Gemeente Meerssen | Leidraad invordering BsGW, belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen

Officiele publicatie

Leidraad invordering BsGW, belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen

Artikel 1 Inleiding en toepassingsgebied

Dit artikel bevat de inleiding van de Leidraad Invordering 2008 en het beleid over het toepassingsgebied zoals opgenomen in artikel 1 van de Invorderingswet 1990.

1.1 Inleiding

Voor u ligt de “Leidraad Invordering BsGW”. Net als de Leidraad invordering 2008 van het Rijk (hierna: Rijksleidraad) bevat de Leidraad Invordering enkel beleidsregels. Werkinstructies zijn niet opgenomen.

Bij de opmaak van deze Leidraad is aansluiting gezocht bij de Rijksleidraad. Het betreft echter geen kopie. Daar waar noodzakelijk hebben wij bepalingen toegevoegd of aangepast aan de situatie van BsGW, die afwijken van de Rijksleidraad.

Opzet van de Leidraad

Voor de indeling in artikelen en sub artikelen is aangesloten bij de Invorderingswet 1990 en de Rijksleidraad. Sommige artikelen uit de Invorderingswet 1990 en onderdelen van de Rijksleidraad treft u echter niet aan. Reden hiervoor is dat deze onderdelen en artikelen niet van toepassing zijn voor BsGW. Dit is aangegeven met de opmerking: “Deze bepaling is niet van toepassing voor BsGW”. Dit is gedaan om de nummering van de originele Rijksleidraad niet te veranderen. De (halfjaarlijkse) wijzigingen van het Ministerie van Financiën kunnen dan sneller gevonden en veranderd worden.

Vanwege de leesbaarheid gebruiken wij in deze Leidraad het begrip “ontvanger” in plaats van de wettelijke term “gemeenteambtenaar belast met de invordering van gemeentelijke belastingen”[1] en “ambtenaar van het waterschap belast met de invordering van waterschapsbelastingen”[2]. Om dezelfde reden wordt in deze Leidraad het begrip “inspecteur” gebruikt in plaats van de wettelijke term “gemeenteambtenaar belast met de heffing van gemeentelijke belastingen”[3] en “de daartoe aangewezen ambtenaar van het waterschap”[4].

[1] Artikel 231 lid 2 sub c Gemeentewet

[2] Artikel 123 lid 3 sub c Waterschapswet

[3] Artikel 231 lid 2 sub b Gemeentewet

[4] Artikel 123 lid 3 sub b

Relevante documenten en links