Gemeente Meerssen | Kennisgeving Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)

Officiele publicatie

Kennisgeving Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)

Reguliere voorbereidingsprocedure

Gedeputeerde Staten van Limburg maken bekend dat het volgende besluit is genomen:

Omgevingsvergunning

Voor: realisatie KW10 nabij Kathagen Nuth t.b.v. Buitenring Parkstad Limburg

Locatie: Buitenring Parkstad Limburg, kadastraal bekend als Nuth, sectie A, perceel 2824

Datum besluit: 15 december 2016

Zaaknummer: 2016-601830

Het besluit is op 16 december 2016 verzonden aan de aanvrager.

Inzage

Het besluit en de bijbehorende stukken liggen ter inzage van 17 december 2016 t/m 27 januari 2017:

- in het Gouvernement, Limburglaan 10, Maastricht, na telefonische afspraak via +31 43 389 7812;

- in het gemeentehuis van Nuth, op de gebruikelijke plaats en tijden.

Vergunningsbesluiten worden gedurende de inzagetermijn ook gepubliceerd op www.limburg.nl/vergunningen.

Rechtsbescherming

Als het besluit uw belang rechtstreeks raakt en u het met de inhoud van dit besluit niet eens bent, kunt u van 17 december 2016 t/m 27 januari 2017 bezwaar maken. Op deze procedure is de Algemene wet bestuursrecht van toepassing. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet ten minste bevatten: naam en adres van de indiener; de datum; een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar (motivering). Het bezwaarschrift moet worden gericht aan: Gedeputeerde Staten van Limburg, cluster Juridische Zaken en Inkoop, team Rechtsbescherming, Postbus 5700, 6202 MA Maastricht. Voor meer informatie verwijzen wij u naar www.limburg.nl (klik op e-Loket). Het indienen van het bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Als u een bezwaarschrift heeft ingediend, dan kunt u tevens een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening indienen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Limburg, sector Bestuursrecht, Postbus 950, 6040 AZ Roermond of digitaal met DigiD via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Op dit besluit is afdeling 2 van hoofdstuk 1 van de Crisis- en herstelwet van toepassing. Wij verzoeken u dit in het bezwaarschrift en een eventueel verzoek om voorlopige voorziening te vermelden.

Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag volgend op de dag waarop dit besluit is verzonden aan de aanvrager. Indien de Voorzieningenrechter positief beslist op een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening als bedoeld in artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht, wordt de werking van het onderhavige besluit geschorst.

Informatie

Regionale Uitvoeringsdienst Zuid-Limburg, telefoon: + 31 43 389 78 12