Gemeente Meerssen | Inspraak gemeentelijk beleid Jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning 2019

Nieuwsbericht Inspraak gemeentelijk beleid Jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning 2019

Gepubliceerd op: 23 juli 2018 13:55

Betreft: het college van B&W van de gemeente Meerssen heeft op 3 juli 2018 ingestemd met het ter brede inspraak aanbieden van de concept-verordening Jeugdhulp 2019 Maastricht Heuvelland en de concept-verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Meerssen 2019. Inwoners van de gemeente Meerssen worden hierbij uitgenodigd om mee te denken en inspraak te leveren op de nu voorliggende concepten.

Doel verordeningen

De verordening Jeugdhulp geeft uitvoering aan de Jeugdwet. In de Jeugdwet is bepaald dat de gemeente een plicht heeft te voorzien in jeugdzorg. De aard en omvang van de jeugdvoorziening wordt door de gemeente bepaald (maatwerk). Het doel van het jeugdzorgstelsel is jeugdigen en ouders waar nodig tijdig bij hun situatie passende hulp te bieden, met als beoogd doel ervoor te zorgen dat de eigen kracht van de jongere en het zorgend en probleemoplossend vermogen van het gezin worden versterkt.

De verordening maatschappelijke ondersteuning geeft uitvoering aan de Wmo 2015. Deze verordening vormt de basis om maatwerk en passende ondersteuning te bieden aan burgers van de gemeente Meerssen die zelf of samen met hun omgeving onvoldoende zelfredzaam zijn of onvoldoende in staat zijn tot participatie. Zij kunnen een beroep doen op ondersteuning door de gemeente, zodat zij zo lang mogelijk in de eigen leefomgeving kunnen blijven wonen of gebruik kunnen maken van beschermd wonen of opvang.

Beide verordeningen zijn procesgericht en kenmerken zich door het beschrijven van een zorgvuldig tweezijdig proces om samen te komen tot passende ondersteuning op maat. De verordeningen kennen extra gemeentelijke proceswaarborgen, ook bovenwettelijke, waardoor het belang van de cliënt voorop staat. Tevens bevatten de verordeningen een hardheidsclausule, teneinde te voorkomen dat inwoners door het ijs kunnen zakken.

Inspraakdocumenten

De volgende stukken worden ter inspraak aangeboden:

Daarnaast treft u per verordening een document aan waarin uitgebreid en artikelsgewijs wordt toegelicht wat er gewijzigd is ten opzichte van de huidige verordening en de reden van de wijziging:

Reacties

U kunt van 23 juli  t/m 14 september 2018 op deze voorstellen reageren. U kunt uw schriftelijke reactie richten aan: College van burgemeester en wethouders van de gemeente Meerssen, postbus 90, 6230 AB, Meerssen. U kunt ook reageren via info@meerssen.nl. Uw reactie wordt door ons meegenomen in het verdere proces tot besluitvorming. De raadsbehandeling over de definitieve concepten vindt plaats in de periode van oktober t/m december 2018.

Waar ter inzage

U kunt de documenten op deze pagina downloaden. De papieren documenten liggen vanaf 23 juli 2018 op afspraak ter inzage bij het gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043.

Voorbehoud op één onderdeel

Het Rijk heeft het voornemen om per 1 januari 2019 het zogenaamde abonnementstarief Wmo in te voeren, dat in de plaats komt van de huidige eigen bijdrage-regeling in de Wmo. De exacte uitwerking van dit abonnementstarief is bij publicatie van de concept-verordening niet bekend. De gemeente moet daarom de mogelijkheid hebben om per 1 januari 2019 zaken te kunnen wijzigen ten opzichte van de nu voorliggende  inspraakversie op het moment dat volledige duidelijkheid hierover bestaat vanuit het Rijk.

Informatie

Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl.