschrijving Wet Basisregistratie Personen (BRP)

Medewerker dienstverlening burgerzaken

Dit geldt voor zowel positieve als negatieve besluiten

223.

BURGERZAKEN

Afnemen van een verklaring onder eed/belofte

Medewerker dienstverlening burgerzaken

224.

BURGERZAKEN

Ambtshalve in- of uitschrijving BRP bij in gebreke blijven met het doen van aangifte door burger

Medewerker dienstverlening burgerzaken

225.

BURGERZAKEN

Beslissing op verzoek naamgebruik

Medewerker dienstverlening burgerzaken

Dit geldt voor zowel positieve als negatieve besluiten

226.

BURGERZAKEN

Het verstrekken van inlichtingen, het doen van kennisgevingen en mededelingen aan andere gemeentebesturen ten behoeve van een goede uitvoering van de taak met betrekking tot de BRP

Medewerker dienstverlening burgerzaken

227.

BURGERZAKEN

Het doen van een verzoek aan de burger om inlichtingen te verstrekken, in persoon te verschijnen en/of geschriften te overleggen

Medewerker dienstverlening burgerzaken

228.

BURGERZAKEN

Beslissingen ingevolge de artt. 2.54, 2.55, 2.56, 2.57, 2.58 en 2.60 BRP

Medewerker dienstverlening burgerzaken

Dit geldt voor zowel positieve als negatieve besluiten

229.

BURGERZAKEN

Beslissen op verzoeken om verstrekking gegevens aan derden als bedoeld in artt. 3.3, 3.6 en 3.9 BRP

Medewerker dienstverlening burgerzaken

Dit geldt voor zowel positieve als negatieve besluiten

230.

BURGERZAKEN

Beslissen op verzoek als bedoeld in art. 3.23 BRP

Medewerker dienstverlening burgerzaken

231.

BURGERZAKEN

In ontvangst nemen en bevestiging optieverklaring (art. 6 Rijkswet op het Nederlanderschap)

Medewerker dienstverlening burgerzaken

232.

BURGERZAKEN

In ontvangst nemen verzoek verkrijging Nederlanderschap

Medewerker dienstverlening burgerzaken

233.

BURGERZAKEN

Afgeven advies omtrent verkrijging Nederlanderschap

Medewerker dienstverlening burgerzaken

234.

BURGERZAKEN

In ontvangst nemen, beslissen op aanvragen voor een reisdocument of rijbewijs; het uitreiken daarvan

Medewerker dienstverlening burgerzaken

Dit geldt voor zowel positieve als negatieve besluiten

235.

BURGERZAKEN

Beslissen op verzoek om uitstel begraven/cremeren

Medewerker dienstverlening burgerzaken

Dit geldt voor zowel positieve als negatieve besluiten

236.

BURGERZAKEN

Uitvoering van alle wettelijke taken handelingen i.v.m. uitvoering van de Kieswet zoals wettelijke opgedragen aan het College van B&W dan wel de burgemeester en voor zover betrekking hebbend op de (organisatie van) verkiezingen voor het Europees Parlement, de Gemeenteraad, PS en de Tweede kamer en het voeren van correspondentie hierover

Afdelingshoofd,

Medewerker dienstverlening burgerzaken

237.

BURGERZAKEN

Registratie van kiesgerechtigde ingezetenen

Medewerker dienstverlening burgerzaken

238.

BURGERZAKEN

Aanwezig zijn bij ondertekening ondersteuningsverklaring

Medewerker dienstverlening burgerzaken

239.

BURGERZAKEN

Registratie kiezer bij ondersteuningsverklaring

Medewerker dienstverlening burgerzaken

240.

BURGERZAKEN

Beslissing op mondeling verzoek van kiezer om te mogen stemmen in het stembureau van zijn keuze

Medewerker dienstverlening burgerzaken

Dit geldt voor zowel positieve als negatieve besluiten

241.

BURGERZAKEN

Beslissing op het verzoek om bij volmacht te stemmen

Medewerker dienstverlening burgerzaken

Dit geldt voor zowel positieve als negatieve besluiten

242.

BURGERZAKEN

Verstrekken van volmachtbewijs

Medewerker dienstverlening burgerzaken

243.

BURGERZAKEN

Afgifte uittreksel kiezersregister

Medewerker dienstverlening burgerzaken

244.

BURGERZAKEN

Beslissen op verzoek om per brief of via internet te mogen stemmen

Medewerker dienstverlening burgerzaken

Dit geldt voor zowel positieve als negatieve besluiten

2445.

BURGERZAKEN

Het ter zake van verkiezingen:

– aanwijzen van de stembureaus

– benoemen van leden en plaatsvervangende leden van de stembureaus

Medewerker dienstverlening burgerzaken

246.

BURGERZAKEN

Legaliseren van handtekeningen

Medewerker dienstverlening burgerzaken

247.

BURGERZAKEN

Besluiten op verzoeken met betrekking tot het wijzigen van persoonsgegevens in de BRP

Medewerker dienstverlening burgerzaken

Dit geldt voor zowel positieve als negatieve besluiten

248.

BURGERZAKEN

Inlichtingen verstrekken uit de BRP

Medewerker dienstverlening burgerzaken

249.

BURGERZAKEN

Het kenbaar maken van voornemens ingevolge de BRP

Medewerker dienstverlening burgerzaken

250.

BURGERZAKEN

(Her)benoeming van een reguliere (buitengewoon) ambtenaar in de burgerlijke stand en/of voor incidentele huwelijksvoltrekking

Medewerker dienstverlening burgerzaken

251.

BURGERZAKEN

Het aanleveren van gegevens uit het gemeentelijk Bevolkingsregister t.b.v. GGD-onderzoeken

Medewerker

Dienstverlening burgerzaken

252.

WELZIJN

Het in gebruik geven van welzijnsaccommodaties en het tijdelijk intrekken van het recht van gebruik in bijzondere gevallen

Beleidsmedewerker welzijn

253.

WELZIJN

Het incidenteel verhuren van sportterreinen

Beleidsmedewerker welzijn

254.

WELZIJN

Registratie van meldingen en wijzigingen op grond van artikel 45, 46 en 47 van de Wet Kinderopvang, van kindercentra en gastouderbureaus

Beleidsmedewerker welzijn,

Medewerker dienstverlening welzijn

Jaarverslag ter kennisname aan College

255.

WELZIJN

Uitvoering verordening huisvesting onderwijs

Beleidsmedewerker welzijn

256.

WELZIJN

Toekennen van het recht op bijdrage van het verzorgen van humanistisch vormingsonderwijs (HVO)

Beleidsmedewerker welzijn

Mits binnen de begroting

257.

WELZIJN

Inkoop tweedimensionaal kunstwerk op basis van advies van de kunstcommissie

Beleidsmedewerker welzijn

258.

WELZIJN

De tarieven (in overleg met Heton Sport of de desbetreffende exploitant) en aanpassing van de openingstijden in verband met slechte weersomstandigheden, ten behoeve van zwembad De Parel te Meerssen

Beleidsmedewerker welzijn

259.

WELZIJN

Gemeentelijke inkoop bij de Welzijnsinstelling Traject

Beleidsmedewerker welzijn

 Mits binnen de begroting

260.

WELZIJN

Aankoop en plaatsing van speeltoestellen

Beleidsmedewerker welzijn

261.

WELZIJN

Verzoek om bijdrage voor de renovatie gemeenschapshuizen, mits binnen de begroting en beheersplan

Beleidsmedewerker welzijn

262.

WELZIJN

Bepalen van de tarieven voor de binnensportaccommodaties

Beleidsmedewerker welzijn

Contract via het College

263.

WELZIJN

Subsidieafrekening voor Peuterspeelzaalwerk Meerssen

Beleidsmedewerker welzijn,

Medewerker dienstverlening welzijn

264.

WELZIJN

Toekenning subsidie 8 maart viering (Internationale Vrouwendag)

Medewerker dienstverlening welzijn

265.

WELZIJN

– Productenboek van Halt

– Plusproducten/inkoop en

– Productenboek van GGD

Beleidsmedewerker welzijn

Productenboek Halt is taak Beleidsmedewerker openbare orde en veiligheid

266.

WELZIJN

Besluiten op basis van de subsidieverordening

Medewerker dienstverlening welzijn

Dit geldt voor zowel positieve als negatieve besluiten

267.

WELZIJN

Structurele subsidies/ondersteuning/ aankopen die in de begroting zijn opgenomen

Beleidsmedewerker,

en medewerkers dienstverlening

268.

WELZIJN

Wijzigingen in de gegevens als bedoeld in artikel 47 van de Wet Kinderopvang

Beleidsmedewerker welzijn,

Medewerker dienstverlening welzijn

Nieuwe meldingen zijn uitgezonderd