Gemeente Meerssen | Mandaat en volmacht beleidsmedewerker Sociaal Domein

Officiele publicatie

Mandaat en volmacht beleidsmedewerker Sociaal Domein

Besluit B&W:

Het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Meerssen heeft besloten om:

  • 1.
    mandaat te verlenen aan de beleidsmedewerker Sociaal Domein van de afdeling Samenleving belast met de decentralisaties WMO en Jeugdhulp voor het aangaan van dienstverleningsovereenkomsten met aanbieders voor Wmo, Beschermd wonen en Jeugdhulp (de drie decentralisaties), e.e.a. binnen de daarvoor in de gemeentebegroting vastgestelde kaders en voor zoverre het mandaat niet reeds belegd is bij de centrumgemeente Maastricht.
  • 2.
    volmacht te verlenen aan de beleidsmedewerker Sociaal Domein van de afdeling Samenleving belast met de decentralisaties WMO en Jeugdhulp voor de ondertekening van dienstverleningsovereenkomsten met aanbieders voor Wmo, Beschermd wonen en Jeugdhulp (de drie decentralisaties), e.e.a. binnen de daarvoor in de gemeentebegroting vastgestelde kaders en voor zoverre het mandaat niet reeds belegd is bij de centrumgemeente Maastricht.